ทำเนียบบุคลากร

เลือกกลุ่ม
ภราดา (จำนวน 3 คน)
ภราดา ดร.วิศิษฐ์ ศรีวิชัยรัตน์

1 ปี 1 เดือน 6 วัน
ภราดาพงษ์พัฒน์ หวานเส

0 ปี 0 เดือน 30 วัน
ภราดา ดร.สยาม แก้วประสิทธิ์

1 ปี 1 เดือน 6 วัน
ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ (จำนวน 10 คน)
มิสนงลักษณ์ ต. วิเชียร

37 ปี 7 เดือน 6 วัน
มิสมาริสา สิงหพันธุ์

36 ปี 0 เดือน 22 วัน
ม.รังสรรค์ จันทร์ธำรงกุล

30 ปี 8 เดือน 21 วัน
มิสสุวรรณี ฉลองธรรม

29 ปี 1 เดือน 6 วัน
มิสยุพาวดี ทองคำ

27 ปี 0 เดือน 25 วัน
มิสวรรณเพ็ญ เปรี่ยมเจริญ

27 ปี 1 เดือน 5 วัน
มิสนิอร แสงสุขา

27 ปี 0 เดือน 13 วัน
มิสประภาพันธุ์ ไชยศรี

26 ปี 1 เดือน 6 วัน
มิสภัณฑ์พิศ มหาสัทธา

23 ปี 0 เดือน 29 วัน
มิสสุวาณีย์ สุทธิวิเศษ

10 ปี 2 เดือน 14 วัน
เจ้าหน้าที่(ทดลองงาน) (จำนวน 0 คน)
ครูสนับสนุนการสอน (จำนวน 9 คน)
มิสจินดาภรณ์ อุปการ

36 ปี 0 เดือน 22 วัน
ม.มาโนช เกิดสว่าง

31 ปี 5 เดือน 21 วัน
มิสณัฐรดา แสนใหม่

27 ปี 1 เดือน 5 วัน
มิสชลธิชา ชนะใหม่

17 ปี 0 เดือน 30 วัน
มิสศศพินทุ์ นพเดชารุ่งรัศมี

14 ปี 2 เดือน 16 วัน
มิสธารปาง ต.วิเชียร

13 ปี 1 เดือน 11 วัน
มิสชมัยพร อรชร

9 ปี 2 เดือน 8 วัน
มิสดวงสมร โพธิราบ

9 ปี 0 เดือน 6 วัน
มิสกันยารัตน์ แย้มกลิ่น

8 ปี 2 เดือน 15 วัน
ครูผู้สอน (ทดลองงาน) (จำนวน 10 คน)
ม.อชิตพล ทิณรัตน์

0 ปี 3 เดือน 17 วัน
มิสศรัญณี มณีแสง

0 ปี 0 เดือน 30 วัน
มิสวริศรา เจริญกิจ

0 ปี 0 เดือน 30 วัน
มิสอภิชญา พันธมนัสโสภา

0 ปี 0 เดือน 30 วัน
มิสปาณิศา มะผล

0 ปี 0 เดือน 30 วัน
ม.พฤศพล มนต์ประสิทธิ์

0 ปี 0 เดือน 30 วัน
มิสลดาวัลย์ กำแหงหาญ

0 ปี 0 เดือน 30 วัน
ม.นฤดล คุดฉา

0 ปี 0 เดือน 30 วัน
มิสพัทธนันท์ หัตถกิจ

0 ปี 0 เดือน 30 วัน
มิสจรรยาพร กล่อมสุวรรณ

0 ปี 0 เดือน 30 วัน
ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย (จำนวน 17 คน)
มิสสายทิพย์ นิยม

29 ปี 0 เดือน 22 วัน
มิสละเอียด ลาภเวที

29 ปี 1 เดือน 6 วัน
มิสมัตติกา ฉัตรเงิน

28 ปี 0 เดือน 22 วัน
มิสดวงจันทร์ สมคะเน

24 ปี 1 เดือน 6 วัน
มิสวีรยา สุขาล

19 ปี 11 เดือน 7 วัน
มิสสุวิมล บูรณสมภพ

16 ปี 1 เดือน 11 วัน
มิสปาริฉัตร กวดวงศ์ษา

10 ปี 7 เดือน 1 วัน
มิสสุวณีญาณ์ ไชยสิทธิ์

10 ปี 2 เดือน 14 วัน
มิสยุพาวดี ทองมา

9 ปี 0 เดือน 22 วัน
มิสสุกัญญา นิ่มปราง

9 ปี 0 เดือน 6 วัน
มิสณัฐชยา วิเศษเกื้อกูล

8 ปี 0 เดือน 27 วัน
มิสสรัณยา ศรีช่วย

3 ปี 0 เดือน 19 วัน
มิสพัชรา ไชยโกฎิ

2 ปี 3 เดือน 20 วัน
ม.ธนันชัย แจ่มแจ้ง

2 ปี 1 เดือน 6 วัน
มิสดวงทิพย์ จินะกาศ

2 ปี 1 เดือน 6 วัน
มิสลทิชา ธิโนชัย

1 ปี 11 เดือน 24 วัน
มิสอมลธีรา เทพาชุมภู

1 ปี 6 เดือน 1 วัน
ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ (จำนวน 20 คน)
มิสกุหลาบ สอาด

33 ปี 0 เดือน 21 วัน
มิสวีรยา ศรีชุมพล

31 ปี 6 เดือน 24 วัน
มิสวัณย์สการณ์ ประเสริฐสุข

28 ปี 0 เดือน 6 วัน
ม.ปัณณวัฒน์ เทียนสวัสดิ์

24 ปี 1 เดือน 4 วัน
มิสวาศนา แสงกาวิน

24 ปี 0 เดือน 19 วัน
มิสวริษฐา ฉายากุล

19 ปี 5 เดือน 2 วัน
มิสพัชมณ นวลนันตา

17 ปี 0 เดือน 6 วัน
มิสฟาติมา ไชยเผือก

8 ปี 11 เดือน 1 วัน
มิสกรปรียา คงแรง

8 ปี 1 เดือน 17 วัน
ม.เศรษฐวิทย์ โชติผดุงพงศ์

7 ปี 6 เดือน 8 วัน
มิสนุชสรา ป้องขันธ์

6 ปี 7 เดือน 12 วัน
มิสวานิสา ตรีไธสง

6 ปี 0 เดือน 6 วัน
มิสดวงรัตน์ สุขมหา

4 ปี 11 เดือน 6 วัน
มิสณัฐนันท์ เวทางค์ยะมาตร

3 ปี 0 เดือน 19 วัน
มิสเปรมวดี ปุริมาตัง

2 ปี 1 เดือน 6 วัน
มิสวรางคณา อุตะทอง

1 ปี 7 เดือน 12 วัน
มิสอรญา วุฒิปัญญากร

1 ปี 7 เดือน 5 วัน
มิสวรัญญา ภูมิมาโนช

1 ปี 0 เดือน 29 วัน
มิสนุชวรา ยงไพศาล

1 ปี 0 เดือน 6 วัน
ม.วรัญญู ประทุมชาติ

0 ปี 7 เดือน 6 วัน
ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ (จำนวน 18 คน)
มิสอังคณา ลีจิตรจำ

29 ปี 0 เดือน 6 วัน
มิสนุชนาฏ ศรีประมงค์

28 ปี 1 เดือน 6 วัน
มิสนงนุช วรเวช

27 ปี 1 เดือน 5 วัน
ม.ปริญญา ปริญญาพล

25 ปี 1 เดือน 10 วัน
มิสกรรณิการ์ กิจเกตุก้อง

22 ปี 7 เดือน 5 วัน
มิสอุมาพร รักเรียน

21 ปี 1 เดือน 0 วัน
มิสศันสนียา ขำกลัด

12 ปี 0 เดือน 29 วัน
มิสละไม แบบกัน

10 ปี 10 เดือน 5 วัน
มิสปัทมา อังคประสาทชัย

10 ปี 4 เดือน 5 วัน
ม.วุฒิพงษ์ สว่างวงษ์

9 ปี 0 เดือน 30 วัน
มิสพัฒนี สกุลช่างเสนาะ

8 ปี 0 เดือน 23 วัน
มิสณัฏฐา พัวพิสิฐ

7 ปี 8 เดือน 0 วัน
ม.ธนกฤต รุจิพรรณ

4 ปี 0 เดือน 25 วัน
มิสกีรติ วงศ์ผะดาย

3 ปี 6 เดือน 5 วัน
มิสศุภรานันท์ ดวงอุปะ

3 ปี 0 เดือน 19 วัน
ม.ปัถย์ปัญญวัฒน์ ขุนนาแก้ว

2 ปี 1 เดือน 6 วัน
มิสรัตนาพร คันธะวิชัย

1 ปี 7 เดือน 12 วัน
ม.ภานุพงศ์ บุพโกสุม

1 ปี 0 เดือน 6 วัน
ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ (จำนวน 15 คน)
มิสนันทวัน มนต์ประสิทธิ์

28 ปี 0 เดือน 22 วัน
มิสนันทนา รัตนศรี

26 ปี 0 เดือน 21 วัน
มิสพิชชา สกนธวัฒน์

25 ปี 7 เดือน 9 วัน
มิสชลธิชา บุญเลี้ยง

23 ปี 0 เดือน 29 วัน
มิสรุ่งตวัน โพธิ์ไทร

21 ปี 1 เดือน 0 วัน
มิสเรณู อภินันธวัชพงศ์

20 ปี 7 เดือน 0 วัน
มิสกัญญ์ภัทร์ ชัชวาลธิติวัฒน์

15 ปี 0 เดือน 25 วัน
มิสกนกลักษณ์ คงเมือง

14 ปี 7 เดือน 11 วัน
มิสเสาวลักษณ์ ฉัตรเงิน

11 ปี 7 เดือน 13 วัน
มิสนงลักษณ์ บุญกระจ่าง

10 ปี 7 เดือน 13 วัน
มิสพรเพ็ญ กะประโคน

8 ปี 0 เดือน 23 วัน
มิสเมวิกา แววมณี

6 ปี 0 เดือน 30 วัน
มิสอรอุมา ฟุ้งขจร

6 ปี 0 เดือน 30 วัน
มิสปัทมน ผลทรัพย์

3 ปี 5 เดือน 29 วัน
มิสรัตนาภรณ์ ชาวสวน

2 ปี 1 เดือน 6 วัน
ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ เทคโนโลยี (จำนวน 13 คน)
ม.วสันต์ จันทรเสนา

25 ปี 1 เดือน 6 วัน
มิสเนตรดาว ชีพสมทรง

27 ปี 0 เดือน 17 วัน
มิสมลิวัลย์ ยงพะวิสัย

26 ปี 0 เดือน 21 วัน
มิสพิชญพัชร์ ทองขาว

25 ปี 7 เดือน 6 วัน
มิสจรรยา นิลรดางกูร

25 ปี 5 เดือน 6 วัน
ม.สราวุธ ยงพะวิสัย

24 ปี 7 เดือน 3 วัน
มิสชุติกาญจน์ หว้าปราง

22 ปี 0 เดือน 29 วัน
ม.จักรกฤษณ์ อินโพ

21 ปี 7 เดือน 7 วัน
มิสกรรณิการ์ มณีแสง

18 ปี 4 เดือน 6 วัน
มิสศิริลักษณ์ ระบอบ

10 ปี 0 เดือน 24 วัน
มิสสุรีพร ไชยโกฏิ

8 ปี 0 เดือน 9 วัน
มิสเต็มสิริ คูณสว่าง

5 ปี 9 เดือน 22 วัน
มิสศิลป์ศุภา สีเคน

3 ปี 0 เดือน 19 วัน
ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ (จำนวน 6 คน)
มิสลดา วนิชเวชารุ่งเรือง

28 ปี 0 เดือน 22 วัน
มิสจิรฐา กิจเจริญ

23 ปี 11 เดือน 24 วัน
มิสสุกัญญา ชวนฤทัย

18 ปี 8 เดือน 22 วัน
มิสบังอร แก้วมูล

18 ปี 6 เดือน 0 วัน
มิสเขมจิรา ปลงไสว

11 ปี 8 เดือน 4 วัน
มิสจิรปรียา บำรุงสุข

8 ปี 11 เดือน 22 วัน
ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา (จำนวน 15 คน)
มิสสมคิด เจริญหิรัญ

35 ปี 1 เดือน 6 วัน
มิสเนาวรัตน์ ภิญวัย

33 ปี 0 เดือน 21 วัน
มิสอิศรางค์ ฤทธิเดช

32 ปี 11 เดือน 21 วัน
มิสอังคณา ศรีประเสริฐ

31 ปี 5 เดือน 5 วัน
มิสนิภาวรรณ ศิริแก้ว

29 ปี 7 เดือน 6 วัน
มิสศิริรัตน์ ไทยแสน

26 ปี 7 เดือน 0 วัน
ม.เรืองฤทธิ์ ไชยสนาม

22 ปี 0 เดือน 29 วัน
มิสศุภนุช วิสุทธิวรรณ

22 ปี 0 เดือน 29 วัน
ม.วิลาศ ศิริพันธ์

12 ปี 0 เดือน 29 วัน
ม.บรรณบวร สตาภิรมย์

9 ปี 2 เดือน 26 วัน
มิสเกศราภรณ์ ประกอบผล

8 ปี 2 เดือน 13 วัน
มิสมณฑกาญจน์ สิทธิ์ชูรักษ์

6 ปี 11 เดือน 24 วัน
ม.วิฑูรย์ มานะจิตต์

3 ปี 0 เดือน 19 วัน
มิสนาฎอนงค์ คายสุก

1 ปี 0 เดือน 29 วัน
มิสพรทิพย์ วิเชียรโชติ

1 ปี 0 เดือน 6 วัน
ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ สุขศึกษา พลศึกษา (จำนวน 17 คน)
ม.สุขวันชัย เจริญกิจ

34 ปี 7 เดือน 5 วัน
ม.นิวัต ศักดิ์สิทธิ์

28 ปี 0 เดือน 22 วัน
ม.จำรูญ บรรเทิงสุข

27 ปี 7 เดือน 6 วัน
ม.สุทธิโรจน์ ทองขาว

27 ปี 1 เดือน 5 วัน
ม.ประเคน รักเรียน

19 ปี 10 เดือน 22 วัน
ม.เอกสิทธิ์ ปักกาเวสา

19 ปี 7 เดือน 14 วัน
ม.อุดมโชค คงเติมสิน

18 ปี 10 เดือน 25 วัน
มิสพเยาว์ โค้งนอก

14 ปี 11 เดือน 11 วัน
มิสไพจิตร ชูศิริ

13 ปี 10 เดือน 25 วัน
มิสอัมพร เพิ่มสุข

13 ปี 1 เดือน 11 วัน
มิสจุฑามณี บนกระโทก

13 ปี 1 เดือน 11 วัน
ม.เดชาธร กองเพิ่มพูล

9 ปี 1 เดือน 0 วัน
ม.อนุสิทธิ์ แม่นยำ

8 ปี 7 เดือน 14 วัน
ม.เสกสรร บุญรอด

7 ปี 0 เดือน 21 วัน
ม.ไทยคม ถ้ำมณี

5 ปี 0 เดือน 29 วัน
ม.เสฎฐวุฒิ แสงจันทร์

2 ปี 1 เดือน 6 วัน
ม.พงศกร พงค์แก้ว

2 ปี 1 เดือน 6 วัน
ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ ดนตรี ศิลปะ (จำนวน 13 คน)
มิสดวงเดือน พัฒนภูทอง

25 ปี 11 เดือน 7 วัน
ม.มาโนช พรหมจรรย์

25 ปี 9 เดือน 6 วัน
ม.อนวัฒน์ สารพัฒน์

19 ปี 11 เดือน 7 วัน
ม.เกรียงไกร คงเมือง

15 ปี 10 เดือน 12 วัน
ม.ยิ่งสยาม มาอ่อน

14 ปี 7 เดือน 11 วัน
มิสกนกวรรณ ไชยศร

11 ปี 7 เดือน 28 วัน
ม.ราม วิเศษสุวรรณ

8 ปี 9 เดือน 11 วัน
ม.ประสงค์ รอดคลองตัน

9 ปี 2 เดือน 7 วัน
ม.ธีรโชติ ศรีลาพล

8 ปี 9 เดือน 13 วัน
ม.อนันต์ อ่อนนา

6 ปี 0 เดือน 30 วัน
มิสดวงพร แจ่มอุลิตรัตน์

5 ปี 5 เดือน 4 วัน
ม.ศาศวัต แสนศิริ

5 ปี 0 เดือน 29 วัน
มิสมุทิตา กว้างมาก

4 ปี 6 เดือน 26 วัน
ครูผู้สอนแผนก Smart Program (จำนวน 0 คน)
ครูผู้สอนฝ่ายปฐมวัย (จำนวน 34 คน)
มิสรมณีย์ อรรถเกษม

34 ปี 1 เดือน 6 วัน
มิสกรรณิกา คอนหน่าย

30 ปี 10 เดือน 20 วัน
มิสเกษร แก้วประดิษฐ์

30 ปี 0 เดือน 21 วัน
มิสสิรินุช ทัตตะพันธุ์

30 ปี 0 เดือน 21 วัน
มิสสุภัทรา รัตนกูล

29 ปี 1 เดือน 6 วัน
มิสมัลลิกา ทรัพย์คง

26 ปี 11 เดือน 6 วัน
มิสมาลีรัตน์ ชูวังวัด

19 ปี 8 เดือน 29 วัน
มิสธนพรรณ ประสุวรรณ์

17 ปี 2 เดือน 20 วัน
มิสเสาวลักษณ์ อินทรศิริ

17 ปี 0 เดือน 30 วัน
มิสสุพิชญนันทน์ อรุณศักดิ์

17 ปี 0 เดือน 2 วัน
มิสละอองดาว รักบุญ

16 ปี 7 เดือน 14 วัน
มิสทองเครือ แจ่มศรี

15 ปี 4 เดือน 12 วัน
มิสสุนีย์ ทุมนาหาด

15 ปี 0 เดือน 25 วัน
ม.เกรียงไกร ภู่ระหงษ์

15 ปี 0 เดือน 25 วัน
มิสพัฒนา ศรีวิเชียร

14 ปี 5 เดือน 1 วัน
มิสกัญพัชร์ อาจหาญ

14 ปี 2 เดือน 13 วัน
มิสนิทรา จันทนี

13 ปี 11 เดือน 7 วัน
มิสมณีรัตน์ กันหานนท์

13 ปี 1 เดือน 11 วัน
ม.ชัยวัฒน์ ปักเกโส

12 ปี 0 เดือน 29 วัน
มิสพิชชานันท์ นีนพ

12 ปี 0 เดือน 29 วัน
มิสเด่นเดือน ใจดี

11 ปี 0 เดือน 27 วัน
มิสกิตติ์รวี สอดสี สอดสี

10 ปี 2 เดือน 14 วัน
มิสรุ่งฤดี สุเทพ

10 ปี 2 เดือน 5 วัน
มิสกมลวรรณ ดีนาค

8 ปี 11 เดือน 21 วัน
มิสวิไลวรรณ ศิลาชัย

8 ปี 1 เดือน 15 วัน
มิสจิตรวรรณ ฤกษ์ศรี

8 ปี 0 เดือน 27 วัน
มิสอาภาภรณ์ วิรุตม์พงศ์สกุล

8 ปี 0 เดือน 16 วัน
มิสโกสุม มั่นคง

7 ปี 0 เดือน 28 วัน
มิสนิชาภา แก้วประดิษฐ์

5 ปี 2 เดือน 26 วัน
ม.สรศักดิ์ นันทพันธ์

3 ปี 0 เดือน 19 วัน
มิสกิติ์สิริญา นาแพง

2 ปี 5 เดือน 2 วัน
มิสชยาทิพ เมืองศิริ

2 ปี 1 เดือน 6 วัน
มิสจารุวรรณ ปัตตัง

1 ปี 6 เดือน 7 วัน
มิสกลรัตน์ เครือวัลย์

1 ปี 0 เดือน 29 วัน
ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ (จำนวน 52 คน)
ดร.Tacia Poschor

22 ปี 0 เดือน 24 วัน
MissTeresita Caloy

21 ปี 7 เดือน 7 วัน
น.ส.Ruth Magisan

15 ปี 0 เดือน 25 วัน
นายHepolito Jojo Niepes

13 ปี 9 เดือน 6 วัน
นายReginald Lumino

12 ปี 1 เดือน 5 วัน
น.ส.Cindy Calado Leano

9 ปี 1 เดือน 6 วัน
MissAkiapas Jerel Sinong

9 ปี 0 เดือน 24 วัน
MissZusie Dizon Villasenda

9 ปี 0 เดือน 24 วัน
Mr.Kim Laster Galvan

9 ปี 0 เดือน 24 วัน
Mr.Jestvent Barlis Arellano

9 ปี 0 เดือน 24 วัน
Mr.Raymond Chalipoy Agpawan

8 ปี 11 เดือน 22 วัน
MissBrichie Tambio Aquino

8 ปี 2 เดือน 21 วัน
MissEyryl Engngeg Palcon

8 ปี 0 เดือน 24 วัน
MissYa Ma

8 ปี 0 เดือน 17 วัน
MissMary Grace Nacario Bonaobra

7 ปี 11 เดือน 20 วัน
MissCelso Carmel Ranis Artezuela

4 ปี 4 เดือน 26 วัน
MissChylou Mie Abrigos

6 ปี 6 เดือน 16 วัน
Mr.Fei Zhao

6 ปี 0 เดือน 22 วัน
MissAlyssa Marie Bernardez Awao

6 ปี 0 เดือน 22 วัน
Mr.Clayton Baday Bulayo

5 ปี 0 เดือน 22 วัน
MissVivian Ose Changilan

5 ปี 0 เดือน 22 วัน
Mr.John Vince A. Barlis

4 ปี 11 เดือน 10 วัน
MissGeraldine Lerus Jumawid

4 ปี 9 เดือน 11 วัน
MissKristine May Quirante Marquez

3 ปี 11 เดือน 14 วัน
นางKatharina Dela Cruz -Gosteli

3 ปี 11 เดือน 6 วัน
น.ส.Hazel Malate Montezon

3 ปี 9 เดือน 19 วัน
Mr.Bill Norbert Hernandez Santos

3 ปี 7 เดือน 17 วัน
Mr.Richard Kearney

3 ปี 7 เดือน 3 วัน
MissMae Shielle Ann Raymunde

2 ปี 11 เดือน 6 วัน
MissHajjara Ssenkumba

2 ปี 10 เดือน 5 วัน
MissErmma Hazel Pragatos Alapoop

2 ปี 9 เดือน 27 วัน
MissFennelyne Calado Leano

2 ปี 8 เดือน 1 วัน
MissJacquelyn Jacob Bandola

2 ปี 0 เดือน 6 วัน
Mr.Samuel Sunday Olubunmi

1 ปี 11 เดือน 3 วัน
MissLourme Roxas Siago

1 ปี 10 เดือน 26 วัน
Mr.Daniel Wekesa Simiyu

1 ปี 10 เดือน 26 วัน
Mr.Wounlong Akwo Derick

1 ปี 9 เดือน 29 วัน
MissChris Ziah joy Oriel

1 ปี 0 เดือน 19 วัน
MissGemma Sadio

1 ปี 0 เดือน 1 วัน
MissRonel Britz

5 ปี 0 เดือน 22 วัน
MissJolina Quiachon Te

1 ปี 0 เดือน 1 วัน
MissLeah Pegarido Bayot

1 ปี 0 เดือน 1 วัน
Mr.Paul Causing Calmita

0 ปี 8 เดือน 6 วัน
Mr.Art Jaypee Valerio Lapasaran

0 ปี 7 เดือน 28 วัน
Mr.Robert Alan Jappy Tucker

0 ปี 6 เดือน 28 วัน
MissYudan Zhang

0 ปี 6 เดือน 24 วัน
MissMaria Lourdes UY Ciudadano

0 ปี 8 เดือน 25 วัน
Mr.Ivan Sobolev

1 ปี 6 เดือน 8 วัน
MissEmersen Heinrich

0 ปี 6 เดือน 7 วัน
Mr.Thaddeus Nagalski

0 ปี 4 เดือน 8 วัน
MissNgon Sepa Marie Reine

1 ปี 0 เดือน 24 วัน
Mr.I akov ( Jim ) Proshin

0 ปี 6 เดือน 10 วัน
เจ้าหน้าที่ (จำนวน 30 คน)
น.ส.บังอร นาสมใจ

19 ปี 11 เดือน 7 วัน
น.ส.ระพีพรรณ คำเรืองศรี

18 ปี 6 เดือน 0 วัน
นายมานิตย์ พากเพียร

17 ปี 0 เดือน 16 วัน
น.ส.รำพึง บุญมา

16 ปี 0 เดือน 12 วัน
นางปราณี จันทร์พิมาย

16 ปี 0 เดือน 12 วัน
นางเบญจมาศ ยมนัตถุ์

15 ปี 7 เดือน 14 วัน
น.ส.วรรณา เจริญชนม์

10 ปี 7 เดือน 5 วัน
น.ส.จันทรัตน์ อริยาภรณ์

9 ปี 10 เดือน 6 วัน
น.ส.ปนัดดา อินเผือก

9 ปี 8 เดือน 28 วัน
น.ส.จามจุรี โตฉิม

9 ปี 0 เดือน 24 วัน
น.ส.นารี พลอยล้วน

9 ปี 1 เดือน 0 วัน
น.ส.ศิริภัสสร สหหาญลือชัย

9 ปี 0 เดือน 5 วัน
น.ส.พจนีย์ วงศ์สุรินทร์

8 ปี 0 เดือน 27 วัน
น.ส.อัญชนา ภิญโญทรัพย์

8 ปี 1 เดือน 1 วัน
น.ส.จันทิมา คุ้มวงษ์

7 ปี 0 เดือน 28 วัน
น.ส.รังสิมา นามงาม

6 ปี 0 เดือน 16 วัน
น.ส.อาทิตติยา ชาวโพธิ์

5 ปี 7 เดือน 7 วัน
น.ส.รุ่งนภา ธีรภัทรกานต์

3 ปี 4 เดือน 25 วัน
น.ส.ศิริวรรณ อภิธรรมภูษิต

3 ปี 1 เดือน 2 วัน
น.ส.จิตรสุภา ริมดุสิต

3 ปี 1 เดือน 2 วัน
น.ส.ชนกนันท์ เสนารัตน์

2 ปี 11 เดือน 6 วัน
นางชฎาพร ติราภิบาล

2 ปี 11 เดือน 6 วัน
นายภานุวัฒน์ ธรรมเม

2 ปี 10 เดือน 5 วัน
น.ส.ณัฐกานต์ ขำนวม

2 ปี 5 เดือน 2 วัน
น.ส.นลัทพร คงจำรูญ

2 ปี 5 เดือน 2 วัน
นายกฤตณกร วงษ์เทศ

1 ปี 7 เดือน 6 วัน
น.ส.ณิชารีย์ ไชยยา

1 ปี 4 เดือน 18 วัน
น.ส.สุกัญญา สุทธินนทร์

1 ปี 0 เดือน 29 วัน
น.ส.สุภาวดี บำเพ็ญพงษ์

1 ปี 0 เดือน 15 วัน
น.ส.ศรีกันยา มณีโชติ

0 ปี 7 เดือน 6 วัน
บุคลากรทางการศึกษา (จำนวน 1 คน)
มิสเบญจภรณ์ ใจตา

6 ปี 1 เดือน 2 วัน
บุคลากรอัตราจ้าง (จำนวน 5 คน)
นายเรวิทย์ วงเวียน

45 ปี 11 เดือน 23 วัน
นายสมชาย ธนสายสัมพันธ์

26 ปี 6 เดือน 5 วัน
นายสมหวัง อภิธรรมภูษิต

23 ปี 2 เดือน 24 วัน
นางพรฑิพา สุพรรณพายัพ

8 ปี 2 เดือน 15 วัน
นายฉัตรวิทย์ เอี่ยมปิ่น

3 ปี 0 เดือน 19 วัน
พนักงาน (จำนวน 84 คน)
นางสมปอง ไชยแสง

40 ปี 5 เดือน 6 วัน
นางสุวรรณี บุญยะไทย

37 ปี 5 เดือน 6 วัน
นางเพียร ใจสำเร็จ

33 ปี 4 เดือน 6 วัน
นางวิไลวรรณ นามสงสาร

33 ปี 0 เดือน 27 วัน
น.ส.ประสงค์ สุขล้น

33 ปี 0 เดือน 6 วัน
นายสมชาย ใจสำเร็จ

32 ปี 11 เดือน 27 วัน
น.ส.ทับทิม นิพัฒน์

31 ปี 5 เดือน 6 วัน
นางปวัลรัตน์ พาพันธ์

30 ปี 7 เดือน 5 วัน
นางฉวีวรรณ ชุ่มชื่น

30 ปี 5 เดือน 5 วัน
นางกฤษณา ใจหาญ

30 ปี 0 เดือน 6 วัน
นางทองจันทร์ เจียงเพ็ง

26 ปี 0 เดือน 9 วัน
นายนัด เจียงเพ็ง

26 ปี 0 เดือน 8 วัน
น.ส.ประทุม อภิมา

25 ปี 11 เดือน 29 วัน
นางธันย์นิธรณ์ เพชรประจำ

24 ปี 0 เดือน 25 วัน
นางสมหมาย บำรุงพงษ์

22 ปี 7 เดือน 5 วัน
น.ส.มลิ ม่วงทอง

20 ปี 7 เดือน 9 วัน
นายทรงศักดิ์ รักบุญ

19 ปี 0 เดือน 5 วัน
น.ส.บังอร สินพูน

18 ปี 10 เดือน 1 วัน
น.ส.เอื้อมเดือน ปุนปอง

18 ปี 6 เดือน 15 วัน
น.ส.ดาว วันชัย

17 ปี 11 เดือน 12 วัน
น.ส.โสพิศ ภู่ระแก้ว

17 ปี 7 เดือน 6 วัน
น.ส.อุไรวรรณ นราพันธ์

17 ปี 0 เดือน 23 วัน
น.ส.ทัศนีย์ พรมโสภา

16 ปี 11 เดือน 18 วัน
นางนวรัตน์ ลาเบิกบาน

16 ปี 8 เดือน 19 วัน
น.ส.เทพี ดวงนภา

16 ปี 8 เดือน 12 วัน
นางนลินรัตน์ สุโข

16 ปี 6 เดือน 4 วัน
นางเอื้อน โพธิ์อ่อง

15 ปี 0 เดือน 4 วัน
นายวินัย เคราะห์ดี

14 ปี 5 เดือน 28 วัน
นางอุไรวรรณ ไชยเผือก

13 ปี 11 เดือน 18 วัน
น.ส.สมบัติ งันเกาะ

13 ปี 11 เดือน 12 วัน
นางคัคนนันท์ ขุนโสม

13 ปี 9 เดือน 12 วัน
น.ส.กมลชนก คำสุวรรณ

13 ปี 0 เดือน 4 วัน
นายวรพงษ์ แก้วพวง

12 ปี 2 เดือน 5 วัน
นางชลนา กล่อมแก้ว

11 ปี 11 เดือน 25 วัน
นายปรีชา สายน้ำใส

9 ปี 9 เดือน 2 วัน
นางกมลวรรณ กิ่งพิกุล

9 ปี 8 เดือน 28 วัน
นายอุเทน รัตนภักดี

9 ปี 4 เดือน 2 วัน
นายสรรชัย คำสุวรรณ์

9 ปี 2 เดือน 23 วัน
นายนิกร คำสุวรรณ

9 ปี 2 เดือน 23 วัน
น.ส.อริสา สมานุกูล

9 ปี 0 เดือน 19 วัน
น.ส.พนารัตน์ อนันต์

9 ปี 0 เดือน 18 วัน
น.ส.พราวภรณ์ พวงไธสง

8 ปี 6 เดือน 28 วัน
น.ส.กองเงิน เพชรภูเขียว

8 ปี 1 เดือน 7 วัน
น.ส.รัชดาชัย ว่องไว

8 ปี 0 เดือน 29 วัน
นางเพ็ญศรี ุบุญเสริม

8 ปี 0 เดือน 18 วัน
นางยุภาภัก สีน้อย

8 ปี 0 เดือน 3 วัน
นายธณา ล่วงพ้น

7 ปี 11 เดือน 2 วัน
นางทองจันทร์ วรรณาหาร

7 ปี 11 เดือน 7 วัน
นางลักขณา แก้วพินิจ

7 ปี 10 เดือน 2 วัน
น.ส.นิยม ภักดียุทธ

7 ปี 9 เดือน 15 วัน
น.ส.ปิยะมาศ โพธิ์อ่อง

7 ปี 3 เดือน 19 วัน
นางวันดี ขุนศักดา

7 ปี 0 เดือน 21 วัน
นางขวัญฤดี ทับทิมทอง

7 ปี 0 เดือน 21 วัน
น.ส.รวีวรรณ ขุนศักดา

5 ปี 11 เดือน 8 วัน
น.ส.นารี ชัยยันตร์

5 ปี 0 เดือน 22 วัน
นายแสงทอง สารภีย์

4 ปี 11 เดือน 7 วัน
น.ส.นลินี นาคพิทักษ์

4 ปี 11 เดือน 1 วัน
นายสุรเชษฐ์ บุญเฟื่องฟู

4 ปี 9 เดือน 3 วัน
น.ส.วิไลพร แก้วเทพ

4 ปี 7 เดือน 9 วัน
น.ส.วนิดา สุรินทร์

3 ปี 9 เดือน 4 วัน
น.ส.โสภา นิรันดร

3 ปี 7 เดือน 6 วัน
นางพนัชญา กลิ่นแก้วณรงค์

2 ปี 11 เดือน 6 วัน
นางอุไร วิทยานุกรณ์

2 ปี 11 เดือน 6 วัน
น.ส.บุณยานุช พาพันธ์

2 ปี 5 เดือน 2 วัน
น.ส.ธนภร เอมอุทัย

2 ปี 4 เดือน 19 วัน
น.ส.อังคณา เพียซิน

2 ปี 2 เดือน 28 วัน
นายฐานุศักดิ์ ถนอมญาติ

2 ปี 1 เดือน 4 วัน
น.ส.นิตา วงศ์ทิม

1 ปี 7 เดือน 6 วัน
นายณฤทธิ์ สุริยะมณี

1 ปี 7 เดือน 6 วัน
นายนิติพล วารีอุดม

0 ปี 10 เดือน 6 วัน
น.ส.รัชนี อ่อนไหว

0 ปี 10 เดือน 6 วัน
น.ส.ชานิตา ทองจินดา

0 ปี 8 เดือน 6 วัน
น.ส.วลัยพร พิหูสูตร

0 ปี 8 เดือน 6 วัน
น.ส.ณัฐฐนิช ผาจีบ

0 ปี 6 เดือน 28 วัน
นายอัชฌา ศรีทานนท์

0 ปี 4 เดือน 29 วัน
นางศุทธินี พรหมประสิทธิ์

0 ปี 4 เดือน 22 วัน
นายปราโมทย์ อยู่หมื่นไวย

0 ปี 4 เดือน 19 วัน
นางนภกมล พันวรรณ์

0 ปี 4 เดือน 6 วัน
น.ส.มาลัย ขำประสาท

53 ปี 5 เดือน 6 วัน
น.ส.กีรนา ศาลางาม

1 ปี 0 เดือน 23 วัน
นางนิดหน่อย ชาวนาฟาด

1 ปี 0 เดือน 23 วัน
น.ส.สิริพรรณ นามแดง

0 ปี 0 เดือน 16 วัน
น.ส.เก็จมณี เพ็ชหิน

0 ปี 0 เดือน 15 วัน
น.ส.สุภาดา บุญสม

0 ปี 0 เดือน 15 วัน
แนะแนว (จำนวน 1 คน)
ม.จิตประเสริฐ สุทธิชีวะ

23 ปี 1 เดือน 5 วัน
";