[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


ทำเนียบบุคลากรเลือกกลุ่มภราดา (จำนวน 3 คน)

ภราดา  ดร.ประวัติ    สุทธินนท์

0 ปี 8 เดือน
ภราดา  อนุวัฒน์    วิภาคธำรงคุณ

1 ปี 8 เดือน
ภราดา  ภานุวัฒน์    เหมือนทับ

0 ปี 8 เดือน

ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ (จำนวน 10 คน)

มิส  มาริสา    สิงหพันธุ์

32 ปี 8 เดือน
มาสเตอร์  รังสรรค์    จันทร์ธำรงกุล

27 ปี 4 เดือน
มิส  สุวรรณี    ฉลองธรรม

25 ปี 8 เดือน
มิส  ยุพาวดี    ทองคำ

23 ปี 8 เดือน
มิส  วรรณเพ็ญ    เปรี่ยมเจริญ

23 ปี 8 เดือน
มิส  ประภาพันธุ์    ไชยศรี

22 ปี 8 เดือน
มาสเตอร์  สมหวัง    อภิธรรมภูษิต

19 ปี 10 เดือน
มิส  ภัณฑ์พิศ    มหาสัทธา

19 ปี 8 เดือน
มาสเตอร์  วรยุทธ    พงศ์วิบูลพิทยา

15 ปี 10 เดือน
มิส  สุวณีญาณ์    ไชยสิทธิ์

6 ปี 10 เดือน

ครูสนับสนุนการสอน (จำนวน 24 คน)

มาสเตอร์  วสันต์    จันทรเสนา

21 ปี 8 เดือน
มิส  นวลลักษณ์    อ้นขวัญเมือง

35 ปี 8 เดือน
มิส  นงลักษณ์    ต. วิเชียร

33 ปี 2 เดือน
มิส  เพชรรินทร์    นุชเทศ

30 ปี 8 เดือน
มิส  วิภา    ประสิทธิ์สุข

30 ปี 8 เดือน
มาสเตอร์  มาโนช    เกิดสว่าง

28 ปี 1 เดือน
มิส  วัณย์สการณ์    ประเสริฐสุข

24 ปี 7 เดือน
มิส  ณัฐรดา    แสนใหม่

23 ปี 8 เดือน
มิส  เนตรดาว    ชีพสมทรง

23 ปี 8 เดือน
มิส  วาสนา    นิจมหา

23 ปี 8 เดือน
มิส  วีรยา    สุขาล

15 ปี 0 เดือน
มิส  กรรณิการ์    มณีแสง

15 ปี 0 เดือน
มิส  ชลธิชา    ชนะใหม่

13 ปี 8 เดือน
มิส  ศศพินทุ์    นพเดชารุ่งรัศมี

10 ปี 10 เดือน
มิส  ธารปาง    ต.วิเชียร

9 ปี 9 เดือน
มิส  ศิริลักษณ์    ระบอบ

6 ปี 8 เดือน
มิส  ยุพาวดี    ทองมา

5 ปี 8 เดือน
มิส  ชมัยพร    อรชร

5 ปี 9 เดือน
มิส  สุกัญญา    นิ่มปราง

5 ปี 7 เดือน
มิส  ดวงสมร    โพธิราบ

5 ปี 7 เดือน
มิส  อัจฉรา    สอนศิริ

5 ปี 7 เดือน
มิส  กันยารัตน์    แย้มกลิ่น

4 ปี 10 เดือน
มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ

4 ปี 8 เดือน
มาสเตอร์  อบรม    คอม

1 ปี 8 เดือน

ครูผู้สอน (จำนวน 160 คน)

มิส  ศรีนวล    ต. วิเชียร

34 ปี 8 เดือน
มิส  จินดาภรณ์    อุปการ

32 ปี 8 เดือน
มิส  สมคิด    เจริญหิรัญ

31 ปี 9 เดือน
มาสเตอร์  สุขวันชัย    เจริญกิจ

31 ปี 2 เดือน
มิส  รมณีย์    อรรถเกษม

30 ปี 8 เดือน
มิส  กุหลาบ    สอาด

29 ปี 8 เดือน
มิส  ปรินยา    ฟุ้งพิทักษ์

29 ปี 8 เดือน
มิส  เนาวรัตน์    ภิญวัย

29 ปี 8 เดือน
มิส  อิศรางค์    ฤทธิเดช

29 ปี 7 เดือน
มิส  วีรยา    ศรีชุมพล

28 ปี 2 เดือน
มิส  กาญจนา    สุทธิธางกูร

28 ปี 8 เดือน
มิส  อังคณา    ศรีประเสริฐ

28 ปี 0 เดือน
มิส  สุวิมล    จิราทิวัฒนากุล

27 ปี 8 เดือน
มิส  กรรณิกา    คอนหน่าย

27 ปี 6 เดือน
มิส  เกษร    แก้วประดิษฐ์

26 ปี 8 เดือน
มิส  สิรินุช    ทัตตะพันธุ์

26 ปี 8 เดือน
มิส  นิภาวรรณ    ศิริแก้ว

26 ปี 2 เดือน
มิส  สายทิพย์    นิยม

25 ปี 8 เดือน
มิส  ละเอียด    ลาภเวที

25 ปี 8 เดือน
มิส  สายตา    สีจันทร์

25 ปี 8 เดือน
มิส  สุภัทรา    รัตนกูล

25 ปี 8 เดือน
มิส  อังคณา    ลีจิตรจำ

25 ปี 7 เดือน
มิส  นุชนาฏ    ศรีประมงค์

24 ปี 8 เดือน
มิส  ถนอมนวล    เฉลิมกุล

24 ปี 8 เดือน
มิส  มัตติกา    ฉัตรเงิน

24 ปี 8 เดือน
มาสเตอร์  นิวัต    ศักดิ์สิทธิ์

24 ปี 8 เดือน
มิส  สุธี    จันทร์พราหมณ์

24 ปี 8 เดือน
มิส  ลดา    วนิชเวชรุ่งเรือง

24 ปี 8 เดือน
มิส  นันทวัน    มนต์ประสิทธิ์

24 ปี 8 เดือน
มาสเตอร์  สมยศ    สุขาล

24 ปี 2 เดือน
มิส  มัลลิกา    ทรัพย์คง

23 ปี 6 เดือน
มาสเตอร์  จำรูญ    บรรเทิงสุข

24 ปี 2 เดือน
มิส  อำพร    เงินโต

24 ปี 7 เดือน
มิส  นงนุช    วรเวช

23 ปี 8 เดือน
มิส  นิอร    แสงสุขา

23 ปี 8 เดือน
มาสเตอร์  สมชาย    ธนสายสัมพันธ์

23 ปี 1 เดือน
มาสเตอร์  สุทธิโรจน์    ทองขาว

23 ปี 8 เดือน
มิส  ศิริรัตน์    ไทยแสน

23 ปี 2 เดือน
มิส  ลาวัณย์    แสงผ่อง

23 ปี 0 เดือน
มิส  นันทนา    รัตนศรี

22 ปี 8 เดือน
มิส  มลิวัลย์    ยงพะวิสัย

22 ปี 8 เดือน
มิส  พิชญพัชร์    ทองขาว

22 ปี 2 เดือน
มิส  ดวงเดือน    พัฒนภูทอง

22 ปี 6 เดือน
มาสเตอร์  มาโนช    พรหมจรรย์

22 ปี 4 เดือน
มิส  พิชชา    สกนธวัฒน์

22 ปี 3 เดือน
มิส  จรรยา    นิลรดางกูร

22 ปี 0 เดือน
มาสเตอร์  ปริญญา    ปริญญาพล

21 ปี 9 เดือน
มาสเตอร์  สราวุธ    ยงพะวิสัย

21 ปี 2 เดือน
มาสเตอร์  ปัณณวัฒน์    เทียนสวัสดิ์

20 ปี 8 เดือน
มิส  ดวงจันทร์    สมคะเน

20 ปี 8 เดือน
มิส  วาศนา    แสงกาวิน

20 ปี 8 เดือน
มิส  จิรฐา    กิจเจริญ

20 ปี 7 เดือน
มิส  ชลธิชา    บุญเลี้ยง

19 ปี 8 เดือน
มาสเตอร์  เรืองฤทธิ์    ไชยสนาม

18 ปี 8 เดือน
มิส  กรรณิการ์    กิจเกตุก้อง

19 ปี 2 เดือน
มาสเตอร์  จิตประเสริฐ    สุทธิชีวะ

16 ปี 6 เดือน
มิส  ชุติกาญจน์    หว้าปราง

18 ปี 8 เดือน
มิส  ศุภนุช    วิสุทธิวรรณ

18 ปี 8 เดือน
มาสเตอร์  จักรกฤษณ์    อินโพ

18 ปี 3 เดือน
มิส  รุ่งตวัน    โพธิ์ไทร

17 ปี 8 เดือน
มิส  อุมาพร    รักเรียน

17 ปี 8 เดือน
มิส  เรณู    อภินันธวัชพงศ์

17 ปี 2 เดือน
มาสเตอร์  อนวัฒน์    สารพัฒน์

16 ปี 6 เดือน
มาสเตอร์  ประเคน    รักเรียน

16 ปี 6 เดือน
มิส  มาลีรัตน์    ชูวังวัด

16 ปี 4 เดือน
มาสเตอร์  เอกสิทธิ์    ปักกาเวสา

16 ปี 3 เดือน
มิส  วริษฐา    ฉายากุล

16 ปี 0 เดือน
มาสเตอร์  อุดมโชค    คงเติมสิน

15 ปี 6 เดือน
มิส  สุกัญญา    ชวนฤทัย

15 ปี 4 เดือน
มิส  บังอร    แก้วมูล

15 ปี 1 เดือน
มิส  ธนพรรณ    ประสุวรรณ์

13 ปี 10 เดือน
มิส  เสาวลักษณ์    อินทรศิริ

13 ปี 8 เดือน
มิส  พัชมณ    นวลนันตา

13 ปี 7 เดือน
มิส  สุพิชญนันทน์    อรุณศักดิ์

13 ปี 7 เดือน
มิส  ละอองดาว    รักบุญ

13 ปี 3 เดือน
มิส  สุวิมล    บูรณสมภพ

12 ปี 9 เดือน
มาสเตอร์  เกรียงไกร    คงเมือง

12 ปี 6 เดือน
มิส  ทองเครือ    แจ่มศรี

12 ปี 0 เดือน
มิส  กัญญ์ภัทร์    ชัชวาลธิติวัฒน์

11 ปี 8 เดือน
มิส  สุนีย์    ทุมนาหาด

11 ปี 8 เดือน
มาสเตอร์  เกรียงไกร    ภู่ระหงษ์

11 ปี 8 เดือน
มิส  พเยาว์    โค้งนอก

11 ปี 7 เดือน
มิส  กนกลักษณ์    คงเมือง

11 ปี 3 เดือน
มาสเตอร์  ยิ่งสยาม    มาอ่อน

11 ปี 3 เดือน
มิส  พัฒนา    ศรีวิเชียร

11 ปี 0 เดือน
มิส  กัญพัชร์    อาจหาญ

10 ปี 10 เดือน
มิส  นิทรา    จันทนี

10 ปี 6 เดือน
มิส  ไพจิตร    ชูศิริ

10 ปี 6 เดือน
มิส  มณีรัตน์    กันหานนท์

9 ปี 9 เดือน
มิส  เกศพิจิต    ศรีพระราม

9 ปี 9 เดือน
มิส  อัมพร    เพิ่มสุข

9 ปี 9 เดือน
มิส  จุฑามณี    บนกระโทก

9 ปี 9 เดือน
มาสเตอร์  คมสัน    เชื้อคำเพ็ง

9 ปี 6 เดือน
มาสเตอร์  ชัยวัฒน์    ปักเกโส

8 ปี 8 เดือน
มิส  พิชชานันท์    นีนพ

8 ปี 8 เดือน
มิส  ศันสนียา    ขำกลัด

8 ปี 8 เดือน
มาสเตอร์  วิลาศ    ศิริพันธ์

8 ปี 8 เดือน
มิส  เขมจิรา    ปลงไสว

8 ปี 3 เดือน
มิส  กนกวรรณ    ไชยศร

8 ปี 3 เดือน
มิส  ณินทิตา    บริบูรณ์

8 ปี 3 เดือน
มิส  เสาวลักษณ์    ฉัตรเงิน

8 ปี 3 เดือน
มิส  เด่นเดือน    ใจดี

7 ปี 8 เดือน
มิส  ปารวี    ลูกสีดา

7 ปี 9 เดือน
มิส  ละไม    แบบกัน

7 ปี 5 เดือน
มิส  ฑาริกา    บุญพันธ์

7 ปี 5 เดือน
มิส  นงลักษณ์    บุญกระจ่าง

7 ปี 3 เดือน
มิส  ปาริฉัตร    กวดวงศ์ษา

7 ปี 2 เดือน
มิส  ปัทมา    อังคประสาทชัย

6 ปี 11 เดือน
มิส  กิตติ์รวี    สอดสี

6 ปี 10 เดือน
มิส  สุวาณีย์    สุทธิวิเศษ

6 ปี 10 เดือน
มิส  รุ่งฤดี    สุเทพ

6 ปี 9 เดือน
มิส  นารีรัตน์    สุวรรณเพิ่ม

6 ปี 3 เดือน
มิส  นัฐกานต์    พิทักษ์เสาวภาพ

5 ปี 10 เดือน
มาสเตอร์  บรรณบวร    สตาภิรมย์

5 ปี 8 เดือน
มาสเตอร์  ราม    วิเศษสุวรรณ

5 ปี 5 เดือน
มาสเตอร์  ประสงค์    รอดคลองตัน

5 ปี 9 เดือน
มาสเตอร์  เดชาธร    กองเพิ่มพูล

5 ปี 8 เดือน
มาสเตอร์  วุฒิพงษ์    สว่างวงษ์

5 ปี 8 เดือน
มิส  กมลวรรณ    ดีนาค

5 ปี 7 เดือน
มิส  จิรปรียา    บำรุงสุข

5 ปี 7 เดือน
มิส  ฟาติมา    ไชยเผือก

5 ปี 6 เดือน
มิส  ยุวดี    วรรณมูล

5 ปี 4 เดือน
มาสเตอร์  ธีรโชติ    ศรีลาพล

5 ปี 5 เดือน
มาสเตอร์  อนุสิทธิ์    แม่นยำ

5 ปี 3 เดือน
มาสเตอร์  ไพฑูรย์    บุราณเดช

5 ปี 2 เดือน
มิส  พรฑิพา    สุพรรณพายัพ

4 ปี 10 เดือน
มิส  ณัฐชยา    วิเศษเกื้อกูล

4 ปี 8 เดือน
มิส  วิไลวรรณ์    ศิลาชัย

4 ปี 9 เดือน
มิส  กรปรียา    คงแรง

4 ปี 9 เดือน
มิส  จิตรวรรณ    คงแรง

4 ปี 8 เดือน
มิส  เกศราภรณ์    ประกอบผล

4 ปี 10 เดือน
มิส  พรเพ็ญ    กะประโคน

4 ปี 8 เดือน
มิส  พัฒนี    สกุลช่างเสนาะ

4 ปี 8 เดือน
มิส  อาภาภรณ์    วิรุตม์พงศ์สกุล

4 ปี 8 เดือน
1  พัลลภ    คำแก้ว

4 ปี 7 เดือน
มิส  ณัฏฐา    พัวพิสิฐ

4 ปี 3 เดือน
มิส  ปิยทิพย์    เชียงอุทัย

4 ปี 3 เดือน
มาสเตอร์  เศรษฐวิทย์    โชติผดุงพงศ์

4 ปี 2 เดือน
มาสเตอร์  เสกสรร    บุญรอด

3 ปี 8 เดือน
มิส  โกสุม    มั่นคง

3 ปี 8 เดือน
มิส  มณฑกาญจน์    สิทธิ์ชูรักษ์

3 ปี 7 เดือน
มิส  นุชสรา    ป้องขันธ์

3 ปี 3 เดือน
มิส  เมวิกา    แววมณี

2 ปี 8 เดือน
มิส  ปทิตตา    แก้วพิกุล

2 ปี 8 เดือน
มาสเตอร์  นฤชล    อรชร

2 ปี 8 เดือน
มาสเตอร์  อนันต์    อ่อนนา

2 ปี 8 เดือน
มิส  อรอุมา    ฟุ้งขจร

2 ปี 8 เดือน
มิส  วานิสา    ตรีไธสง

2 ปี 7 เดือน
มิส  เต็มสิริ    คูณสว่าง

2 ปี 5 เดือน
มิส  ปาณิศา    อุดมวิโรจน์สิน

2 ปี 2 เดือน
มิส  ดวงพร    แจ่มอุลิตรัตน์

2 ปี 0 เดือน
มิส  นิชาภา    แก้วประดิษฐ์

1 ปี 10 เดือน
มิส  ปณิฎฐา    แพงไทย

1 ปี 10 เดือน
มาสเตอร์  ไทยคม    ถ้ำมณี

1 ปี 8 เดือน
มาสเตอร์  ปราการ    โอนนอก

1 ปี 8 เดือน
มาสเตอร์  ศาศวัต    แสนศิริ

1 ปี 8 เดือน
มิส  ดวงรัตน์    สุขมหา

1 ปี 6 เดือน
มิส  มุทิตา    กว้างมาก

1 ปี 2 เดือน
มิส  ณัฐณิชา    คชาอาจ

1 ปี 1 เดือน
มาสเตอร์  ธนกฤต    รุจิพรรณ

0 ปี 8 เดือน

ครูเจ้าหน้าที่ (จำนวน 24 คน)

นาย  เรวิทย์    วงเวียน

42 ปี 7 เดือน
นางสาว  บังอร    นาสมใจ

16 ปี 6 เดือน
นางสาว  ระพีพรรณ    คำเรืองศรี

15 ปี 1 เดือน
นาย  มานิตย์    พากเพียร

13 ปี 8 เดือน
นางสาว  รำพึง    บุญมา

12 ปี 8 เดือน
นาง  ปราณี    จันทร์พิมาย

12 ปี 8 เดือน
นาง  เบญจมาศ    ยมนัตถุ์

12 ปี 3 เดือน
นางสาว  วรรณา    เจริญชนม์

7 ปี 2 เดือน
นางสาว  จันทรัตน์    อริยาภรณ์

6 ปี 5 เดือน
นางสาว  ปนัดดา    อินเผือก

6 ปี 4 เดือน
นางสาว  จามจุรี    โตฉิม

5 ปี 8 เดือน
นางสาว  นารี    พลอยล้วน

5 ปี 8 เดือน
นางสาว  วารุณี    สีหะวงษ์

5 ปี 7 เดือน
นางสาว  ศิริภัสสร    สหหาญลือชัย

5 ปี 7 เดือน
นางสาว  พจนีย์    วงศ์สุรินทร์

4 ปี 8 เดือน
นางสาว  อัญชนา    ภิญโญทรัพย์

4 ปี 8 เดือน
นางสาว  มนัสพันธ์    รวยรื่น

4 ปี 7 เดือน
นางสาว  ภัทริยา    ควรหา

3 ปี 8 เดือน
นางสาว  จันทิมา    คุ้มวงษ์

3 ปี 8 เดือน
นางสาว  รังสิมา    นามงาม

2 ปี 8 เดือน
นางสาว  อาทิตติยา    ชาวโพธิ์

2 ปี 3 เดือน
นางสาว  วิไลรัตน์    กุลพงษ์

1 ปี 8 เดือน
นาง  ไปรยา    ยังประโยชน์

1 ปี 2 เดือน
นางสาว  รุ่งนภา    ธีรภัทรกานต์

0 ปี 0 เดือน

ครูต่างประเทศ (จำนวน 55 คน)

มิส  Tacia    Poschor

18 ปี 8 เดือน
มิส  Teresita    Caloy

18 ปี 3 เดือน
มาสเตอร์  Adrian Granville    Falconer

14 ปี 8 เดือน
มาสเตอร์  Allan Thomas    Ward

13 ปี 2 เดือน
มิส  Ruth    Magisan

11 ปี 8 เดือน
มาสเตอร์  Hepolito    Jojo Niepes

10 ปี 4 เดือน
มาสเตอร์  Lumino Reginald    Apnoyan

8 ปี 8 เดือน
มิส  Celso Carmel R    Artezuela

6 ปี 8 เดือน
มิส  Vanesa Dolo    Lumino

6 ปี 7 เดือน
มิส  Cindy Calado    Leano

5 ปี 8 เดือน
มิส  Christine Marie    Zambrano Ranoa

5 ปี 8 เดือน
มิส  Akiapas    Jerel Sinong

5 ปี 8 เดือน
มิส  Zusie    Dizon Villasenda

5 ปี 8 เดือน
มาสเตอร์  Kim Laster    Galvan

5 ปี 8 เดือน
มาสเตอร์  Jestvent    Barlis Arellano

5 ปี 8 เดือน
มาสเตอร์  Victor Cawis    Sawati

5 ปี 7 เดือน
มาสเตอร์  Raymond Chalipoy    Agpawan

5 ปี 7 เดือน
มาสเตอร์  Roel    Jacobs

5 ปี 4 เดือน
มิส  Eliane Sabuero    Tenchavez

5 ปี 2 เดือน
มิส  Brichie Tambio    Aquino

4 ปี 10 เดือน
มิส  Eyryl Engngeg    Palcon

4 ปี 8 เดือน
มิส  Mirabel Ibarra    Villasenda

4 ปี 8 เดือน
มาสเตอร์  Joep Jan Herman    van Horck

4 ปี 8 เดือน
มาสเตอร์  Zandro Dizon    Villasenda

4 ปี 8 เดือน
มิส  Ya    Ma

4 ปี 8 เดือน
มิส  Mary Grace Nacario    Bonaobra

4 ปี 7 เดือน
มาสเตอร์  Julio Aldyn    Paglinawan Valdevilla

4 ปี 2 เดือน
มิส  Christine Caliwan    Villareal

4 ปี 2 เดือน
มิส  Rong    Chen

3 ปี 7 เดือน
มิส  Camille Villar    Fabros

3 ปี 5 เดือน
มิส  Chylou Mie    Abrigos

3 ปี 2 เดือน
มาสเตอร์  Fei    Zhao

2 ปี 8 เดือน
มิส  Mary Lai Ann    Aquino

2 ปี 8 เดือน
มิส  Alyssa Marie    Bernardez

2 ปี 8 เดือน
มาสเตอร์  Famin    Yu

2 ปี 6 เดือน
มิส  Junia    Mapanao

2 ปี 5 เดือน
มิส  Ronel    Britz

1 ปี 8 เดือน
มิส  Tatsiana    Nikitsina

1 ปี 8 เดือน
มาสเตอร์  Clayton    Baday Bulayo

1 ปี 8 เดือน
มิส  Vivian Ose    Changilan

1 ปี 8 เดือน
มิส  Lenie Rose    Francisco

1 ปี 8 เดือน
มาสเตอร์  John Vince    A. Barlis

1 ปี 7 เดือน
มาสเตอร์  Christopher    Dela Cruz

1 ปี 6 เดือน
มิส  Geraldine Lerus    Jumawid

1 ปี 5 เดือน
มิส  Anna Marie Bobis Flores    

0 ปี 8 เดือน
มิส  Zhilu    Chen

0 ปี 7 เดือน
มิส  Kristine May    Quirante Marquez

0 ปี 7 เดือน
มิส  Katarina Dela Cruz    Gosteli

0 ปี 6 เดือน
มิส  Hazel    Malate Montezon

0 ปี 5 เดือน
มาสเตอร์  Bill Norbert    Hernandez Santos

0 ปี 3 เดือน
มิส  Joynel Cervantes    Canosa

0 ปี 3 เดือน
มาสเตอร์  Richard    Kearney

0 ปี 2 เดือน
มิส  Li    Liu

0 ปี 2 เดือน
มิส  Xuanshuo    Guo

0 ปี 2 เดือน
มาสเตอร์  Enrique    Serrano Osuna

0 ปี 2 เดือน

บุคลากรทางการศึกษา (จำนวน 2 คน)

มาสเตอร์  ศุภรัตน์    จันทโชติ

6 ปี 9 เดือน
มิส  เบญจภรณ์    ใจตา

2 ปี 8 เดือน

บุคลากรอัตราจ้าง (จำนวน 2 คน)

นางสาว  กีรติ    วงศ์ผะดาย

0 ปี 1 เดือน
นางสาว  ปัทมน    ผลทรัพย์

0 ปี 1 เดือน