[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวในรั้ว
โรงเรียนอัสสัมชัญระยองขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวครู (มิสกาญจนา สุทธิธางกูร)
โรงเรียนอัสสัมชัญระยองขอแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวครู (มิสกรรณิการ์ กิจเกตุก้อง)
โรงเรียนอัสสัมชัญระยองจัดตรวจสุขภาพครูและบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนอัสสัมชัญระยองจัดงานมุทิตาจิตครูเกษียณอายุงานและเลี้ยงขอบคุณครูประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนอัสสัมชัญระยองขอแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวพนักงาน (นายสมชาย ใจสำเร็จ)
ตัวแทนผู้บริหารมอบของขวัญเยี่ยมคลอดเป็นขวัญกำลังให้แก่ครู (มิสปาณิศา ศรียา)
โรงเรียนอัสสัมชัญระยองขอแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวครู (มิสอิศรางค์ ฤทธิเดช)
โรงเรียนอัสสัมชัญระยองขอแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวครู (มิสกันยารัตน์ แย้มกลิ่น)
โรงเรียนอัสสัมชัญระยองขอแสดงความเสียใจแด่การจากไปของ มิสวาสนา นิจมหา
โรงเรียนอัสสัมชัญระยองขอแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวพนักงาน (น.ส.มลิ ม่วงทอง)
ผู้บริหารเป็นตัวแทนโรงเรียนอัสสัมชัญระยองมอบของขวัญเยี่ยมคลอดพนักงาน (น.ส.นลินี นาคพิทักษ์)
โรงเรียนอัสสัมชัญระยองขอแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวครู (มิสอุมาพร รักเรียน)
โรงเรียนอัสสัมชัญระยองขอแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวครู (ม.ปัณณวัฒน์ เทียนสวัสดิ์)
โรงเรียนอัสสัมชัญระยองขอแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวพนักงาน (น.ส.ขวัญฤดี ทับทิมทอง)
โรงเรียนอัสสัมชัญระยองจัดงานมุทิตาจิตครูเกษียณประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนอัสสัมชัญระยองร่วมแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวครู (มิสกรรณิกา คอนหน่าย)
ขอแสดงความยินดีแก่ผู้รับรางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โรงเรียนอัสสัมชัญระยองร่วมแสดงความเสียแก่ครอบครัวครู (มิสบังอร แก้วมูล)
โรงเรียนอัสสัมชัญระยองร่วมแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวนักเรียน (ด.ญ.ธนัญญา/น.ส.คณนา ภักดีนวล)
ขอแสดงความยินดีแก่คณะครูผู้เข้าร่วมและได้รับรางวัลสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนอัสสัมชัญระยองร่วมแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวครู (มิสปรียาภรณ์ เพียรงาม)
โรงเรียนอัสสัมชัญระยองร่วมแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวครู (ม.อโรชา สุภานิชย์)
โรงเรียนอัสสัมชัญระยองร่วมแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวครู (มิสณัฐรดา แสนใหม่)
โรงเรียนอัสสัมชัญระยองร่วมแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวนักเรียน (นายสิทธิพล โชติกูล)
โรงเรียนอัสสัมชัญระยองร่วมแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวครู (มิสศิริลักษณ์ ระบอบ)
โรงเรียนอัสสัมชัญระยองร่วมแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวพนักงาน (นางวิไลวรรณ นามสงสาร)
ผู้บริหารเป็นตัวแทนโรงเรียนมอบของขวัญเยี่ยมคลอดเป็นขวัญกำลังใจแก่ครู (มิสยุพาวดี ทองมา)
ผู้บริหารเป็นตัวแทนโรงเรียนมอบของขวัญเยี่ยมคลอดเป็นขวัญกำลังใจแก่ครู (มิสกิตติ์รวี สอดสี)
โรงเรียนอัสสัมชัญระยองร่วมแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวครูเกษียณ (มิสสำราญ เมียงมาก)
โรงเรียนอัสสัมชัญระยองจัดตรวจสุขภาพครูและบุคลากรประจำปี 2562
โรงเรียนอัสสัมชัญระยองร่วมแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวนักเรียน (ด.ช.นรภัทร ธนะรุ่งสถิตย์)
โรงเรียนอัสสัมชัญระยองร่วมแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่ (นายมานิตย์ พากเพียร)
โรงเรียนอัสสัมชัญระยองร่วมแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวนักเรียน (ด.ช.ชินพร พวงชอุ่ม)
โรงเรียนอัสสัมชัญระยองร่วมแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวนักเรียน (ด.ช.รุ่งนพคุณ กำปั่นทอง)
ผู้บริหารเป็นตัวแทนโรงเรียนมอบของขวัญเยี่ยมคลอดเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ (น.ส.จันทิมา คุ้มวงษ์)
โรงเรียนอัสสัมชัญระยองมอบเงินช่วยเหลือพนักงาน (นางประยูร ศิพะโย)
โรงเรียนอัสสัมชัญระยองร่วมแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวนักเรียน (ด.ช.กองมิ้น ลิม)
โรงเรียนอัสสัมชัญระยองมอบเงินช่วยเหลือพนักงาน (น.ส.มลิ ม่วงทอง)
ผู้บริหารเป็นตัวแทนโรงเรียนมอบของขวัญเยี่ยมคลอดเป็นขวัญกำลังใจแก่ครู (มิสโกสุม มั่นคง)
ผู้บริหารและครูเดินทางไปร่วมงานพิธีฌาปนกิจพนักงานโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
งานพิธีมุทิตาจิตครูเกษียณประจำปีการศึกษา 2561
งานเลี้ยงวันเกิดครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
ขอแสดงความยินดีแก่ผู้บริหารและครูรับรางวัลในงานวันการศึกษาเอกชน ณ หอประชุมสวนนงนุช จ.ชลบุรี
งานแนะแนวฝ่ายปกครองได้จัดทำแบบประเมิน The Strength and Diffculties Questionaire (SDQ) ออนไลน์
นักเรียนปฐมวัยรับรางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก ระดับอนุบาล 2 ถึง อนุบาล 3
ฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้่องต้น
งานฌาปนกิจ คุณแม่ทองเปลว จิตรดล
งานฌาปนกิจ ช่างธนวัตน์ ปทุมเพชร
ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ตครั้งที่ 17
การแข่งขันกีฬาครูคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6

    1 2 3 4  >   >|