[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


ทำเนียบบุคลากรเลือกกลุ่มภราดา (จำนวน 3 คน)0 ปี 10 เดือน


1 ปี 10 เดือน


0 ปี 10 เดือน

ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ (จำนวน 10 คน)32 ปี 10 เดือน


27 ปี 6 เดือน


25 ปี 10 เดือน


23 ปี 10 เดือน


23 ปี 10 เดือน


22 ปี 10 เดือน


20 ปี 0 เดือน


19 ปี 10 เดือน


16 ปี 0 เดือน


7 ปี 0 เดือน

ครูสนับสนุนการสอน (จำนวน 23 คน)21 ปี 10 เดือน


35 ปี 10 เดือน


33 ปี 4 เดือน


30 ปี 10 เดือน


30 ปี 10 เดือน


28 ปี 3 เดือน


24 ปี 9 เดือน


23 ปี 10 เดือน


23 ปี 10 เดือน


23 ปี 10 เดือน


15 ปี 2 เดือน


15 ปี 2 เดือน


13 ปี 10 เดือน


11 ปี 0 เดือน


9 ปี 11 เดือน


6 ปี 10 เดือน


5 ปี 10 เดือน


5 ปี 11 เดือน


5 ปี 9 เดือน


5 ปี 9 เดือน


5 ปี 9 เดือน


5 ปี 0 เดือน


4 ปี 10 เดือน

ครูผู้สอน (จำนวน 160 คน)34 ปี 10 เดือน


32 ปี 10 เดือน


31 ปี 11 เดือน


31 ปี 4 เดือน


30 ปี 10 เดือน


29 ปี 10 เดือน


29 ปี 10 เดือน


29 ปี 10 เดือน


29 ปี 9 เดือน


28 ปี 4 เดือน


28 ปี 10 เดือน


28 ปี 2 เดือน


27 ปี 10 เดือน


27 ปี 8 เดือน


26 ปี 10 เดือน


26 ปี 10 เดือน


26 ปี 4 เดือน


25 ปี 10 เดือน


25 ปี 10 เดือน


25 ปี 10 เดือน


25 ปี 10 เดือน


25 ปี 9 เดือน


24 ปี 10 เดือน


24 ปี 10 เดือน


24 ปี 10 เดือน


24 ปี 10 เดือน


24 ปี 10 เดือน


24 ปี 10 เดือน


24 ปี 10 เดือน


24 ปี 4 เดือน


23 ปี 8 เดือน


24 ปี 4 เดือน


24 ปี 9 เดือน


23 ปี 10 เดือน


23 ปี 10 เดือน


23 ปี 3 เดือน


23 ปี 10 เดือน


23 ปี 4 เดือน


23 ปี 2 เดือน


22 ปี 10 เดือน


22 ปี 10 เดือน


22 ปี 4 เดือน


22 ปี 8 เดือน


22 ปี 6 เดือน


22 ปี 5 เดือน


22 ปี 2 เดือน


21 ปี 11 เดือน


21 ปี 4 เดือน


20 ปี 10 เดือน


20 ปี 10 เดือน


20 ปี 10 เดือน


20 ปี 9 เดือน


19 ปี 10 เดือน


18 ปี 10 เดือน


19 ปี 4 เดือน


16 ปี 8 เดือน


18 ปี 10 เดือน


18 ปี 10 เดือน


18 ปี 5 เดือน


17 ปี 10 เดือน


17 ปี 10 เดือน


17 ปี 4 เดือน


16 ปี 8 เดือน


16 ปี 8 เดือน


16 ปี 6 เดือน


16 ปี 5 เดือน


16 ปี 2 เดือน


15 ปี 8 เดือน


15 ปี 6 เดือน


15 ปี 3 เดือน


14 ปี 0 เดือน


13 ปี 10 เดือน


13 ปี 9 เดือน


13 ปี 9 เดือน


13 ปี 5 เดือน


12 ปี 11 เดือน


12 ปี 8 เดือน


12 ปี 2 เดือน


11 ปี 10 เดือน


11 ปี 10 เดือน


11 ปี 10 เดือน


11 ปี 9 เดือน


11 ปี 5 เดือน


11 ปี 5 เดือน


11 ปี 2 เดือน


11 ปี 0 เดือน


10 ปี 8 เดือน


10 ปี 8 เดือน


9 ปี 11 เดือน


9 ปี 11 เดือน


9 ปี 11 เดือน


9 ปี 11 เดือน


9 ปี 8 เดือน


8 ปี 10 เดือน


8 ปี 10 เดือน


8 ปี 10 เดือน


8 ปี 10 เดือน


8 ปี 5 เดือน


8 ปี 5 เดือน


8 ปี 5 เดือน


8 ปี 5 เดือน


7 ปี 10 เดือน


7 ปี 11 เดือน


7 ปี 7 เดือน


7 ปี 7 เดือน


7 ปี 5 เดือน


7 ปี 4 เดือน


7 ปี 1 เดือน


7 ปี 0 เดือน


7 ปี 0 เดือน


6 ปี 11 เดือน


6 ปี 5 เดือน


6 ปี 0 เดือน


5 ปี 10 เดือน


5 ปี 7 เดือน


5 ปี 11 เดือน


5 ปี 10 เดือน


5 ปี 10 เดือน


5 ปี 9 เดือน


5 ปี 9 เดือน


5 ปี 8 เดือน


5 ปี 6 เดือน


5 ปี 7 เดือน


5 ปี 5 เดือน


5 ปี 4 เดือน


5 ปี 0 เดือน


4 ปี 10 เดือน


4 ปี 11 เดือน


4 ปี 11 เดือน


4 ปี 10 เดือน


5 ปี 0 เดือน


4 ปี 10 เดือน


4 ปี 10 เดือน


4 ปี 10 เดือน


4 ปี 9 เดือน


4 ปี 5 เดือน


4 ปี 5 เดือน


4 ปี 4 เดือน


3 ปี 10 เดือน


3 ปี 10 เดือน


3 ปี 9 เดือน


3 ปี 5 เดือน


2 ปี 10 เดือน


2 ปี 10 เดือน


2 ปี 10 เดือน


2 ปี 10 เดือน


2 ปี 10 เดือน


2 ปี 9 เดือน


2 ปี 7 เดือน


2 ปี 4 เดือน


2 ปี 2 เดือน


2 ปี 0 เดือน


2 ปี 0 เดือน


1 ปี 10 เดือน


1 ปี 10 เดือน


1 ปี 10 เดือน


1 ปี 8 เดือน


1 ปี 4 เดือน


1 ปี 3 เดือน


0 ปี 10 เดือน

ครูเจ้าหน้าที่ (จำนวน 24 คน)42 ปี 9 เดือน


16 ปี 8 เดือน


15 ปี 3 เดือน


13 ปี 10 เดือน


12 ปี 10 เดือน


12 ปี 10 เดือน


12 ปี 5 เดือน


7 ปี 4 เดือน


6 ปี 7 เดือน


6 ปี 6 เดือน


5 ปี 10 เดือน


5 ปี 10 เดือน


5 ปี 9 เดือน


5 ปี 9 เดือน


4 ปี 10 เดือน


4 ปี 10 เดือน


4 ปี 9 เดือน


3 ปี 10 เดือน


3 ปี 10 เดือน


2 ปี 10 เดือน


2 ปี 5 เดือน


1 ปี 10 เดือน


1 ปี 4 เดือน


0 ปี 2 เดือน

ครูต่างประเทศ (จำนวน 53 คน)18 ปี 10 เดือน


18 ปี 5 เดือน


14 ปี 10 เดือน


13 ปี 4 เดือน


11 ปี 10 เดือน


10 ปี 6 เดือน


8 ปี 10 เดือน


6 ปี 10 เดือน


6 ปี 9 เดือน


5 ปี 10 เดือน


5 ปี 10 เดือน


5 ปี 10 เดือน


5 ปี 10 เดือน


5 ปี 10 เดือน


5 ปี 10 เดือน


5 ปี 9 เดือน


5 ปี 9 เดือน


5 ปี 6 เดือน


5 ปี 4 เดือน


5 ปี 0 เดือน


4 ปี 10 เดือน


4 ปี 10 เดือน


4 ปี 10 เดือน


4 ปี 10 เดือน


4 ปี 10 เดือน


4 ปี 9 เดือน


4 ปี 4 เดือน


3 ปี 9 เดือน


3 ปี 7 เดือน


3 ปี 4 เดือน


2 ปี 10 เดือน


2 ปี 10 เดือน


2 ปี 10 เดือน


2 ปี 8 เดือน


1 ปี 10 เดือน


1 ปี 10 เดือน


1 ปี 10 เดือน


1 ปี 10 เดือน


1 ปี 10 เดือน


1 ปี 9 เดือน


1 ปี 8 เดือน


1 ปี 7 เดือน


0 ปี 10 เดือน


0 ปี 9 เดือน


0 ปี 9 เดือน


0 ปี 8 เดือน


0 ปี 7 เดือน


0 ปี 5 เดือน


0 ปี 5 เดือน


0 ปี 4 เดือน


0 ปี 4 เดือน


0 ปี 4 เดือน


0 ปี 4 เดือน

บุคลากรทางการศึกษา (จำนวน 2 คน)6 ปี 11 เดือน


2 ปี 10 เดือน

บุคลากรอัตราจ้าง (จำนวน 2 คน)0 ปี 3 เดือน


0 ปี 3 เดือน