ทำเนียบบุคลากร

เลือกกลุ่ม
ภราดา (จำนวน 3 คน)
ภ.ดร.ประวัติ สุทธินนท์

1 ปี 4 เดือน
ภ.ดร. อนุวัฒน์ วิภาคธำรงคุณ

2 ปี 4 เดือน
ภ.กรกวี ยินดีเวท

0 ปี 4 เดือน
ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ (จำนวน 11 คน)
มิสมาริสา สิงหพันธุ์

33 ปี 4 เดือน
ม.รังสรรค์ จันทร์ธำรงกุล

28 ปี 0 เดือน
มิสสุวรรณี ฉลองธรรม

26 ปี 4 เดือน
มิสยุพาวดี ทองคำ

24 ปี 4 เดือน
มิสวรรณเพ็ญ เปรี่ยมเจริญ

24 ปี 4 เดือน
มิสนิอร แสงสุขา

24 ปี 4 เดือน
มิสประภาพันธุ์ ไชยศรี

23 ปี 4 เดือน
ม.สมหวัง อภิธรรมภูษิต

20 ปี 6 เดือน
มิสภัณฑ์พิศ มหาสัทธา

20 ปี 4 เดือน
ม.วรยุทธ พงศ์วิบูลพิทยา

16 ปี 6 เดือน
มิสสุวณีญาณ์ ไชยสิทธิ์

7 ปี 6 เดือน
ครูสนับสนุนการสอน (จำนวน 21 คน)
ม.วสันต์ จันทรเสนา

22 ปี 4 เดือน
มิสนงลักษณ์ ต. วิเชียร

33 ปี 10 เดือน
มิสเพชรรินทร์ นุชเทศ

31 ปี 4 เดือน
มิสวิภา ประสิทธิ์สุข

31 ปี 4 เดือน
ม.มาโนช เกิดสว่าง

28 ปี 9 เดือน
มิสณัฐรดา แสนใหม่

24 ปี 4 เดือน
มิสเนตรดาว ชีพสมทรง

24 ปี 4 เดือน
มิสวาสนา นิจมหา

24 ปี 4 เดือน
มิสวีรยา สุขาล

15 ปี 8 เดือน
มิสกรรณิการ์ มณีแสง

15 ปี 8 เดือน
มิสชลธิชา ชนะใหม่

14 ปี 4 เดือน
มิสศศพินทุ์ นพเดชารุ่งรัศมี

11 ปี 6 เดือน
มิสธารปาง ต.วิเชียร

10 ปี 5 เดือน
มิสศิริลักษณ์ ระบอบ

7 ปี 4 เดือน
มิสยุพาวดี ทองมา

6 ปี 4 เดือน
มิสชมัยพร อรชร

6 ปี 5 เดือน
มิสสุกัญญา นิ่มปราง

6 ปี 3 เดือน
มิสดวงสมร โพธิราบ

6 ปี 3 เดือน
มิสอัจฉรา สอนศิริ

6 ปี 3 เดือน
มิสกันยารัตน์ แย้มกลิ่น

5 ปี 6 เดือน
มิสสุรีพร ไชยโกฏิ

5 ปี 4 เดือน
ครูผู้สอน (จำนวน 158 คน)
มิสศรีนวล ต. วิเชียร

35 ปี 4 เดือน
มิสจินดาภรณ์ อุปการ

33 ปี 4 เดือน
มิสสมคิด เจริญหิรัญ

32 ปี 5 เดือน
ม.สุขวันชัย เจริญกิจ

31 ปี 10 เดือน
มิสรมณีย์ อรรถเกษม

31 ปี 4 เดือน
มิสกุหลาบ สอาด

30 ปี 4 เดือน
มิสปรินยา ฟุ้งพิทักษ์

30 ปี 4 เดือน
มิสเนาวรัตน์ ภิญวัย

30 ปี 4 เดือน
มิสอิศรางค์ ฤทธิเดช

30 ปี 3 เดือน
มิสวีรยา ศรีชุมพล

28 ปี 10 เดือน
มิสกาญจนา สุทธิธางกูร

29 ปี 4 เดือน
มิสอังคณา ศรีประเสริฐ

28 ปี 8 เดือน
มิสสุวิมล จิราทิวัฒนากุล

28 ปี 4 เดือน
มิสกรรณิกา คอนหน่าย

28 ปี 2 เดือน
มิสเกษร แก้วประดิษฐ์

27 ปี 4 เดือน
มิสสิรินุช ทัตตะพันธุ์

27 ปี 4 เดือน
มิสนิภาวรรณ ศิริแก้ว

26 ปี 10 เดือน
มิสสายทิพย์ นิยม

26 ปี 4 เดือน
มิสละเอียด ลาภเวที

26 ปี 4 เดือน
มิสสายตา สีจันทร์

26 ปี 4 เดือน
มิสสุภัทรา รัตนกูล

26 ปี 4 เดือน
มิสอังคณา ลีจิตรจำ

26 ปี 3 เดือน
มิสนุชนาฏ ศรีประมงค์

25 ปี 4 เดือน
มิสถนอมนวล เฉลิมกุล

25 ปี 4 เดือน
มิสมัตติกา ฉัตรเงิน

25 ปี 4 เดือน
ม.นิวัต ศักดิ์สิทธิ์

25 ปี 4 เดือน
มิสสุธี จันทร์พราหมณ์

25 ปี 4 เดือน
มิสลดา วนิชเวชารุ่งเรือง

25 ปี 4 เดือน
มิสนันทวัน มนต์ประสิทธิ์

25 ปี 4 เดือน
มิสมัลลิกา ทรัพย์คง

24 ปี 2 เดือน
ม.จำรูญ บรรเทิงสุข

24 ปี 10 เดือน
มิสอำพร เงินโต

25 ปี 3 เดือน
มิสวัณย์สการณ์ ประเสริฐสุข

25 ปี 3 เดือน
มิสนงนุช วรเวช

24 ปี 4 เดือน
ม.สมชาย ธนสายสัมพันธ์

23 ปี 9 เดือน
ม.สุทธิโรจน์ ทองขาว

24 ปี 4 เดือน
มิสศิริรัตน์ ไทยแสน

23 ปี 10 เดือน
มิสลาวัณย์ แสงผ่อง

23 ปี 8 เดือน
มิสนันทนา รัตนศรี

23 ปี 4 เดือน
มิสมลิวัลย์ ยงพะวิสัย

23 ปี 4 เดือน
มิสพิชญพัชร์ ทองขาว

22 ปี 10 เดือน
มิสดวงเดือน พัฒนภูทอง

23 ปี 2 เดือน
ม.มาโนช พรหมจรรย์

23 ปี 0 เดือน
มิสพิชชา สกนธวัฒน์

22 ปี 11 เดือน
มิสจรรยา นิลรดางกูร

22 ปี 8 เดือน
ม.ปริญญา ปริญญาพล

22 ปี 5 เดือน
ม.สราวุธ ยงพะวิสัย

21 ปี 10 เดือน
ม.ปัณณวัฒน์ เทียนสวัสดิ์

21 ปี 4 เดือน
มิสดวงจันทร์ สมคะเน

21 ปี 4 เดือน
มิสวาศนา แสงกาวิน

21 ปี 4 เดือน
มิสจิรฐา กิจเจริญ

21 ปี 3 เดือน
มิสชลธิชา บุญเลี้ยง

20 ปี 4 เดือน
ม.เรืองฤทธิ์ ไชยสนาม

19 ปี 4 เดือน
มิสกรรณิการ์ กิจเกตุก้อง

19 ปี 10 เดือน
ม.จิตประเสริฐ สุทธิชีวะ

17 ปี 2 เดือน
มิสชุติกาญจน์ หว้าปราง

19 ปี 4 เดือน
มิสศุภนุช วิสุทธิวรรณ

19 ปี 4 เดือน
ม.จักรกฤษณ์ อินโพ

18 ปี 11 เดือน
มิสรุ่งตวัน โพธิ์ไทร

18 ปี 4 เดือน
มิสอุมาพร รักเรียน

18 ปี 4 เดือน
มิสเรณู อภินันธวัชพงศ์

17 ปี 10 เดือน
ม.อนวัฒน์ สารพัฒน์

17 ปี 2 เดือน
ม.ประเคน รักเรียน

17 ปี 2 เดือน
มิสมาลีรัตน์ ชูวังวัด

17 ปี 0 เดือน
ม.เอกสิทธิ์ ปักกาเวสา

16 ปี 11 เดือน
มิสวริษฐา ฉายากุล

16 ปี 8 เดือน
ม.อุดมโชค คงเติมสิน

16 ปี 2 เดือน
มิสสุกัญญา ชวนฤทัย

16 ปี 0 เดือน
มิสบังอร แก้วมูล

15 ปี 9 เดือน
มิสธนพรรณ ประสุวรรณ์

14 ปี 6 เดือน
มิสเสาวลักษณ์ อินทรศิริ

14 ปี 4 เดือน
มิสพัชมณ นวลนันตา

14 ปี 3 เดือน
มิสสุพิชญนันทน์ อรุณศักดิ์

14 ปี 3 เดือน
มิสละอองดาว รักบุญ

13 ปี 11 เดือน
มิสสุวิมล บูรณสมภพ

13 ปี 5 เดือน
ม.เกรียงไกร คงเมือง

13 ปี 2 เดือน
มิสทองเครือ แจ่มศรี

12 ปี 8 เดือน
มิสกัญญ์ภัทร์ ชัชวาลธิติวัฒน์

12 ปี 4 เดือน
มิสสุนีย์ ทุมนาหาด

12 ปี 4 เดือน
ม.เกรียงไกร ภู่ระหงษ์

12 ปี 4 เดือน
มิสพเยาว์ โค้งนอก

12 ปี 3 เดือน
มิสกนกลักษณ์ คงเมือง

11 ปี 11 เดือน
ม.ยิ่งสยาม มาอ่อน

11 ปี 11 เดือน
มิสพัฒนา ศรีวิเชียร

11 ปี 8 เดือน
มิสกัญพัชร์ อาจหาญ

11 ปี 6 เดือน
มิสนิทรา จันทนี

11 ปี 2 เดือน
มิสไพจิตร ชูศิริ

11 ปี 2 เดือน
มิสมณีรัตน์ กันหานนท์

10 ปี 5 เดือน
มิสอัมพร เพิ่มสุข

10 ปี 5 เดือน
มิสจุฑามณี บนกระโทก

10 ปี 5 เดือน
ม.คมสัน เชื้อคำเพ็ง

10 ปี 2 เดือน
ม.ชัยวัฒน์ ปักเกโส

9 ปี 4 เดือน
มิสพิชชานันท์ นีนพ

9 ปี 4 เดือน
มิสศันสนียา ขำกลัด

9 ปี 4 เดือน
ม.วิลาศ ศิริพันธ์

9 ปี 4 เดือน
มิสเขมจิรา ปลงไสว

8 ปี 11 เดือน
มิสกนกวรรณ ไชยศร

8 ปี 11 เดือน
มิสณินทิตา บริบูรณ์

8 ปี 11 เดือน
มิสเสาวลักษณ์ ฉัตรเงิน

8 ปี 11 เดือน
มิสเด่นเดือน ใจดี

8 ปี 4 เดือน
มิสปารวี ลูกสีดา

8 ปี 5 เดือน
มิสละไม แบบกัน

8 ปี 1 เดือน
มิสฑาริกา บุญพันธ์

8 ปี 1 เดือน
มิสนงลักษณ์ บุญกระจ่าง

7 ปี 11 เดือน
มิสปาริฉัตร กวดวงศ์ษา

7 ปี 10 เดือน
มิสปัทมา อังคประสาทชัย

7 ปี 7 เดือน
มิสกิตติ์รวี สอดสี

7 ปี 6 เดือน
มิสสุวาณีย์ สุทธิวิเศษ

7 ปี 6 เดือน
มิสรุ่งฤดี สุเทพ

7 ปี 5 เดือน
มิสนัฐกานต์ พิทักษ์เสาวภาพ

6 ปี 6 เดือน
ม.บรรณบวร สตาภิรมย์

6 ปี 4 เดือน
ม.ราม วิเศษสุวรรณ

6 ปี 1 เดือน
ม.ประสงค์ รอดคลองตัน

6 ปี 5 เดือน
ม.เดชาธร กองเพิ่มพูล

6 ปี 4 เดือน
ม.วุฒิพงษ์ สว่างวงษ์

6 ปี 4 เดือน
มิสกมลวรรณ ดีนาค

6 ปี 3 เดือน
มิสจิรปรียา บำรุงสุข

6 ปี 3 เดือน
มิสฟาติมา ไชยเผือก

6 ปี 2 เดือน
มิสยุวดี วรรณมูล

6 ปี 0 เดือน
ม.ธีรโชติ ศรีลาพล

6 ปี 1 เดือน
ม.อนุสิทธิ์ แม่นยำ

5 ปี 11 เดือน
มิสพรฑิพา สุพรรณพายัพ

5 ปี 6 เดือน
มิสณัฐชยา วิเศษเกื้อกูล

5 ปี 4 เดือน
มิสวิไลวรรณ์ ศิลาชัย

5 ปี 5 เดือน
มิสกรปรียา คงแรง

5 ปี 5 เดือน
มิสจิตรวรรณ คงแรง

5 ปี 4 เดือน
มิสเกศราภรณ์ ประกอบผล

5 ปี 6 เดือน
มิสพรเพ็ญ กะประโคน

5 ปี 4 เดือน
มิสพัฒนี สกุลช่างเสนาะ

5 ปี 4 เดือน
มิสอาภาภรณ์ วิรุตม์พงศ์สกุล

5 ปี 4 เดือน
ม.พัลลภ คำแก้ว

5 ปี 3 เดือน
มิสณัฏฐา พัวพิสิฐ

4 ปี 11 เดือน
มิสศุทธดา เชียงอุทัย

4 ปี 11 เดือน
ม.เศรษฐวิทย์ โชติผดุงพงศ์

4 ปี 10 เดือน
ม.เสกสรร บุญรอด

4 ปี 4 เดือน
มิสโกสุม มั่นคง

4 ปี 4 เดือน
มิสมณฑกาญจน์ สิทธิ์ชูรักษ์

4 ปี 3 เดือน
มิสนุชสรา ป้องขันธ์

3 ปี 11 เดือน
มิสเมวิกา แววมณี

3 ปี 4 เดือน
มิสปทิตตา แก้วพิกุล

3 ปี 4 เดือน
ม.นฤชล อรชร

3 ปี 4 เดือน
ม.อนันต์ อ่อนนา

3 ปี 4 เดือน
มิสอรอุมา ฟุ้งขจร

3 ปี 4 เดือน
มิสวานิสา ตรีไธสง

3 ปี 3 เดือน
มิสเต็มสิริ คูณสว่าง

3 ปี 1 เดือน
มิสปาณิศา ศรียา

2 ปี 10 เดือน
มิสดวงพร แจ่มอุลิตรัตน์

2 ปี 8 เดือน
มิสนิชาภา แก้วประดิษฐ์

2 ปี 6 เดือน
มิสปณิฎฐา แพงไทย

2 ปี 6 เดือน
ม.ไทยคม ถ้ำมณี

2 ปี 4 เดือน
ม.ปราการ โอนนอก

2 ปี 4 เดือน
ม.ศาศวัต แสนศิริ

2 ปี 4 เดือน
มิสดวงรัตน์ สุขมหา

2 ปี 2 เดือน
มิสมุทิตา กว้างมาก

1 ปี 10 เดือน
มิสณัฐณิชา คชาอาจ

1 ปี 9 เดือน
ม.ธนกฤต รุจิพรรณ

1 ปี 4 เดือน
มิสกีรติ วงศ์ผะดาย

0 ปี 9 เดือน
มิสปัทมน ผลทรัพย์

0 ปี 9 เดือน
ครูเจ้าหน้าที่ (จำนวน 28 คน)
นายเรวิทย์ วงเวียน

43 ปี 3 เดือน
น.ส.บังอร นาสมใจ

17 ปี 2 เดือน
น.ส.ระพีพรรณ คำเรืองศรี

15 ปี 9 เดือน
นายมานิตย์ พากเพียร

14 ปี 4 เดือน
น.ส.รำพึง บุญมา

13 ปี 4 เดือน
นางปราณี จันทร์พิมาย

13 ปี 4 เดือน
นางเบญจมาศ ยมนัตถุ์

12 ปี 11 เดือน
น.ส.วรรณา เจริญชนม์

7 ปี 10 เดือน
น.ส.จันทรัตน์ อริยาภรณ์

7 ปี 1 เดือน
น.ส.ปนัดดา อินเผือก

7 ปี 0 เดือน
น.ส.จามจุรี โตฉิม

6 ปี 4 เดือน
น.ส.นารี พลอยล้วน

6 ปี 4 เดือน
น.ส.วารุณี สีหะวงษ์

6 ปี 3 เดือน
น.ส.ศิริภัสสร สหหาญลือชัย

6 ปี 3 เดือน
น.ส.พจนีย์ วงศ์สุรินทร์

5 ปี 4 เดือน
น.ส.อัญชนา ภิญโญทรัพย์

5 ปี 4 เดือน
น.ส.ภัทริยา ควรหา

4 ปี 4 เดือน
น.ส.จันทิมา คุ้มวงษ์

4 ปี 4 เดือน
น.ส.รังสิมา นามงาม

3 ปี 4 เดือน
น.ส.อาทิตติยา ชาวโพธิ์

2 ปี 11 เดือน
น.ส.วิไลรัตน์ กุลพงษ์

2 ปี 4 เดือน
น.ส.ไปรยา ยังประโยชน์

1 ปี 10 เดือน
น.ส.รุ่งนภา ธีรภัทรกานต์

0 ปี 8 เดือน
น.ส.ศิริวรรณ อภิธรรมภูษิต

0 ปี 4 เดือน
น.ส.จิตรสุภา ริมดุสิต

0 ปี 4 เดือน
น.ส.เกศวดี โง้วเจริญ

0 ปี 4 เดือน
น.ส.ชนกนันท์ เสนารัตน์

0 ปี 2 เดือน
น.ส.ชฎาพร ติราภิบาล

0 ปี 2 เดือน
ครูต่างประเทศ (จำนวน 51 คน)
มิสTacia Poschor

19 ปี 4 เดือน
มิสTeresita Caloy

18 ปี 11 เดือน
ม.Adrian Granville Falconer

15 ปี 4 เดือน
ม.Allan Thomas Ward

13 ปี 10 เดือน
มิสRuth Magisan

12 ปี 4 เดือน
ม.Hepolito Jojo Niepes

11 ปี 0 เดือน
ม.Lumino Reginald Apnoyan

9 ปี 4 เดือน
มิสCelso Carmel R Artezuela

7 ปี 4 เดือน
มิสVanesa Dolo Lumino

7 ปี 3 เดือน
มิสCindy Calado Leano

6 ปี 4 เดือน
มิสChristine Marie Zambrano Ranoa

6 ปี 4 เดือน
มิสAkiapas Jerel Sinong

6 ปี 4 เดือน
มิสZusie Dizon Villasenda

6 ปี 4 เดือน
ม.Kim Laster Galvan

6 ปี 4 เดือน
ม.Jestvent Barlis Arellano

6 ปี 4 เดือน
ม.Victor Cawis Sawati

6 ปี 3 เดือน
ม.Raymond Chalipoy Agpawan

6 ปี 3 เดือน
ม.Roel Jacobs

6 ปี 0 เดือน
มิสEliane Sabuero Tenchavez

5 ปี 10 เดือน
มิสBrichie Tambio Aquino

5 ปี 6 เดือน
มิสEyryl Engngeg Palcon

5 ปี 4 เดือน
ม.Joep Jan Herman van Horck

5 ปี 4 เดือน
มิสYa Ma

5 ปี 4 เดือน
มิสMary Grace Nacario Bonaobra

5 ปี 3 เดือน
มิสRong Chen

4 ปี 3 เดือน
มิสChylou Mie Abrigos

3 ปี 10 เดือน
ม.Fei Zhao

3 ปี 4 เดือน
มิสAlyssa Marie Bernardez

3 ปี 4 เดือน
มิสRonel Britz

2 ปี 4 เดือน
ม.Clayton Baday Bulayo

2 ปี 4 เดือน
มิสVivian Ose Changilan

2 ปี 4 เดือน
มิสLenie Rose Francisco

2 ปี 4 เดือน
ม.John Vince A. Barlis

2 ปี 3 เดือน
ม.Christopher Dela Cruz

2 ปี 2 เดือน
มิสGeraldine Lerus Jumawid

2 ปี 1 เดือน
มิสAnna Marie Bobis Flores

1 ปี 4 เดือน
มิสKristine May Quirante Marquez

1 ปี 3 เดือน
มิสKatharina Dela Cruz Gosteli

1 ปี 2 เดือน
มิสHazel Malate Montezon

1 ปี 1 เดือน
ม.Bill Norbert Hernandez Santos

0 ปี 11 เดือน
มิสJoynel Cervantes Canosa

0 ปี 11 เดือน
ม.Richard Kearney

0 ปี 10 เดือน
มิสLi Liu

0 ปี 10 เดือน
มิสXuanshuo Guo

0 ปี 10 เดือน
ม.Enrique Serrano Osuna

0 ปี 10 เดือน
มิสEra Sungahid Perez

0 ปี 4 เดือน
มิสMae Shielle Ann Raymunde

0 ปี 2 เดือน
มิสHajjara Ssenkumba

0 ปี 1 เดือน
มิสErmma Hazel Pragatos Alapoop

0 ปี 1 เดือน
มิสSayrene D. Mangabat

0 ปี 1 เดือน
มิสJomarie Caroro Asares

0 ปี 1 เดือน
บุคลากรทางการศึกษา (จำนวน 1 คน)
มิสเบญจภรณ์ ใจตา

3 ปี 4 เดือน
บุคลากรอัตราจ้าง (จำนวน 10 คน)
น.ส.สรัณยา ศรีช่วย

0 ปี 4 เดือน
น.ส.ณัฏฐนันท์ กุลรัตน์

0 ปี 4 เดือน
นายฉัตรวิทย์ เอี่ยมปิ่น

0 ปี 4 เดือน
น.ส.ศุภรัตน์ เนินปลอด

0 ปี 4 เดือน
นายวิฑูรย์ มานะจิตต์

0 ปี 4 เดือน
นายสรศักดิ์ นันทพันธ์

0 ปี 4 เดือน
น.ส.ณัฐนันท์ เวทางค์ยะมาตร

0 ปี 4 เดือน
น.ส.ศิลป์ศุภา สีเคน

0 ปี 4 เดือน
น.ส.ศุภรานันท์ ดวงอุปะ

0 ปี 4 เดือน
นายภานุวัฒน์ ธรรมเม

0 ปี 1 เดือน
";