[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครบุคลากร ตำแหน่งครูผู้สอน
ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนตามปกติ
มาตรการบริหารจัดการ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)
คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
คู่มือจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ประกาศเรื่อง แจ้งหยุดเรียน
ประกาศเรื่อง การหยุดเรียน กรณีพิเศษ
รับสมัครบุคลากร 2 ตำแหน่ง
รับสมัครบุคลากร ตำแหน่งพี่เลี้ยงอนุบาล
ประกาศรายชื่อนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ที่ผ่านการประเมินเข้าศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2
สถานที่รับผลสอบและจำหน่ายหนังสือ อุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศเรื่อง "การเลื่อนกิจกรรมของโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง"
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ เชื้อไวรัส COVID-19 ในโรงเรียน
เปิดรับสมัครนักเรียนที่สนใจ เรียน Summer Course 2020
ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ที่ผ่านการประเมินเข้าศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2563
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ม.3, ม.6)
คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ประกาศปรับเพิ่มค่ารักษาพยาบาลครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2563
ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะดนตรี กีฬา และวิชาการในงาน ACR Academic Day 2020
ขอแสดงความยินดีแก่คณะครููผู้ได้รับรางวัลครูดีเด่นจากสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดระยอง
ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ที่ผ่านการประเมินเข้าศึกษาในระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 (รอบ 2)
ประกาศผลรางวัลคริสต์มาพาโชค 2019
ขอแสดงความยินดีแก่คณะครูผู้เข้าร่วมและได้รับรางวัลสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562
รับสมัครบุคลากร ตำแหน่งพยาบาล
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ ที่ผ่านการประเมินเข้าศึกษาในระดับปฐมวัย ปีการศึกษา2563
เรื่อง ทุนการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง พ.ศ. 2562
ขอเชิญท่านผู้สนใจ ร่วมกิจกรรม "เดินวิ่งปั่น" ครั้งที่ 5 (ACR WalkRunBike 5th)
ตัวแทนโรงเรียนอัสสัมชัญมาร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวของท่านศึกษานิเทศก์ มัจฉา กุนาคำ ศึกษานิเทศก์
ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ผังจราจรเเละตารางการเปิด-ปิด ประดู ประจำปีการศึกษา 2562
รายชื่อนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
การให้ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง ประจำปี 2562
แบบสำรวจการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2561
การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
แจ้งราคาหนังสือแบบเรียน ระดับชั้น ป.1 - ม.6 ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการประเมินเข้าศึกษาต่อ ในปีการศึกษา 2562 (รอบ2)
ตารางสอบปลายภาค ทุกระดับชั้น ประจำภาคเรียนที่ 2/2561
ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ที่ผ่านการประเมินเข้าศึกษาต่อ ในปีการศึกษา 2562
ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมงานวิชาการ "ACR:Quality Learning Community Toward EEC"
การต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ครูและบุคลากรทางการศึกษา)
เปิดรับสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK
ขอเชิญ ร่วมงาน ACR Charity Night ครั้งที่ 28
สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดระยอง จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ครูดีเด่น ในงานวันครู ปี 2562 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง
สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดระยอง จัดประกวดครูดีเด่น วันที่ 11 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนกวงฮั้ว
ประกาศรายชื่อนักเรียนเก่าที่ผ่านการประเมินเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562
สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ขยายเวลายื่นใบสมัคร ช.พ.ค.-ช.พ.ส. กรณีพิเศษ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

    1 2 3 4  >   >|