ทำเนียบบุคลากร

เลือกกลุ่ม
ภราดา (จำนวน 3 คน)
ภ. ดร.ประวัติ สุทธินนท์

2 ปี 5 เดือน 20 วัน
ภ.คฑาวุธ สิทธิโชคสกุล

0 ปี 5 เดือน 20 วัน
ภ.วันวสันต์ สุกุล

0 ปี 5 เดือน 20 วัน
ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ (จำนวน 11 คน)
มิสนงลักษณ์ ต. วิเชียร

34 ปี 11 เดือน 18 วัน
มิสมาริสา สิงหพันธุ์

34 ปี 5 เดือน 5 วัน
ม.รังสรรค์ จันทร์ธำรงกุล

29 ปี 1 เดือน 3 วัน
มิสสุวรรณี ฉลองธรรม

27 ปี 5 เดือน 20 วัน
มิสยุพาวดี ทองคำ

25 ปี 5 เดือน 9 วัน
มิสวรรณเพ็ญ เปรี่ยมเจริญ

25 ปี 5 เดือน 20 วัน
มิสนิอร แสงสุขา

25 ปี 4 เดือน 28 วัน
มิสประภาพันธุ์ ไชยศรี

24 ปี 5 เดือน 20 วัน
มิสภัณฑ์พิศ มหาสัทธา

21 ปี 5 เดือน 13 วัน
มิสสุวณีญาณ์ ไชยสิทธิ์

8 ปี 6 เดือน 27 วัน
มิสสุวาณีย์ สุทธิวิเศษ

8 ปี 6 เดือน 27 วัน
ครูสนับสนุนการสอน (จำนวน 13 คน)
มิสเพชรรินทร์ นุชเทศ

32 ปี 5 เดือน 4 วัน
มิสวิภา ประสิทธิ์สุข

32 ปี 5 เดือน 20 วัน
ม.มาโนช เกิดสว่าง

29 ปี 10 เดือน 3 วัน
มิสณัฐรดา แสนใหม่

25 ปี 5 เดือน 20 วัน
ม.สมหวัง อภิธรรมภูษิต

21 ปี 7 เดือน 6 วัน
มิสวีรยา สุขาล

16 ปี 8 เดือน 18 วัน
มิสชลธิชา ชนะใหม่

15 ปี 5 เดือน 13 วัน
มิสศศพินทุ์ นพเดชารุ่งรัศมี

12 ปี 6 เดือน 29 วัน
มิสธารปาง ต.วิเชียร

11 ปี 5 เดือน 25 วัน
มิสชมัยพร อรชร

7 ปี 6 เดือน 20 วัน
มิสดวงสมร โพธิราบ

7 ปี 4 เดือน 20 วัน
มิสอัจฉรา สอนศิริ

7 ปี 4 เดือน 19 วัน
มิสกันยารัตน์ แย้มกลิ่น

6 ปี 6 เดือน 27 วัน
ครูผู้สอน (จำนวน 174 คน)
ม.วสันต์ จันทรเสนา

23 ปี 5 เดือน 20 วัน
มิสศรีนวล ต. วิเชียร

36 ปี 5 เดือน 20 วัน
มิสจินดาภรณ์ อุปการ

34 ปี 5 เดือน 5 วัน
มิสสมคิด เจริญหิรัญ

33 ปี 5 เดือน 21 วัน
ม.สุขวันชัย เจริญกิจ

32 ปี 11 เดือน 18 วัน
มิสรมณีย์ อรรถเกษม

32 ปี 5 เดือน 20 วัน
มิสกุหลาบ สอาด

31 ปี 5 เดือน 4 วัน
มิสปรินยา ฟุ้งพิทักษ์

31 ปี 5 เดือน 4 วัน
มิสเนาวรัตน์ ภิญวัย

31 ปี 5 เดือน 4 วัน
มิสอิศรางค์ ฤทธิเดช

31 ปี 4 เดือน 4 วัน
มิสวีรยา ศรีชุมพล

29 ปี 11 เดือน 6 วัน
มิสกาญจนา สุทธิธางกูร

30 ปี 5 เดือน 4 วัน
มิสอังคณา ศรีประเสริฐ

29 ปี 9 เดือน 18 วัน
มิสสุวิมล จิราทิวัฒนากุล

29 ปี 5 เดือน 4 วัน
มิสกรรณิกา คอนหน่าย

29 ปี 3 เดือน 4 วัน
มิสเกษร แก้วประดิษฐ์

28 ปี 5 เดือน 4 วัน
มิสสิรินุช ทัตตะพันธุ์

28 ปี 5 เดือน 4 วัน
มิสนิภาวรรณ ศิริแก้ว

27 ปี 11 เดือน 18 วัน
มิสสายทิพย์ นิยม

27 ปี 5 เดือน 5 วัน
มิสละเอียด ลาภเวที

27 ปี 5 เดือน 20 วัน
มิสสายตา สีจันทร์

27 ปี 5 เดือน 20 วัน
มิสสุภัทรา รัตนกูล

27 ปี 5 เดือน 20 วัน
มิสอังคณา ลีจิตรจำ

27 ปี 4 เดือน 20 วัน
มิสนุชนาฏ ศรีประมงค์

26 ปี 5 เดือน 20 วัน
มิสมัตติกา ฉัตรเงิน

26 ปี 5 เดือน 5 วัน
ม.นิวัต ศักดิ์สิทธิ์

26 ปี 5 เดือน 5 วัน
มิสสุธี จันทร์พราหมณ์

26 ปี 5 เดือน 5 วัน
มิสลดา วนิชเวชารุ่งเรือง

26 ปี 5 เดือน 5 วัน
มิสนันทวัน มนต์ประสิทธิ์

26 ปี 5 เดือน 5 วัน
มิสมัลลิกา ทรัพย์คง

25 ปี 3 เดือน 20 วัน
ม.จำรูญ บรรเทิงสุข

25 ปี 11 เดือน 19 วัน
มิสอำพร เงินโต

26 ปี 4 เดือน 16 วัน
มิสวัณย์สการณ์ ประเสริฐสุข

26 ปี 4 เดือน 20 วัน
มิสนงนุช วรเวช

25 ปี 5 เดือน 20 วัน
มิสเนตรดาว ชีพสมทรง

25 ปี 5 เดือน 1 วัน
ม.สมชาย ธนสายสัมพันธ์

24 ปี 10 เดือน 17 วัน
ม.สุทธิโรจน์ ทองขาว

25 ปี 5 เดือน 20 วัน
มิสศิริรัตน์ ไทยแสน

24 ปี 11 เดือน 13 วัน
มิสลาวัณย์ แสงผ่อง

24 ปี 8 เดือน 29 วัน
มิสนันทนา รัตนศรี

24 ปี 5 เดือน 4 วัน
มิสมลิวัลย์ ยงพะวิสัย

24 ปี 5 เดือน 4 วัน
มิสพิชญพัชร์ ทองขาว

23 ปี 11 เดือน 18 วัน
มิสดวงเดือน พัฒนภูทอง

24 ปี 3 เดือน 20 วัน
ม.มาโนช พรหมจรรย์

24 ปี 1 เดือน 17 วัน
มิสพิชชา สกนธวัฒน์

23 ปี 11 เดือน 21 วัน
มิสจรรยา นิลรดางกูร

23 ปี 9 เดือน 18 วัน
ม.ปริญญา ปริญญาพล

23 ปี 5 เดือน 24 วัน
ม.สราวุธ ยงพะวิสัย

22 ปี 11 เดือน 15 วัน
ม.ปัณณวัฒน์ เทียนสวัสดิ์

22 ปี 5 เดือน 18 วัน
มิสดวงจันทร์ สมคะเน

22 ปี 5 เดือน 20 วัน
มิสวาศนา แสงกาวิน

22 ปี 5 เดือน 2 วัน
มิสจิรฐา กิจเจริญ

22 ปี 4 เดือน 7 วัน
มิสชลธิชา บุญเลี้ยง

21 ปี 5 เดือน 13 วัน
ม.เรืองฤทธิ์ ไชยสนาม

20 ปี 5 เดือน 12 วัน
มิสกรรณิการ์ กิจเกตุก้อง

20 ปี 11 เดือน 18 วัน
ม.จิตประเสริฐ สุทธิชีวะ

18 ปี 3 เดือน 20 วัน
มิสชุติกาญจน์ หว้าปราง

20 ปี 5 เดือน 12 วัน
มิสศุภนุช วิสุทธิวรรณ

20 ปี 5 เดือน 12 วัน
ม.จักรกฤษณ์ อินโพ

19 ปี 11 เดือน 19 วัน
มิสรุ่งตวัน โพธิ์ไทร

19 ปี 5 เดือน 14 วัน
มิสอุมาพร รักเรียน

19 ปี 5 เดือน 14 วัน
มิสเรณู อภินันธวัชพงศ์

18 ปี 11 เดือน 12 วัน
ม.อนวัฒน์ สารพัฒน์

18 ปี 3 เดือน 20 วัน
ม.ประเคน รักเรียน

18 ปี 3 เดือน 5 วัน
มิสมาลีรัตน์ ชูวังวัด

18 ปี 1 เดือน 11 วัน
ม.เอกสิทธิ์ ปักกาเวสา

17 ปี 11 เดือน 27 วัน
มิสวริษฐา ฉายากุล

17 ปี 9 เดือน 15 วัน
ม.อุดมโชค คงเติมสิน

17 ปี 3 เดือน 9 วัน
มิสสุกัญญา ชวนฤทัย

17 ปี 1 เดือน 4 วัน
มิสบังอร แก้วมูล

16 ปี 10 เดือน 12 วัน
มิสกรรณิการ์ มณีแสง

16 ปี 8 เดือน 18 วัน
มิสธนพรรณ ประสุวรรณ์

15 ปี 7 เดือน 1 วัน
มิสเสาวลักษณ์ อินทรศิริ

15 ปี 5 เดือน 13 วัน
มิสพัชมณ นวลนันตา

15 ปี 4 เดือน 20 วัน
มิสสุพิชญนันทน์ อรุณศักดิ์

15 ปี 4 เดือน 16 วัน
มิสละอองดาว รักบุญ

14 ปี 11 เดือน 26 วัน
มิสสุวิมล บูรณสมภพ

14 ปี 5 เดือน 25 วัน
ม.เกรียงไกร คงเมือง

14 ปี 2 เดือน 26 วัน
มิสทองเครือ แจ่มศรี

13 ปี 8 เดือน 24 วัน
มิสกัญญ์ภัทร์ ชัชวาลธิติวัฒน์

13 ปี 5 เดือน 9 วัน
มิสสุนีย์ ทุมนาหาด

13 ปี 5 เดือน 9 วัน
ม.เกรียงไกร ภู่ระหงษ์

13 ปี 5 เดือน 9 วัน
มิสพเยาว์ โค้งนอก

13 ปี 3 เดือน 25 วัน
มิสกนกลักษณ์ คงเมือง

12 ปี 11 เดือน 24 วัน
ม.ยิ่งสยาม มาอ่อน

12 ปี 11 เดือน 24 วัน
มิสพัฒนา ศรีวิเชียร

12 ปี 9 เดือน 14 วัน
มิสกัญพัชร์ อาจหาญ

12 ปี 6 เดือน 26 วัน
มิสนิทรา จันทนี

12 ปี 3 เดือน 20 วัน
มิสไพจิตร ชูศิริ

12 ปี 3 เดือน 8 วัน
มิสมณีรัตน์ กันหานนท์

11 ปี 5 เดือน 25 วัน
มิสอัมพร เพิ่มสุข

11 ปี 5 เดือน 25 วัน
มิสจุฑามณี บนกระโทก

11 ปี 5 เดือน 25 วัน
ม.คมสัน เชื้อคำเพ็ง

11 ปี 3 เดือน 2 วัน
ม.ชัยวัฒน์ ปักเกโส

10 ปี 5 เดือน 12 วัน
มิสพิชชานันท์ นีนพ

10 ปี 5 เดือน 12 วัน
มิสศันสนียา ขำกลัด

10 ปี 5 เดือน 12 วัน
ม.วิลาศ ศิริพันธ์

10 ปี 5 เดือน 12 วัน
มิสเขมจิรา ปลงไสว

10 ปี 0 เดือน 17 วัน
มิสกนกวรรณ ไชยศร

10 ปี 0 เดือน 10 วัน
มิสเสาวลักษณ์ ฉัตรเงิน

9 ปี 11 เดือน 26 วัน
มิสเด่นเดือน ใจดี

9 ปี 5 เดือน 11 วัน
มิสปารวี ลูกสีดา

9 ปี 5 เดือน 25 วัน
มิสละไม แบบกัน

9 ปี 2 เดือน 20 วัน
มิสนงลักษณ์ บุญกระจ่าง

8 ปี 11 เดือน 26 วัน
มิสปาริฉัตร กวดวงศ์ษา

8 ปี 11 เดือน 14 วัน
มิสปัทมา อังคประสาทชัย

8 ปี 8 เดือน 17 วัน
มิสกิตติ์รวี สอดสี

8 ปี 6 เดือน 27 วัน
มิสรุ่งฤดี สุเทพ

8 ปี 6 เดือน 18 วัน
มิสศิริลักษณ์ ระบอบ

8 ปี 5 เดือน 7 วัน
มิสยุพาวดี ทองมา

7 ปี 5 เดือน 5 วัน
ม.บรรณบวร สตาภิรมย์

7 ปี 5 เดือน 20 วัน
ม.ราม วิเศษสุวรรณ

7 ปี 1 เดือน 22 วัน
ม.ประสงค์ รอดคลองตัน

7 ปี 6 เดือน 19 วัน
ม.เดชาธร กองเพิ่มพูล

7 ปี 5 เดือน 14 วัน
มิสสุกัญญา นิ่มปราง

7 ปี 4 เดือน 20 วัน
ม.วุฒิพงษ์ สว่างวงษ์

7 ปี 5 เดือน 13 วัน
มิสกมลวรรณ ดีนาค

7 ปี 4 เดือน 4 วัน
มิสจิรปรียา บำรุงสุข

7 ปี 4 เดือน 5 วัน
มิสฟาติมา ไชยเผือก

7 ปี 3 เดือน 14 วัน
มิสยุวดี วรรณมูล

7 ปี 1 เดือน 17 วัน
ม.ธีรโชติ ศรีลาพล

7 ปี 1 เดือน 24 วัน
ม.อนุสิทธิ์ แม่นยำ

6 ปี 11 เดือน 26 วัน
มิสพรฑิพา สุพรรณพายัพ

6 ปี 6 เดือน 27 วัน
มิสณัฐชยา วิเศษเกื้อกูล

6 ปี 5 เดือน 10 วัน
มิสวิไลวรรณ์ ศิลาชัย

6 ปี 5 เดือน 29 วัน
มิสกรปรียา คงแรง

6 ปี 6 เดือน 1 วัน
มิสจิตรวรรณ คงแรง

6 ปี 5 เดือน 10 วัน
มิสเกศราภรณ์ ประกอบผล

6 ปี 6 เดือน 25 วัน
มิสพรเพ็ญ กะประโคน

6 ปี 5 เดือน 6 วัน
มิสพัฒนี สกุลช่างเสนาะ

6 ปี 5 เดือน 3 วัน
มิสอาภาภรณ์ วิรุตม์พงศ์สกุล

6 ปี 4 เดือน 30 วัน
มิสสุรีพร ไชยโกฎิ ไชยโกฏิ

6 ปี 4 เดือน 23 วัน
มิสณัฏฐา พัวพิสิฐ

6 ปี 0 เดือน 13 วัน
มิสศุทธดา เชียงอุทัย

5 ปี 11 เดือน 25 วัน
ม.เศรษฐวิทย์ โชติผดุงพงศ์

5 ปี 10 เดือน 20 วัน
ม.เสกสรร บุญรอด

5 ปี 5 เดือน 5 วัน
มิสโกสุม มั่นคง

5 ปี 5 เดือน 12 วัน
มิสมณฑกาญจน์ สิทธิ์ชูรักษ์

5 ปี 4 เดือน 8 วัน
มิสนุชสรา ป้องขันธ์

4 ปี 11 เดือน 25 วัน
มิสเมวิกา แววมณี

4 ปี 5 เดือน 13 วัน
ม.อนันต์ อ่อนนา

4 ปี 5 เดือน 13 วัน
มิสอรอุมา ฟุ้งขจร

4 ปี 5 เดือน 13 วัน
มิสวานิสา ตรีไธสง

4 ปี 4 เดือน 20 วัน
มิสเต็มสิริ คูณสว่าง

4 ปี 2 เดือน 5 วัน
มิสปาณิศา ศรียา

3 ปี 11 เดือน 6 วัน
มิสดวงพร แจ่มอุลิตรัตน์

3 ปี 9 เดือน 16 วัน
มิสนิชาภา แก้วประดิษฐ์

3 ปี 7 เดือน 7 วัน
มิสปณิฎฐา แพงไทย

3 ปี 7 เดือน 7 วัน
ม.ไทยคม ถ้ำมณี

3 ปี 5 เดือน 12 วัน
ม.ศาศวัต แสนศิริ

3 ปี 5 เดือน 12 วัน
มิสดวงรัตน์ สุขมหา

3 ปี 3 เดือน 19 วัน
มิสมุทิตา กว้างมาก

2 ปี 11 เดือน 7 วัน
มิสณัฐณิชา คชาอาจ

2 ปี 10 เดือน 16 วัน
ม.ธนกฤต รุจิพรรณ

2 ปี 5 เดือน 8 วัน
มิสกีรติ วงศ์ผะดาย

1 ปี 10 เดือน 17 วัน
มิสปัทมน ผลทรัพย์

1 ปี 10 เดือน 11 วัน
มิสสรัณยา ศรีช่วย

1 ปี 5 เดือน 3 วัน
มิสณัฏฐนันท์ กุลรัตน์

1 ปี 5 เดือน 3 วัน
ม.วิฑูรย์ มานะจิตต์

1 ปี 5 เดือน 3 วัน
ม.สรศักดิ์ นันทพันธ์

1 ปี 5 เดือน 3 วัน
มิสณัฐนันท์ เวทางค์ยะมาตร

1 ปี 5 เดือน 3 วัน
มิสศิลป์ศุภา สีเคน

1 ปี 5 เดือน 3 วัน
มิสศุภรานันท์ ดวงอุปะ

1 ปี 5 เดือน 3 วัน
มิสณพิชญา ดอกเคน

0 ปี 10 เดือน 18 วัน
มิสกิติ์สิริญา นาแพง

0 ปี 9 เดือน 15 วัน
มิสพัชรา ไชยโกฎิ

0 ปี 8 เดือน 2 วัน
มิสจิราภรณ์ แช่มช้อย

0 ปี 5 เดือน 20 วัน
ม.ธนันชัย แจ่มแจ้ง

0 ปี 5 เดือน 20 วัน
มิสดวงทิพย์ จินะกาศ

0 ปี 5 เดือน 20 วัน
ม.เสฎฐวุฒิ แสงจันทร์

0 ปี 5 เดือน 20 วัน
ม.พงศกร พงค์แก้ว

0 ปี 5 เดือน 20 วัน
มิสเปรมวดี ปุริมาตัง

0 ปี 5 เดือน 20 วัน
ม.ปัถย์ปัญญวัฒน์ ขุนนาแก้ว

0 ปี 5 เดือน 20 วัน
มิสลทิชา ธิโนชัย

0 ปี 4 เดือน 7 วัน
เจ้าหน้าที่ (จำนวน 29 คน)
นายเรวิทย์ วงเวียน

44 ปี 4 เดือน 6 วัน
น.ส.บังอร นาสมใจ

18 ปี 3 เดือน 20 วัน
น.ส.ระพีพรรณ คำเรืองศรี

16 ปี 10 เดือน 12 วัน
นายมานิตย์ พากเพียร

15 ปี 4 เดือน 30 วัน
น.ส.รำพึง บุญมา

14 ปี 4 เดือน 26 วัน
นางปราณี จันทร์พิมาย

14 ปี 4 เดือน 26 วัน
นางเบญจมาศ ยมนัตถุ์

13 ปี 11 เดือน 27 วัน
น.ส.วรรณา เจริญชนม์

8 ปี 11 เดือน 18 วัน
น.ส.จันทรัตน์ อริยาภรณ์

8 ปี 2 เดือน 20 วัน
น.ส.ปนัดดา อินเผือก

8 ปี 1 เดือน 9 วัน
น.ส.จามจุรี โตฉิม

7 ปี 5 เดือน 7 วัน
น.ส.นารี พลอยล้วน

7 ปี 5 เดือน 14 วัน
น.ส.วารุณี สีหะวงษ์

7 ปี 4 เดือน 2 วัน
น.ส.ศิริภัสสร สหหาญลือชัย

7 ปี 4 เดือน 19 วัน
น.ส.พจนีย์ วงศ์สุรินทร์

6 ปี 5 เดือน 10 วัน
น.ส.อัญชนา ภิญโญทรัพย์

6 ปี 5 เดือน 15 วัน
น.ส.ภัทริยา ควรหา

5 ปี 5 เดือน 17 วัน
น.ส.จันทิมา คุ้มวงษ์

5 ปี 5 เดือน 12 วัน
น.ส.รังสิมา นามงาม

4 ปี 4 เดือน 30 วัน
น.ส.อาทิตติยา ชาวโพธิ์

3 ปี 11 เดือน 19 วัน
น.ส.วิไลรัตน์ กุลพงษ์

3 ปี 5 เดือน 20 วัน
น.ส.รุ่งนภา ธีรภัทรกานต์

1 ปี 9 เดือน 7 วัน
น.ส.ศิริวรรณ อภิธรรมภูษิต

1 ปี 5 เดือน 17 วัน
น.ส.จิตรสุภา ริมดุสิต

1 ปี 5 เดือน 17 วัน
น.ส.ชนกนันท์ เสนารัตน์

1 ปี 3 เดือน 20 วัน
น.ส.ชฎาพร ติราภิบาล

1 ปี 3 เดือน 20 วัน
นายภานุวัฒน์ ธรรมเม

1 ปี 2 เดือน 20 วัน
น.ส.ณัฐกานต์ ขำนวม

0 ปี 9 เดือน 15 วัน
น.ส.นลัทพร ใจหาญ

0 ปี 9 เดือน 15 วัน
ครูต่างประเทศ (จำนวน 47 คน)
ดร.Tacia Poschor

20 ปี 5 เดือน 7 วัน
MissTeresita Caloy

19 ปี 11 เดือน 19 วัน
Mr.Adrian Granville Falconer

16 ปี 5 เดือน 5 วัน
นายAllan Thomas Ward

14 ปี 11 เดือน 18 วัน
น.ส.Ruth Magisan

13 ปี 5 เดือน 9 วัน
นายHepolito Jojo Niepes

12 ปี 1 เดือน 17 วัน
นายReginald Lumino

10 ปี 5 เดือน 19 วัน
MissCelso Carmel R Artezuela

8 ปี 5 เดือน 20 วัน
น.ส.Vanesa Dolo Lumino

8 ปี 4 เดือน 20 วัน
น.ส.Cindy Calado Leano

7 ปี 5 เดือน 20 วัน
น.ส.Christine Marie Zambrano Ranoa

7 ปี 5 เดือน 20 วัน
น.ส.Akiapas Jerel Sinong

7 ปี 5 เดือน 7 วัน
น.ส.Zusie Dizon Villasenda

7 ปี 5 เดือน 7 วัน
นายKim Laster Galvan

7 ปี 5 เดือน 7 วัน
นายJestvent Barlis Arellano

7 ปี 5 เดือน 7 วัน
นายVictor Cawis Sawati

7 ปี 4 เดือน 19 วัน
นายRaymond Chalipoy Agpawan

7 ปี 4 เดือน 5 วัน
นายRoel Marcus Franciscus Jacobs

7 ปี 1 เดือน 17 วัน
น.ส.Brichie Tambio Aquino

6 ปี 7 เดือน 2 วัน
น.ส.Eyryl Engngeg Palcon

6 ปี 5 เดือน 7 วัน
นายJoep Jan Herman van Horck

6 ปี 5 เดือน 7 วัน
น.ส.Ya Ma

6 ปี 5 เดือน 0 วัน
น.ส.Mary Grace Nacario Bonaobra

6 ปี 4 เดือน 3 วัน
น.ส.Chylou Mie Abrigos

4 ปี 10 เดือน 28 วัน
นายFei Zhao

4 ปี 5 เดือน 5 วัน
น.ส.Alyssa Marie Bernardez

4 ปี 5 เดือน 5 วัน
Mr.Clayton Baday Bulayo

3 ปี 5 เดือน 5 วัน
น.ส.Vivian Ose Changilan

3 ปี 5 เดือน 5 วัน
น.ส.Lenie Rose Francisco

3 ปี 5 เดือน 5 วัน
นายJohn Vince A. Barlis

3 ปี 3 เดือน 23 วัน
น.ส.Geraldine Lerus Jumawid

3 ปี 1 เดือน 22 วัน
น.ส.Kristine May Quirante Marquez

2 ปี 3 เดือน 27 วัน
นางKatharina Dela Cruz -Gosteli

2 ปี 3 เดือน 19 วัน
น.ส.Hazel Malate Montezon

2 ปี 2 เดือน 2 วัน
Mr.Bill Norbert Hernandez Santos

1 ปี 11 เดือน 30 วัน
MissJoynel Cervantes Canosa

1 ปี 11 เดือน 26 วัน
Mr.Richard Kearney

1 ปี 11 เดือน 16 วัน
MissMae Shielle Ann Raymunde

1 ปี 3 เดือน 20 วัน
MissHajjara Ssenkumba

1 ปี 2 เดือน 20 วัน
MissErmma Hazel Pragatos Alapoop

1 ปี 2 เดือน 11 วัน
MissFennelyne Calado Leano

1 ปี 0 เดือน 14 วัน
Mr.Jayson Gallardo Dela Cruz

0 ปี 5 เดือน 4 วัน
MissZarah Shane Dela Cruz Flores

0 ปี 5 เดือน 4 วัน
Mr.Marc Alan Turner

0 ปี 5 เดือน 4 วัน
MissJacquelyn Jacob Bandola

0 ปี 4 เดือน 20 วัน
Mr.Samuel Sunday Olubunmi

0 ปี 3 เดือน 16 วัน
MissLourme Roxas Siago

0 ปี 3 เดือน 9 วัน
บุคลากรทางการศึกษา (จำนวน 1 คน)
มิสเบญจภรณ์ ใจตา

4 ปี 5 เดือน 16 วัน
บุคลากรอัตราจ้าง (จำนวน 4 คน)
นายฉัตรวิทย์ เอี่ยมปิ่น

1 ปี 5 เดือน 3 วัน
น.ส.ภัควลัญชญ์ ต๊ะสุทา

0 ปี 5 เดือน 20 วัน
น.ส.ชยาทิพ เมืองศิริ

0 ปี 5 เดือน 20 วัน
น.ส.รัตนาภรณ์ ชาวสวน

0 ปี 5 เดือน 20 วัน
พนักงาน (จำนวน 77 คน)
น.ส.สมปอง ไชยแสง

38 ปี 9 เดือน 18 วัน
น.ส.สุวรรณี บุญยะไทย

35 ปี 9 เดือน 18 วัน
น.ส.เพียร ใจสำเร็จ

31 ปี 8 เดือน 17 วัน
น.ส.วิไลวรรณ นามสงสาร

31 ปี 5 เดือน 10 วัน
น.ส.ประสงค์ สุขล้น

31 ปี 4 เดือน 20 วัน
นายสมชาย ใจสำเร็จ

31 ปี 4 เดือน 10 วัน
น.ส.ทับทิม นิพัฒน์

29 ปี 9 เดือน 19 วัน
น.ส.ปวัลรัตน์ พาพันธ์

28 ปี 11 เดือน 18 วัน
น.ส.ฉวีวรรณ ชุ่มชื่น

28 ปี 9 เดือน 18 วัน
น.ส.กฤษณา ใจหาญ

28 ปี 4 เดือน 20 วัน
น.ส.ทองจันทร์ เจียงเพ็ง

24 ปี 4 เดือน 23 วัน
นายนัด เจียงเพ็ง

24 ปี 4 เดือน 22 วัน
น.ส.ประทุม อภิมา

24 ปี 4 เดือน 12 วัน
น.ส.ธันย์นิธรณ์ เพชรประจำ

22 ปี 5 เดือน 8 วัน
น.ส.สมหมาย บำรุงพงษ์

20 ปี 11 เดือน 18 วัน
น.ส.มลิ ม่วงทอง

18 ปี 11 เดือน 21 วัน
นายทรงศักดิ์ รักบุญ

17 ปี 4 เดือน 20 วัน
น.ส.บังอร สินพูน

17 ปี 2 เดือน 16 วัน
น.ส.เอื้อมเดือน ปุนปอง

16 ปี 10 เดือน 27 วัน
น.ส.ดาว วันชัย

16 ปี 3 เดือน 25 วัน
น.ส.โสพิศ ภู่ระแก้ว

15 ปี 11 เดือน 18 วัน
น.ส.อุไรวรรณ นราพันธ์

15 ปี 5 เดือน 6 วัน
น.ส.ทัศนีย์ พรมโสภา

15 ปี 4 เดือน 1 วัน
น.ส.นวรัตน์ ลาเบิกบาน

15 ปี 1 เดือน 0 วัน
น.ส.เทพี ดวงนภา

15 ปี 0 เดือน 24 วัน
น.ส.นลินรัตน์ สุโข

14 ปี 10 เดือน 15 วัน
น.ส.นงค์นุช แพนลา

13 ปี 10 เดือน 8 วัน
น.ส.เอื้อน โพธิ์อ่อง

13 ปี 4 เดือน 19 วัน
นายวินัย เคราะห์ดี

12 ปี 10 เดือน 10 วัน
น.ส.อุไรวรรณ ไชยเผือก

12 ปี 4 เดือน 1 วัน
น.ส.สมบัติ งันเกาะ

12 ปี 3 เดือน 25 วัน
น.ส.คัคนนันท์ ขุนโสม

12 ปี 1 เดือน 23 วัน
น.ส.กมลชนก คำสุวรรณ

11 ปี 4 เดือน 18 วัน
นายวรพงษ์ แก้วพวง

10 ปี 6 เดือน 17 วัน
น.ส.ชลนา กล่อมแก้ว

10 ปี 4 เดือน 8 วัน
นายปรีชา สายน้ำใส

8 ปี 1 เดือน 13 วัน
น.ส.กมลวรรณ กิ่งพิกุล

8 ปี 1 เดือน 9 วัน
นายอุเทน รัตนภักดี

7 ปี 8 เดือน 13 วัน
นายสรรชัย คำสุวรรณ์

7 ปี 7 เดือน 4 วัน
นายนิกร คำสุวรรณ

7 ปี 7 เดือน 4 วัน
น.ส.อริสา สมานุกูล

7 ปี 5 เดือน 2 วัน
น.ส.พนารัตน์ อนันต์

7 ปี 5 เดือน 1 วัน
นายอำนาจ แพนลา

7 ปี 2 เดือน 19 วัน
น.ส.พราวภรณ์ พวงไธสง

6 ปี 11 เดือน 9 วัน
น.ส.กองเงิน เพชรภูเขียว

6 ปี 5 เดือน 21 วัน
น.ส.รัชดาชัย ว่องไว

6 ปี 5 เดือน 12 วัน
น.ส.เพ็ญศรี ุบุญเสริม

6 ปี 5 เดือน 1 วัน
น.ส.ยุภาภัก สีน้อย

6 ปี 4 เดือน 17 วัน
นายธณา ล่วงพ้น

6 ปี 3 เดือน 15 วัน
น.ส.ทองจันทร์ วรรณาหาร

6 ปี 3 เดือน 20 วัน
น.ส.ลักขณา แก้วพินิจ

6 ปี 2 เดือน 16 วัน
น.ส.นิยม ภักดียุทธ

6 ปี 1 เดือน 27 วัน
น.ส.ปิยะมาศ โพธิ์อ่อง

5 ปี 8 เดือน 1 วัน
น.ส.วันดี ขุนศักดา

5 ปี 5 เดือน 5 วัน
น.ส.ขวัญฤดี ทับทิมทอง

5 ปี 5 เดือน 5 วัน
น.ส.รวีวรรณ ขุนศักดา

4 ปี 3 เดือน 21 วัน
น.ส.เกศวดี โง้วเจริญ

4 ปี 1 เดือน 24 วัน
น.ส.นารี ชัยยันตร์

3 ปี 5 เดือน 5 วัน
นายปิยะ อยู่กล่ำ

3 ปี 4 เดือน 27 วัน
นายแสงทอง สารภีย์

3 ปี 3 เดือน 20 วัน
น.ส.นลินี นาคพิทักษ์

3 ปี 3 เดือน 14 วัน
นายสุรเชษฐ์ บุญเฟื่องฟู

3 ปี 1 เดือน 14 วัน
น.ส.วิไลพร แก้วเทพ

2 ปี 11 เดือน 21 วัน
น.ส.วนิดา สุรินทร์

2 ปี 1 เดือน 16 วัน
นายจำเริญ สุรินทร์

2 ปี 1 เดือน 16 วัน
น.ส.โสภา นิรันดร

1 ปี 11 เดือน 19 วัน
น.ส.สุชาดา ศรีทานนท์

1 ปี 3 เดือน 20 วัน
น.ส.พนัชญา กลิ่นแก้วณรงค์

1 ปี 3 เดือน 20 วัน
นายอุไร วิทยานุกรณ์

1 ปี 3 เดือน 20 วัน
น.ส.สกาวเดือน แซ่ลิ่ม

1 ปี 3 เดือน 12 วัน
น.ส.รุจินันท์ ไชยวิจิตร์

1 ปี 2 เดือน 15 วัน
น.ส.บุณยานุช พาพันธ์

0 ปี 9 เดือน 15 วัน
น.ส.ธนภร เอมอุทัย

0 ปี 9 เดือน 1 วัน
นายสันติ แพนลา

0 ปี 8 เดือน 24 วัน
น.ส.อังคณา เพียซิน

0 ปี 7 เดือน 10 วัน
น.ส.หนูสิน แสงอุไร

0 ปี 5 เดือน 18 วัน
นายฐานุศักดิ์ ถนอมญาติ

0 ปี 5 เดือน 18 วัน
";