ทำเนียบบุคลากร

เลือกกลุ่ม
ภราดา (จำนวน 3 คน)
ภราดา ดร.วิศิษฐ์ ศรีวิชัยรัตน์

0 ปี 8 เดือน 28 วัน
ภราดาวันวสันต์ สุกุล

1 ปี 8 เดือน 28 วัน
ภราดา ดร.สยาม แก้วประสิทธิ์

0 ปี 8 เดือน 28 วัน
ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ (จำนวน 11 คน)
มิสนงลักษณ์ ต. วิเชียร

37 ปี 2 เดือน 28 วัน
มิสมาริสา สิงหพันธุ์

35 ปี 8 เดือน 13 วัน
ม.รังสรรค์ จันทร์ธำรงกุล

30 ปี 4 เดือน 13 วัน
มิสสุวรรณี ฉลองธรรม

28 ปี 8 เดือน 28 วัน
มิสยุพาวดี ทองคำ

26 ปี 8 เดือน 16 วัน
มิสวรรณเพ็ญ เปรี่ยมเจริญ

26 ปี 8 เดือน 27 วัน
มิสนิอร แสงสุขา

26 ปี 8 เดือน 4 วัน
มิสประภาพันธุ์ ไชยศรี

25 ปี 8 เดือน 28 วัน
มิสภัณฑ์พิศ มหาสัทธา

22 ปี 8 เดือน 20 วัน
มิสสุวณีญาณ์ ไชยสิทธิ์

9 ปี 10 เดือน 4 วัน
มิสสุวาณีย์ สุทธิวิเศษ

9 ปี 10 เดือน 4 วัน
เจ้าหน้าที่(ทดลองงาน) (จำนวน 1 คน)
มิสศรีกันยา มณีโชติ

0 ปี 2 เดือน 28 วัน
ครูสนับสนุนการสอน (จำนวน 17 คน)
ม.วสันต์ จันทรเสนา

24 ปี 8 เดือน 28 วัน
ม.มาโนช เกิดสว่าง

31 ปี 1 เดือน 10 วัน
มิสณัฐรดา แสนใหม่

26 ปี 8 เดือน 27 วัน
มิสเนตรดาว ชีพสมทรง

26 ปี 8 เดือน 8 วัน
ม.จิตประเสริฐ สุทธิชีวะ

22 ปี 8 เดือน 27 วัน
มิสวีรยา สุขาล

19 ปี 6 เดือน 29 วัน
มิสกรรณิการ์ มณีแสง

17 ปี 11 เดือน 27 วัน
มิสชลธิชา ชนะใหม่

16 ปี 8 เดือน 21 วัน
มิสศศพินทุ์ นพเดชารุ่งรัศมี

13 ปี 10 เดือน 6 วัน
มิสธารปาง ต.วิเชียร

12 ปี 9 เดือน 3 วัน
มิสศิริลักษณ์ ระบอบ

9 ปี 8 เดือน 15 วัน
มิสยุพาวดี ทองมา

8 ปี 8 เดือน 13 วัน
มิสชมัยพร อรชร

8 ปี 9 เดือน 28 วัน
มิสสุกัญญา นิ่มปราง

8 ปี 7 เดือน 28 วัน
มิสดวงสมร โพธิราบ

8 ปี 7 เดือน 28 วัน
มิสกันยารัตน์ แย้มกลิ่น

7 ปี 10 เดือน 4 วัน
มิสสุรีพร ไชยโกฏิ

7 ปี 8 เดือน 0 วัน
ครูผู้สอน (ทดลองงาน) (จำนวน 2 คน)
มิสนุชวรา ยงไพศาล

0 ปี 7 เดือน 28 วัน
ม.วรัญญู ประทุมชาติ

0 ปี 2 เดือน 28 วัน
ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย (จำนวน 14 คน)
มิสจินดาภรณ์ อุปการ

35 ปี 8 เดือน 13 วัน
มิสสายทิพย์ นิยม

28 ปี 8 เดือน 13 วัน
มิสละเอียด ลาภเวที

28 ปี 8 เดือน 28 วัน
มิสมัตติกา ฉัตรเงิน

27 ปี 8 เดือน 13 วัน
มิสดวงจันทร์ สมคะเน

23 ปี 8 เดือน 28 วัน
มิสสุวิมล บูรณสมภพ

15 ปี 9 เดือน 3 วัน
มิสปาริฉัตร กวดวงศ์ษา

10 ปี 2 เดือน 23 วัน
มิสณัฐชยา วิเศษเกื้อกูล

7 ปี 8 เดือน 18 วัน
มิสสรัณยา ศรีช่วย

2 ปี 8 เดือน 10 วัน
มิสพัชรา ไชยโกฎิ

1 ปี 11 เดือน 11 วัน
ม.ธนันชัย แจ่มแจ้ง

1 ปี 8 เดือน 28 วัน
มิสดวงทิพย์ จินะกาศ

1 ปี 8 เดือน 28 วัน
มิสลทิชา ธิโนชัย

1 ปี 7 เดือน 15 วัน
มิสอมลธีรา เทพาชุมภู

1 ปี 1 เดือน 20 วัน
ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ (จำนวน 21 คน)
มิสวีรยา ศรีชุมพล

31 ปี 2 เดือน 15 วัน
มิสวัณย์สการณ์ ประเสริฐสุข

27 ปี 7 เดือน 28 วัน
ม.ปัณณวัฒน์ เทียนสวัสดิ์

23 ปี 8 เดือน 26 วัน
มิสวาศนา แสงกาวิน

23 ปี 8 เดือน 10 วัน
มิสวริษฐา ฉายากุล

19 ปี 0 เดือน 22 วัน
มิสพัชมณ นวลนันตา

16 ปี 7 เดือน 28 วัน
มิสฟาติมา ไชยเผือก

8 ปี 6 เดือน 23 วัน
มิสพรฑิพา สุพรรณพายัพ

7 ปี 10 เดือน 4 วัน
มิสกรปรียา คงแรง

7 ปี 9 เดือน 9 วัน
ม.เศรษฐวิทย์ โชติผดุงพงศ์

7 ปี 1 เดือน 27 วัน
มิสนุชสรา ป้องขันธ์

6 ปี 3 เดือน 3 วัน
มิสวานิสา ตรีไธสง

5 ปี 7 เดือน 28 วัน
มิสปาณิศา ศรียา

5 ปี 2 เดือน 16 วัน
มิสดวงรัตน์ สุขมหา

4 ปี 6 เดือน 28 วัน
มิสณัฏฐนันท์ กุลรัตน์

2 ปี 8 เดือน 10 วัน
มิสณัฐนันท์ เวทางค์ยะมาตร

2 ปี 8 เดือน 10 วัน
มิสเปรมวดี ปุริมาตัง

1 ปี 8 เดือน 28 วัน
มิสภัควลัญชญ์ ต๊ะสุทา

1 ปี 8 เดือน 28 วัน
มิสวรางคณา อุตะทอง

1 ปี 3 เดือน 3 วัน
มิสอรญา วุฒิปัญญากร

1 ปี 2 เดือน 27 วัน
มิสวรัญญา ภูมิมาโนช

0 ปี 8 เดือน 20 วัน
ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ (จำนวน 15 คน)
มิสอังคณา ลีจิตรจำ

28 ปี 7 เดือน 28 วัน
มิสนุชนาฏ ศรีประมงค์

27 ปี 8 เดือน 28 วัน
มิสกรรณิการ์ กิจเกตุก้อง

22 ปี 2 เดือน 27 วัน
มิสละไม แบบกัน

10 ปี 5 เดือน 27 วัน
มิสปัทมา อังคประสาทชัย

9 ปี 11 เดือน 26 วัน
ม.วุฒิพงษ์ สว่างวงษ์

8 ปี 8 เดือน 21 วัน
มิสพัฒนี สกุลช่างเสนาะ

7 ปี 8 เดือน 14 วัน
มิสณัฏฐา พัวพิสิฐ

7 ปี 3 เดือน 22 วัน
มิสศุทธดา เชียงอุทัย

7 ปี 3 เดือน 3 วัน
ม.ธนกฤต รุจิพรรณ

3 ปี 8 เดือน 16 วัน
มิสกีรติ วงศ์ผะดาย

3 ปี 1 เดือน 24 วัน
มิสศุภรานันท์ ดวงอุปะ

2 ปี 8 เดือน 10 วัน
ม.ปัถย์ปัญญวัฒน์ ขุนนาแก้ว

1 ปี 8 เดือน 28 วัน
มิสรัตนาพร คันธะวิชัย

1 ปี 3 เดือน 3 วัน
ม.ภานุพงศ์ บุพโกสุม

0 ปี 7 เดือน 28 วัน
ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ (จำนวน 15 คน)
มิสปรินยา ฟุ้งพิทักษ์

32 ปี 8 เดือน 12 วัน
มิสนันทวัน มนต์ประสิทธิ์

27 ปี 8 เดือน 13 วัน
มิสนันทนา รัตนศรี

25 ปี 8 เดือน 12 วัน
มิสชลธิชา บุญเลี้ยง

22 ปี 8 เดือน 20 วัน
มิสเรณู อภินันธวัชพงศ์

20 ปี 2 เดือน 22 วัน
มิสกัญญ์ภัทร์ ชัชวาลธิติวัฒน์

14 ปี 8 เดือน 16 วัน
มิสกนกลักษณ์ คงเมือง

14 ปี 3 เดือน 2 วัน
มิสเสาวลักษณ์ ฉัตรเงิน

11 ปี 3 เดือน 4 วัน
มิสปารวี ลูกสีดา

10 ปี 9 เดือน 2 วัน
มิสนงลักษณ์ บุญกระจ่าง

10 ปี 3 เดือน 4 วัน
มิสพรเพ็ญ กะประโคน

7 ปี 8 เดือน 14 วัน
มิสเมวิกา แววมณี

5 ปี 8 เดือน 21 วัน
มิสอรอุมา ฟุ้งขจร

5 ปี 8 เดือน 21 วัน
มิสปัทมน ผลทรัพย์

3 ปี 1 เดือน 18 วัน
มิสรัตนาภรณ์ ชาวสวน

1 ปี 8 เดือน 28 วัน
ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ เทคโนโลยี (จำนวน 9 คน)
มิสมลิวัลย์ ยงพะวิสัย

25 ปี 8 เดือน 12 วัน
มิสพิชญพัชร์ ทองขาว

25 ปี 2 เดือน 28 วัน
มิสจรรยา นิลรดางกูร

25 ปี 0 เดือน 26 วัน
ม.สราวุธ ยงพะวิสัย

24 ปี 2 เดือน 25 วัน
มิสชุติกาญจน์ หว้าปราง

21 ปี 8 เดือน 20 วัน
ม.จักรกฤษณ์ อินโพ

21 ปี 2 เดือน 29 วัน
มิสเขมจิรา ปลงไสว

11 ปี 3 เดือน 26 วัน
มิสเต็มสิริ คูณสว่าง

5 ปี 5 เดือน 13 วัน
มิสศิลป์ศุภา สีเคน

2 ปี 8 เดือน 10 วัน
ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ (จำนวน 5 คน)
มิสลดา วนิชเวชารุ่งเรือง

27 ปี 8 เดือน 13 วัน
มิสจิรฐา กิจเจริญ

23 ปี 7 เดือน 15 วัน
มิสสุกัญญา ชวนฤทัย

18 ปี 4 เดือน 14 วัน
มิสบังอร แก้วมูล

18 ปี 1 เดือน 20 วัน
มิสจิรปรียา บำรุงสุข

8 ปี 7 เดือน 13 วัน
ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา (จำนวน 15 คน)
มิสสมคิด เจริญหิรัญ

34 ปี 8 เดือน 28 วัน
มิสเนาวรัตน์ ภิญวัย

32 ปี 8 เดือน 12 วัน
มิสอิศรางค์ ฤทธิเดช

32 ปี 7 เดือน 12 วัน
มิสอังคณา ศรีประเสริฐ

31 ปี 0 เดือน 25 วัน
มิสนิภาวรรณ ศิริแก้ว

29 ปี 2 เดือน 28 วัน
มิสศิริรัตน์ ไทยแสน

26 ปี 2 เดือน 22 วัน
ม.เรืองฤทธิ์ ไชยสนาม

21 ปี 8 เดือน 20 วัน
มิสศุภนุช วิสุทธิวรรณ

21 ปี 8 เดือน 20 วัน
ม.วิลาศ ศิริพันธ์

11 ปี 8 เดือน 20 วัน
ม.บรรณบวร สตาภิรมย์

8 ปี 10 เดือน 15 วัน
มิสเกศราภรณ์ ประกอบผล

7 ปี 10 เดือน 2 วัน
มิสมณฑกาญจน์ สิทธิ์ชูรักษ์

6 ปี 7 เดือน 15 วัน
ม.วิฑูรย์ มานะจิตต์

2 ปี 8 เดือน 10 วัน
มิสนาฎอนงค์ คายสุก

0 ปี 8 เดือน 20 วัน
มิสพรทิพย์ วิเชียรโชติ

0 ปี 7 เดือน 28 วัน
ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ สุขศึกษา พลศึกษา (จำนวน 17 คน)
ม.สุขวันชัย เจริญกิจ

34 ปี 2 เดือน 27 วัน
ม.นิวัต ศักดิ์สิทธิ์

27 ปี 8 เดือน 13 วัน
ม.จำรูญ บรรเทิงสุข

27 ปี 2 เดือน 28 วัน
ม.สุทธิโรจน์ ทองขาว

26 ปี 8 เดือน 27 วัน
ม.ประเคน รักเรียน

19 ปี 6 เดือน 14 วัน
ม.เอกสิทธิ์ ปักกาเวสา

19 ปี 3 เดือน 5 วัน
ม.อุดมโชค คงเติมสิน

18 ปี 6 เดือน 17 วัน
มิสพเยาว์ โค้งนอก

14 ปี 7 เดือน 2 วัน
มิสไพจิตร ชูศิริ

13 ปี 6 เดือน 17 วัน
มิสอัมพร เพิ่มสุข

12 ปี 9 เดือน 3 วัน
ม.คมสัน เชื้อคำเพ็ง

12 ปี 6 เดือน 11 วัน
ม.เดชาธร กองเพิ่มพูล

8 ปี 8 เดือน 22 วัน
ม.อนุสิทธิ์ แม่นยำ

8 ปี 3 เดือน 5 วัน
ม.เสกสรร บุญรอด

6 ปี 8 เดือน 12 วัน
ม.ไทยคม ถ้ำมณี

4 ปี 8 เดือน 20 วัน
ม.เสฎฐวุฒิ แสงจันทร์

1 ปี 8 เดือน 28 วัน
ม.พงศกร พงค์แก้ว

1 ปี 8 เดือน 28 วัน
ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ ดนตรี ศิลปะ (จำนวน 12 คน)
มิสดวงเดือน พัฒนภูทอง

25 ปี 6 เดือน 29 วัน
ม.มาโนช พรหมจรรย์

25 ปี 4 เดือน 28 วัน
ม.อนวัฒน์ สารพัฒน์

19 ปี 6 เดือน 29 วัน
ม.เกรียงไกร คงเมือง

15 ปี 6 เดือน 4 วัน
ม.ยิ่งสยาม มาอ่อน

14 ปี 3 เดือน 2 วัน
มิสกนกวรรณ ไชยศร

11 ปี 3 เดือน 19 วัน
ม.ราม วิเศษสุวรรณ

8 ปี 5 เดือน 2 วัน
ม.ประสงค์ รอดคลองตัน

8 ปี 9 เดือน 27 วัน
ม.ธีรโชติ ศรีลาพล

8 ปี 5 เดือน 4 วัน
ม.อนันต์ อ่อนนา

5 ปี 8 เดือน 21 วัน
ม.ศาศวัต แสนศิริ

4 ปี 8 เดือน 20 วัน
มิสมุทิตา กว้างมาก

4 ปี 2 เดือน 17 วัน
ครูผู้สอนแผนก Smart Program (จำนวน 8 คน)
มิสกุหลาบ สอาด

32 ปี 8 เดือน 12 วัน
มิสนงนุช วรเวช

26 ปี 8 เดือน 27 วัน
มิสพิชชา สกนธวัฒน์

25 ปี 3 เดือน 0 วัน
ม.ปริญญา ปริญญาพล

24 ปี 9 เดือน 2 วัน
มิสรุ่งตวัน โพธิ์ไทร

20 ปี 8 เดือน 22 วัน
มิสอุมาพร รักเรียน

20 ปี 8 เดือน 22 วัน
มิสจุฑามณี บนกระโทก

12 ปี 9 เดือน 3 วัน
มิสศันสนียา ขำกลัด

11 ปี 8 เดือน 20 วัน
ครูผู้สอนฝ่ายปฐมวัย (จำนวน 37 คน)
มิสรมณีย์ อรรถเกษม

33 ปี 8 เดือน 28 วัน
มิสกรรณิกา คอนหน่าย

30 ปี 6 เดือน 12 วัน
มิสเกษร แก้วประดิษฐ์

29 ปี 8 เดือน 12 วัน
มิสสิรินุช ทัตตะพันธุ์

29 ปี 8 เดือน 12 วัน
มิสสายตา สีจันทร์

28 ปี 8 เดือน 28 วัน
มิสสุภัทรา รัตนกูล

28 ปี 8 เดือน 28 วัน
มิสมัลลิกา ทรัพย์คง

26 ปี 6 เดือน 28 วัน
มิสลาวัณย์ รักมิตร

26 ปี 0 เดือน 7 วัน
มิสมาลีรัตน์ ชูวังวัด

19 ปี 4 เดือน 21 วัน
มิสธนพรรณ ประสุวรรณ์

16 ปี 10 เดือน 9 วัน
มิสเสาวลักษณ์ อินทรศิริ

16 ปี 8 เดือน 21 วัน
มิสสุพิชญนันทน์ อรุณศักดิ์

16 ปี 7 เดือน 24 วัน
มิสละอองดาว รักบุญ

16 ปี 3 เดือน 5 วัน
มิสทองเครือ แจ่มศรี

15 ปี 0 เดือน 1 วัน
มิสสุนีย์ ทุมนาหาด

14 ปี 8 เดือน 16 วัน
ม.เกรียงไกร ภู่ระหงษ์

14 ปี 8 เดือน 16 วัน
มิสพัฒนา ศรีวิเชียร

14 ปี 0 เดือน 22 วัน
มิสกัญพัชร์ อาจหาญ

13 ปี 10 เดือน 3 วัน
มิสนิทรา จันทนี

13 ปี 6 เดือน 29 วัน
มิสมณีรัตน์ กันหานนท์

12 ปี 9 เดือน 3 วัน
ม.ชัยวัฒน์ ปักเกโส

11 ปี 8 เดือน 20 วัน
มิสพิชชานันท์ นีนพ

11 ปี 8 เดือน 20 วัน
มิสเด่นเดือน ใจดี

10 ปี 8 เดือน 18 วัน
มิสกิตติ์รวี สอดสี สอดสี

9 ปี 10 เดือน 4 วัน
มิสรุ่งฤดี สุเทพ

9 ปี 9 เดือน 26 วัน
มิสกมลวรรณ ดีนาค

8 ปี 7 เดือน 12 วัน
มิสวิไลวรรณ ศิลาชัย

7 ปี 9 เดือน 7 วัน
มิสจิตรวรรณ ฤกษ์ศรี

7 ปี 8 เดือน 18 วัน
มิสอาภาภรณ์ วิรุตม์พงศ์สกุล

7 ปี 8 เดือน 7 วัน
มิสโกสุม มั่นคง

6 ปี 8 เดือน 19 วัน
มิสดวงพร แจ่มอุลิตรัตน์

5 ปี 0 เดือน 24 วัน
มิสนิชาภา แก้วประดิษฐ์

4 ปี 10 เดือน 15 วัน
ม.สรศักดิ์ นันทพันธ์

2 ปี 8 เดือน 10 วัน
มิสกิติ์สิริญา นาแพง

2 ปี 0 เดือน 23 วัน
มิสชยาทิพ เมืองศิริ

1 ปี 8 เดือน 28 วัน
มิสจารุวรรณ ปัตตัง

1 ปี 1 เดือน 26 วัน
มิสกลรัตน์ เครือวัลย์

0 ปี 8 เดือน 20 วัน
ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ (จำนวน 52 คน)
ดร.Tacia Poschor

21 ปี 8 เดือน 15 วัน
MissTeresita Caloy

21 ปี 2 เดือน 29 วัน
นายAllan Thomas Ward

16 ปี 2 เดือน 28 วัน
น.ส.Ruth Magisan

14 ปี 8 เดือน 16 วัน
นายHepolito Jojo Niepes

13 ปี 4 เดือน 28 วัน
นายReginald Lumino

11 ปี 8 เดือน 27 วัน
น.ส.Cindy Calado Leano

8 ปี 8 เดือน 28 วัน
MissAkiapas Jerel Sinong

8 ปี 8 เดือน 15 วัน
MissZusie Dizon Villasenda

8 ปี 8 เดือน 15 วัน
Mr.Kim Laster Galvan

8 ปี 8 เดือน 15 วัน
Mr.Jestvent Barlis Arellano

8 ปี 8 เดือน 15 วัน
Mr.Raymond Chalipoy Agpawan

8 ปี 7 เดือน 13 วัน
MissBrichie Tambio Aquino

7 ปี 10 เดือน 10 วัน
MissEyryl Engngeg Palcon

7 ปี 8 เดือน 15 วัน
MissYa Ma

7 ปี 8 เดือน 8 วัน
MissMary Grace Nacario Bonaobra

7 ปี 7 เดือน 11 วัน
MissCelso Carmel Ranis Artezuela

4 ปี 0 เดือน 15 วัน
MissChylou Mie Abrigos

6 ปี 2 เดือน 7 วัน
Mr.Fei Zhao

5 ปี 8 เดือน 13 วัน
MissAlyssa Marie Bernardez Awao

5 ปี 8 เดือน 13 วัน
Mr.Clayton Baday Bulayo

4 ปี 8 เดือน 13 วัน
MissVivian Ose Changilan

4 ปี 8 เดือน 13 วัน
Mr.John Vince A. Barlis

4 ปี 7 เดือน 1 วัน
MissGeraldine Lerus Jumawid

4 ปี 5 เดือน 2 วัน
MissKristine May Quirante Marquez

3 ปี 7 เดือน 5 วัน
นางKatharina Dela Cruz -Gosteli

3 ปี 6 เดือน 28 วัน
น.ส.Hazel Malate Montezon

3 ปี 5 เดือน 10 วัน
Mr.Bill Norbert Hernandez Santos

3 ปี 3 เดือน 8 วัน
MissJoynel Cervantes Canosa

3 ปี 3 เดือน 4 วัน
Mr.Richard Kearney

3 ปี 2 เดือน 25 วัน
MissMae Shielle Ann Raymunde

2 ปี 6 เดือน 28 วัน
MissHajjara Ssenkumba

2 ปี 5 เดือน 27 วัน
MissErmma Hazel Pragatos Alapoop

2 ปี 5 เดือน 18 วัน
MissFennelyne Calado Leano

2 ปี 3 เดือน 23 วัน
Mr.Marc Alan Turner

1 ปี 8 เดือน 12 วัน
MissJacquelyn Jacob Bandola

1 ปี 7 เดือน 28 วัน
Mr.Samuel Sunday Olubunmi

1 ปี 6 เดือน 25 วัน
MissLourme Roxas Siago

1 ปี 6 เดือน 18 วัน
Mr.Daniel Wekesa Simiyu

1 ปี 6 เดือน 18 วัน
Mr.Wounlong Akwo Derick

1 ปี 5 เดือน 20 วัน
MissChris Ziah joy Oriel

0 ปี 8 เดือน 10 วัน
MissGemma Sadio

0 ปี 7 เดือน 23 วัน
MissRuth Pollescas

0 ปี 7 เดือน 23 วัน
MissRonel Britz

4 ปี 8 เดือน 13 วัน
MissJolina Quiachon Te

0 ปี 7 เดือน 23 วัน
MissLeah Pegarido Bayot

0 ปี 7 เดือน 23 วัน
Mr.Paul Causing Calmita

0 ปี 3 เดือน 28 วัน
Mr.Art Jaypee Valerio Lapasaran

0 ปี 3 เดือน 19 วัน
Mr.Robert Alan Jappy Tucker

0 ปี 2 เดือน 19 วัน
MissYudan Zhang

0 ปี 2 เดือน 15 วัน
MissMaria Lourdes UY Ciudadano

0 ปี 4 เดือน 17 วัน
Mr.Ivan Sobolev

53 ปี 0 เดือน 26 วัน
เจ้าหน้าที่ (จำนวน 29 คน)
น.ส.บังอร นาสมใจ

19 ปี 6 เดือน 29 วัน
น.ส.ระพีพรรณ คำเรืองศรี

18 ปี 1 เดือน 20 วัน
นายมานิตย์ พากเพียร

16 ปี 8 เดือน 7 วัน
น.ส.รำพึง บุญมา

15 ปี 8 เดือน 3 วัน
นางปราณี จันทร์พิมาย

15 ปี 8 เดือน 3 วัน
นางเบญจมาศ ยมนัตถุ์

15 ปี 3 เดือน 5 วัน
น.ส.วรรณา เจริญชนม์

10 ปี 2 เดือน 27 วัน
น.ส.จันทรัตน์ อริยาภรณ์

9 ปี 5 เดือน 28 วัน
น.ส.ปนัดดา อินเผือก

9 ปี 4 เดือน 20 วัน
น.ส.จามจุรี โตฉิม

8 ปี 8 เดือน 15 วัน
น.ส.นารี พลอยล้วน

8 ปี 8 เดือน 22 วัน
น.ส.ศิริภัสสร สหหาญลือชัย

8 ปี 7 เดือน 27 วัน
น.ส.พจนีย์ วงศ์สุรินทร์

7 ปี 8 เดือน 18 วัน
น.ส.อัญชนา ภิญโญทรัพย์

7 ปี 8 เดือน 23 วัน
น.ส.จันทิมา คุ้มวงษ์

6 ปี 8 เดือน 19 วัน
น.ส.รังสิมา นามงาม

5 ปี 8 เดือน 7 วัน
น.ส.อาทิตติยา ชาวโพธิ์

5 ปี 2 เดือน 29 วัน
น.ส.รุ่งนภา ธีรภัทรกานต์

3 ปี 0 เดือน 14 วัน
น.ส.ศิริวรรณ อภิธรรมภูษิต

2 ปี 8 เดือน 24 วัน
น.ส.จิตรสุภา ริมดุสิต

2 ปี 8 เดือน 24 วัน
น.ส.ชนกนันท์ เสนารัตน์

2 ปี 6 เดือน 28 วัน
นางชฎาพร ติราภิบาล

2 ปี 6 เดือน 28 วัน
นายภานุวัฒน์ ธรรมเม

2 ปี 5 เดือน 27 วัน
น.ส.ณัฐกานต์ ขำนวม

2 ปี 0 เดือน 23 วัน
น.ส.นลัทพร ใจหาญ

2 ปี 0 เดือน 23 วัน
นายกฤตณกร วงษ์เทศ

1 ปี 2 เดือน 28 วัน
น.ส.ณิชารีย์ ไชยยา

1 ปี 0 เดือน 7 วัน
น.ส.สุกัญญา สุทธินนทร์

0 ปี 8 เดือน 20 วัน
น.ส.สุภาวดี บำเพ็ญพงษ์

0 ปี 8 เดือน 6 วัน
บุคลากรทางการศึกษา (จำนวน 1 คน)
มิสเบญจภรณ์ ใจตา

5 ปี 8 เดือน 24 วัน
บุคลากรอัตราจ้าง (จำนวน 4 คน)
นายเรวิทย์ วงเวียน

45 ปี 7 เดือน 14 วัน
นายสมชาย ธนสายสัมพันธ์

26 ปี 1 เดือน 25 วัน
นายสมหวัง อภิธรรมภูษิต

22 ปี 10 เดือน 13 วัน
นายฉัตรวิทย์ เอี่ยมปิ่น

2 ปี 8 เดือน 10 วัน
พนักงาน (จำนวน 80 คน)
นางสมปอง ไชยแสง

40 ปี 0 เดือน 26 วัน
นางสุวรรณี บุญยะไทย

37 ปี 0 เดือน 26 วัน
นางเพียร ใจสำเร็จ

32 ปี 11 เดือน 26 วัน
นางวิไลวรรณ นามสงสาร

32 ปี 8 เดือน 18 วัน
น.ส.ประสงค์ สุขล้น

32 ปี 7 เดือน 28 วัน
นายสมชาย ใจสำเร็จ

32 ปี 7 เดือน 18 วัน
น.ส.ทับทิม นิพัฒน์

31 ปี 0 เดือน 26 วัน
นางปวัลรัตน์ พาพันธ์

30 ปี 2 เดือน 27 วัน
นางฉวีวรรณ ชุ่มชื่น

30 ปี 0 เดือน 26 วัน
นางกฤษณา ใจหาญ

29 ปี 7 เดือน 28 วัน
นางทองจันทร์ เจียงเพ็ง

25 ปี 8 เดือน 0 วัน
นายนัด เจียงเพ็ง

25 ปี 7 เดือน 30 วัน
น.ส.ประทุม อภิมา

25 ปี 7 เดือน 20 วัน
นางธันย์นิธรณ์ เพชรประจำ

23 ปี 8 เดือน 16 วัน
นางสมหมาย บำรุงพงษ์

22 ปี 2 เดือน 27 วัน
น.ส.มลิ ม่วงทอง

20 ปี 3 เดือน 0 วัน
นายทรงศักดิ์ รักบุญ

18 ปี 7 เดือน 27 วัน
น.ส.บังอร สินพูน

18 ปี 5 เดือน 23 วัน
น.ส.เอื้อมเดือน ปุนปอง

18 ปี 2 เดือน 6 วัน
น.ส.ดาว วันชัย

17 ปี 7 เดือน 3 วัน
น.ส.โสพิศ ภู่ระแก้ว

17 ปี 2 เดือน 28 วัน
น.ส.อุไรวรรณ นราพันธ์

16 ปี 8 เดือน 14 วัน
น.ส.ทัศนีย์ พรมโสภา

16 ปี 7 เดือน 9 วัน
นางนวรัตน์ ลาเบิกบาน

16 ปี 4 เดือน 11 วัน
น.ส.เทพี ดวงนภา

16 ปี 4 เดือน 4 วัน
นางนลินรัตน์ สุโข

16 ปี 1 เดือน 23 วัน
นางเอื้อน โพธิ์อ่อง

14 ปี 7 เดือน 26 วัน
นายวินัย เคราะห์ดี

14 ปี 1 เดือน 18 วัน
นางอุไรวรรณ ไชยเผือก

13 ปี 7 เดือน 9 วัน
น.ส.สมบัติ งันเกาะ

13 ปี 7 เดือน 3 วัน
นางคัคนนันท์ ขุนโสม

13 ปี 5 เดือน 3 วัน
น.ส.กมลชนก คำสุวรรณ

12 ปี 7 เดือน 26 วัน
นายวรพงษ์ แก้วพวง

11 ปี 9 เดือน 25 วัน
นางชลนา กล่อมแก้ว

11 ปี 7 เดือน 16 วัน
นายปรีชา สายน้ำใส

9 ปี 4 เดือน 24 วัน
นางกมลวรรณ กิ่งพิกุล

9 ปี 4 เดือน 20 วัน
นายอุเทน รัตนภักดี

8 ปี 11 เดือน 22 วัน
นายสรรชัย คำสุวรรณ์

8 ปี 10 เดือน 12 วัน
นายนิกร คำสุวรรณ

8 ปี 10 เดือน 12 วัน
น.ส.อริสา สมานุกูล

8 ปี 8 เดือน 10 วัน
น.ส.พนารัตน์ อนันต์

8 ปี 8 เดือน 9 วัน
น.ส.พราวภรณ์ พวงไธสง

8 ปี 2 เดือน 19 วัน
น.ส.กองเงิน เพชรภูเขียว

7 ปี 8 เดือน 29 วัน
น.ส.รัชดาชัย ว่องไว

7 ปี 8 เดือน 20 วัน
นางเพ็ญศรี ุบุญเสริม

7 ปี 8 เดือน 9 วัน
นางยุภาภัก สีน้อย

7 ปี 7 เดือน 25 วัน
นายธณา ล่วงพ้น

7 ปี 6 เดือน 24 วัน
นางทองจันทร์ วรรณาหาร

7 ปี 6 เดือน 29 วัน
นางลักขณา แก้วพินิจ

7 ปี 5 เดือน 24 วัน
น.ส.นิยม ภักดียุทธ

7 ปี 5 เดือน 6 วัน
น.ส.ปิยะมาศ โพธิ์อ่อง

6 ปี 11 เดือน 9 วัน
นางวันดี ขุนศักดา

6 ปี 8 เดือน 12 วัน
นางขวัญฤดี ทับทิมทอง

6 ปี 8 เดือน 12 วัน
น.ส.รวีวรรณ ขุนศักดา

5 ปี 6 เดือน 30 วัน
น.ส.เกศวดี โง้วเจริญ

5 ปี 5 เดือน 4 วัน
น.ส.นารี ชัยยันตร์

4 ปี 8 เดือน 13 วัน
นายแสงทอง สารภีย์

4 ปี 6 เดือน 29 วัน
น.ส.นลินี นาคพิทักษ์

4 ปี 6 เดือน 23 วัน
นายสุรเชษฐ์ บุญเฟื่องฟู

4 ปี 4 เดือน 25 วัน
น.ส.วิไลพร แก้วเทพ

4 ปี 3 เดือน 0 วัน
น.ส.วนิดา สุรินทร์

3 ปี 4 เดือน 26 วัน
นายจำเริญ สุรินทร์

3 ปี 4 เดือน 26 วัน
น.ส.โสภา นิรันดร

3 ปี 2 เดือน 28 วัน
นางพนัชญา กลิ่นแก้วณรงค์

2 ปี 6 เดือน 28 วัน
นางอุไร วิทยานุกรณ์

2 ปี 6 เดือน 28 วัน
น.ส.สกาวเดือน แซ่ลิ่ม

2 ปี 6 เดือน 20 วัน
น.ส.รุจินันท์ ไชยวิจิตร์

2 ปี 5 เดือน 22 วัน
น.ส.บุณยานุช พาพันธ์

2 ปี 0 เดือน 23 วัน
น.ส.ธนภร เอมอุทัย

2 ปี 0 เดือน 9 วัน
น.ส.อังคณา เพียซิน

1 ปี 10 เดือน 18 วัน
นายฐานุศักดิ์ ถนอมญาติ

1 ปี 8 เดือน 26 วัน
น.ส.นิตา วงศ์ทิม

1 ปี 2 เดือน 28 วัน
นายณฤทธิ์ สุริยะมณี

1 ปี 2 เดือน 28 วัน
นายนิติพล วารีอุดม

0 ปี 5 เดือน 28 วัน
น.ส.รัชนี อ่อนไหว

0 ปี 5 เดือน 28 วัน
น.ส.ชานิตา ทองจินดา

0 ปี 3 เดือน 28 วัน
น.ส.วลัยพร พิหูสูตร

0 ปี 3 เดือน 28 วัน
น.ส.นริศรา ประกอบแสง

0 ปี 2 เดือน 28 วัน
น.ส.ณัฐฐนิช ผาจีบ

0 ปี 2 เดือน 19 วัน
น.ส.กิ่งกาญ เทพวรรณ

0 ปี 1 เดือน 4 วัน
";