[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวในรั้ว
คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
คู่มือจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
ขอต้อนรับ และแสดงความยินดี กับคณะภราดาที่มารับตำแหน่งใหม่
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวพนักงาน (น.ส.วิไลพร แก้วเทพ)
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวครู (ม.ปัณณวัฒน์ เทียนสวัสดิ์)
ขอแสดงความยินดีกับครอบครัวพนักงาน (น.ส.รุจินันท์ ไชยวิจิตร์)
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวครู (มิสดวงเดือน พัฒนภูทอง)
ประกาศ เรื่อง กำหนดการประเมินผลปลายภาค และ แจ้งกำหนดการอื่น ๆ
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวพนักงาน (นางอุไร วิทยานุกรณ์)
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวครู (มิสรัตนาพร คันธะวิชัย)
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูอายุงานครบ 25 ปี
มอบกระเช้าเยี่ยมไข้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ครู
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวครู (ม.มาโนช พรหมจรรย์)
ขอแสดงความยินดีกับครอบครัวครู (มิสกีรติ วงศ์ผะดาย)
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวพนักงาน (น.ส. ธนภร เอมอุทัย)
ขอแสดงความยินดีกับครอบครัวครู (ม.อนุสิทธิ์ แม่นยำ)
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
ขอแสดงความยินดีกับครอบครัวเจ้าหน้าที่ (น.ส.รังสิมา นามงาม)
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวพนักงาน (น.ส.กมลวรรณ กิ่งพิกุล)
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวครู (มิสรุ่งฤดี สุเทพ)
ท่านผู้อำนวยการมอบรางวัลแก่ครูผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวครู (มิสกาญจนา สุทธิธางกูร)
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวครู (มิสกรรณิการ์ กิจเกตุก้อง)
โรงเรียนอัสสัมชัญระยองจัดตรวจสุขภาพครูและบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนอัสสัมชัญระยองจัดงานมุทิตาจิตครูเกษียณอายุงานและเลี้ยงขอบคุณครูประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนอัสสัมชัญระยองขอแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวพนักงาน (นายสมชาย ใจสำเร็จ)
ตัวแทนผู้บริหารมอบของขวัญเยี่ยมคลอดเป็นขวัญกำลังให้แก่ครู (มิสปาณิศา ศรียา)
โรงเรียนอัสสัมชัญระยองขอแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวพนักงาน (น.ส.มลิ ม่วงทอง)
ผู้บริหารเป็นตัวแทนโรงเรียนอัสสัมชัญระยองมอบของขวัญเยี่ยมคลอดพนักงาน (น.ส.นลินี นาคพิทักษ์)
โรงเรียนอัสสัมชัญระยองขอแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวครู (มิสอุมาพร รักเรียน)
โรงเรียนอัสสัมชัญระยองขอแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวครู (ม.ปัณณวัฒน์ เทียนสวัสดิ์)
คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
โรงเรียนอัสสัมชัญระยองขอแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวพนักงาน (น.ส.ขวัญฤดี ทับทิมทอง)
โรงเรียนอัสสัมชัญระยองจัดงานมุทิตาจิตครูเกษียณประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนอัสสัมชัญระยองร่วมแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวครู (มิสกรรณิกา คอนหน่าย)
ขอแสดงความยินดีแก่ผู้รับรางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โรงเรียนอัสสัมชัญระยองร่วมแสดงความเสียแก่ครอบครัวครู (มิสบังอร แก้วมูล)
โรงเรียนอัสสัมชัญระยองร่วมแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวนักเรียน (ด.ญ.ธนัญญา/น.ส.คณนา ภักดีนวล)
ขอแสดงความยินดีแก่คณะครูผู้เข้าร่วมและได้รับรางวัลสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนอัสสัมชัญระยองร่วมแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวครู (มิสปรียาภรณ์ เพียรงาม)
โรงเรียนอัสสัมชัญระยองร่วมแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวครู (ม.อโรชา สุภานิชย์)
โรงเรียนอัสสัมชัญระยองร่วมแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวครู (มิสณัฐรดา แสนใหม่)
โรงเรียนอัสสัมชัญระยองร่วมแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวนักเรียน (นายสิทธิพล โชติกูล)
โรงเรียนอัสสัมชัญระยองร่วมแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวครู (มิสศิริลักษณ์ ระบอบ)
โรงเรียนอัสสัมชัญระยองร่วมแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวพนักงาน (นางวิไลวรรณ นามสงสาร)
ผู้บริหารเป็นตัวแทนโรงเรียนมอบของขวัญเยี่ยมคลอดเป็นขวัญกำลังใจแก่ครู (มิสยุพาวดี ทองมา)
ผู้บริหารเป็นตัวแทนโรงเรียนมอบของขวัญเยี่ยมคลอดเป็นขวัญกำลังใจแก่ครู (มิสกิตติ์รวี สอดสี)
โรงเรียนอัสสัมชัญระยองร่วมแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวครูเกษียณ (มิสสำราญ เมียงมาก)
โรงเรียนอัสสัมชัญระยองจัดตรวจสุขภาพครูและบุคลากรประจำปี 2562
โรงเรียนอัสสัมชัญระยองร่วมแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวนักเรียน (ด.ช.นรภัทร ธนะรุ่งสถิตย์)

    1 2 3 4  >   >|