Assumption College Rayong
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพ

ลำดับ ผู้ร้องขอ หัวข้ออัลบั้ม รูปที่ ผู้โพสต์ ผู้ถ่ายภาพ วันที่ร้องขอ หมายเหตุ
1    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดแพรคลุมป้ายอาคาร “ซีเมออน” 461     17 ธ.ค. 2555 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
2    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดแพรคลุมป้ายอาคาร “ซีเมออน” 482     17 ธ.ค. 2555 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
3    กีฬาสัมพันธ์ครูอัสสัมชัญ 4 สถาบัน ครั้งที่ 22 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ 19     , , 15 ส.ค. 2556 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
4    กีฬาสัมพันธ์ครูอัสสัมชัญ 4 สถาบัน ครั้งที่ 22 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ 17     , , 15 ส.ค. 2556 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
5    นักเรียน ชั้นม.6 ทัศนศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ(ABAC) 143     18 ส.ค. 2556 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
6    การอบรม "พัฒนาสมรรถภาพและเสริมสร้างโภชนาการ" 16     12 พ.ย. 2556 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
7    คณะผู้บริหาร คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและคณะครู ร่วมงาน ACR Family Night 169     , 6 ม.ค. 2557 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
8    ACR Charity Night ครั้งที่ 26 9     , , 3 ก.พ. 2559 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
9    ค่ายอบรมสภานักเรียนและคณะกรรมการห้องเรียน ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2559 20     , 25 มิ.ย. 2559 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
10    สวนสนามโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 53     , 7 ก.ค. 2559 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
11    วันภาษาและวัฒนธรรมจีน 84     , , , , 4 ก.ย. 2559 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
12    อบรมคุณธรรมจริยธรรมครู - เจ้าหน้าที่ 10     , 6 พ.ย. 2559 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
13    กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี 17     , 23 พ.ย. 2559 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
14    ทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 -     , 1 ธ.ค. 2559 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
15    การเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 -     , 15 ก.พ. 2560 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
16     ACR Showcase 2017 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 -     , 10 มี.ค. 2560 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
17     ACR Showcase 2017 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 -     , 10 มี.ค. 2560 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
18    มุฑิตาจิตครูเกษียณเเละเลี้ยงขอบคุณครูปิดปีการศึกษา -     , 3 พ.ค. 2560 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
19    รับรางวัล Scholarship , Outstanding Students Awards & Cambridge Certificate 62     , 21 มิ.ย. 2560 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
20    ฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (B.T.C) 1     , 10 ต.ค. 2560 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
21    การแข่งขันกีฬาพนักงาน ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล 5     , 29 ต.ค. 2560 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
22    ฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (B.T.C) 7     , 1 พ.ย. 2560 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
23    พิธีเปิดศูนย์เคมบริดจ์ (Inauguration of ACR University of Cambridge ESOL Centre) -     27 ม.ค. 2561 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
24    พิธีเปิดศูนย์เคมบริดจ์ (Inauguration of ACR University of Cambridge ESOL Centre) 3     27 ม.ค. 2561 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
25    ฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (B.T.C) 66     , 2 มี.ค. 2561 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
26    พิธีมอบทุนการศึกษา รางวัลเรียนดี รางวัลกิจกรรมเด่นและ Cambridge Certificate 301     , 13 ก.ค. 2561 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
27    การอบรมเชิงปฎิบัติการการเขียนเเผนการจัดการเรียนรู้ 84     , 6 พ.ย. 2561 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
28    วันวิชาการ “ACR: Quality Learning Community Towards EEC" 82     , 30 ม.ค. 2562 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
29    วันวิชาการ “ACR: Quality Learning Community Towards EEC" 87     , 30 ม.ค. 2562 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
30    ปฐมนิเทศผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562 128     , 25 พ.ค. 2562 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
หน้า     1 2 3  >   >|

** กรุณาตรวจสอบแหล่งดาวน์โหลดในหน้า Login ของท่าน (Tab บันทึกงาน)