[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


ทำเนียบบุคลากรเลือกกลุ่มภราดา (จำนวน 3 คน)0 ปี 9 เดือน


1 ปี 9 เดือน


0 ปี 9 เดือน

ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ (จำนวน 10 คน)32 ปี 9 เดือน


27 ปี 5 เดือน


25 ปี 9 เดือน


23 ปี 9 เดือน


23 ปี 9 เดือน


22 ปี 9 เดือน


19 ปี 11 เดือน


19 ปี 9 เดือน


15 ปี 11 เดือน


6 ปี 11 เดือน

ครูสนับสนุนการสอน (จำนวน 23 คน)21 ปี 9 เดือน


35 ปี 9 เดือน


33 ปี 3 เดือน


30 ปี 9 เดือน


30 ปี 9 เดือน


28 ปี 2 เดือน


24 ปี 8 เดือน


23 ปี 9 เดือน


23 ปี 9 เดือน


23 ปี 9 เดือน


15 ปี 1 เดือน


15 ปี 1 เดือน


13 ปี 9 เดือน


10 ปี 11 เดือน


9 ปี 10 เดือน


6 ปี 9 เดือน


5 ปี 9 เดือน


5 ปี 10 เดือน


5 ปี 8 เดือน


5 ปี 8 เดือน


5 ปี 8 เดือน


4 ปี 11 เดือน


4 ปี 9 เดือน

ครูผู้สอน (จำนวน 160 คน)34 ปี 9 เดือน


32 ปี 9 เดือน


31 ปี 10 เดือน


31 ปี 3 เดือน


30 ปี 9 เดือน


29 ปี 9 เดือน


29 ปี 9 เดือน


29 ปี 9 เดือน


29 ปี 8 เดือน


28 ปี 3 เดือน


28 ปี 9 เดือน


28 ปี 1 เดือน


27 ปี 9 เดือน


27 ปี 7 เดือน


26 ปี 9 เดือน


26 ปี 9 เดือน


26 ปี 3 เดือน


25 ปี 9 เดือน


25 ปี 9 เดือน


25 ปี 9 เดือน


25 ปี 9 เดือน


25 ปี 8 เดือน


24 ปี 9 เดือน


24 ปี 9 เดือน


24 ปี 9 เดือน


24 ปี 9 เดือน


24 ปี 9 เดือน


24 ปี 9 เดือน


24 ปี 9 เดือน


24 ปี 3 เดือน


23 ปี 7 เดือน


24 ปี 3 เดือน


24 ปี 8 เดือน


23 ปี 9 เดือน


23 ปี 9 เดือน


23 ปี 2 เดือน


23 ปี 9 เดือน


23 ปี 3 เดือน


23 ปี 1 เดือน


22 ปี 9 เดือน


22 ปี 9 เดือน


22 ปี 3 เดือน


22 ปี 7 เดือน


22 ปี 5 เดือน


22 ปี 4 เดือน


22 ปี 1 เดือน


21 ปี 10 เดือน


21 ปี 3 เดือน


20 ปี 9 เดือน


20 ปี 9 เดือน


20 ปี 9 เดือน


20 ปี 8 เดือน


19 ปี 9 เดือน


18 ปี 9 เดือน


19 ปี 3 เดือน


16 ปี 7 เดือน


18 ปี 9 เดือน


18 ปี 9 เดือน


18 ปี 4 เดือน


17 ปี 9 เดือน


17 ปี 9 เดือน


17 ปี 3 เดือน


16 ปี 7 เดือน


16 ปี 7 เดือน


16 ปี 5 เดือน


16 ปี 4 เดือน


16 ปี 1 เดือน


15 ปี 7 เดือน


15 ปี 5 เดือน


15 ปี 2 เดือน


13 ปี 11 เดือน


13 ปี 9 เดือน


13 ปี 8 เดือน


13 ปี 8 เดือน


13 ปี 4 เดือน


12 ปี 10 เดือน


12 ปี 7 เดือน


12 ปี 1 เดือน


11 ปี 9 เดือน


11 ปี 9 เดือน


11 ปี 9 เดือน


11 ปี 8 เดือน


11 ปี 4 เดือน


11 ปี 4 เดือน


11 ปี 1 เดือน


10 ปี 11 เดือน


10 ปี 7 เดือน


10 ปี 7 เดือน


9 ปี 10 เดือน


9 ปี 10 เดือน


9 ปี 10 เดือน


9 ปี 10 เดือน


9 ปี 7 เดือน


8 ปี 9 เดือน


8 ปี 9 เดือน


8 ปี 9 เดือน


8 ปี 9 เดือน


8 ปี 4 เดือน


8 ปี 4 เดือน


8 ปี 4 เดือน


8 ปี 4 เดือน


7 ปี 9 เดือน


7 ปี 10 เดือน


7 ปี 6 เดือน


7 ปี 6 เดือน


7 ปี 4 เดือน


7 ปี 3 เดือน


7 ปี 0 เดือน


6 ปี 11 เดือน


6 ปี 11 เดือน


6 ปี 10 เดือน


6 ปี 4 เดือน


5 ปี 11 เดือน


5 ปี 9 เดือน


5 ปี 6 เดือน


5 ปี 10 เดือน


5 ปี 9 เดือน


5 ปี 9 เดือน


5 ปี 8 เดือน


5 ปี 8 เดือน


5 ปี 7 เดือน


5 ปี 5 เดือน


5 ปี 6 เดือน


5 ปี 4 เดือน


5 ปี 3 เดือน


4 ปี 11 เดือน


4 ปี 9 เดือน


4 ปี 10 เดือน


4 ปี 10 เดือน


4 ปี 9 เดือน


4 ปี 11 เดือน


4 ปี 9 เดือน


4 ปี 9 เดือน


4 ปี 9 เดือน


4 ปี 8 เดือน


4 ปี 4 เดือน


4 ปี 4 เดือน


4 ปี 3 เดือน


3 ปี 9 เดือน


3 ปี 9 เดือน


3 ปี 8 เดือน


3 ปี 4 เดือน


2 ปี 9 เดือน


2 ปี 9 เดือน


2 ปี 9 เดือน


2 ปี 9 เดือน


2 ปี 9 เดือน


2 ปี 8 เดือน


2 ปี 6 เดือน


2 ปี 3 เดือน


2 ปี 1 เดือน


1 ปี 11 เดือน


1 ปี 11 เดือน


1 ปี 9 เดือน


1 ปี 9 เดือน


1 ปี 9 เดือน


1 ปี 7 เดือน


1 ปี 3 เดือน


1 ปี 2 เดือน


0 ปี 9 เดือน

ครูเจ้าหน้าที่ (จำนวน 24 คน)42 ปี 8 เดือน


16 ปี 7 เดือน


15 ปี 2 เดือน


13 ปี 9 เดือน


12 ปี 9 เดือน


12 ปี 9 เดือน


12 ปี 4 เดือน


7 ปี 3 เดือน


6 ปี 6 เดือน


6 ปี 5 เดือน


5 ปี 9 เดือน


5 ปี 9 เดือน


5 ปี 8 เดือน


5 ปี 8 เดือน


4 ปี 9 เดือน


4 ปี 9 เดือน


4 ปี 8 เดือน


3 ปี 9 เดือน


3 ปี 9 เดือน


2 ปี 9 เดือน


2 ปี 4 เดือน


1 ปี 9 เดือน


1 ปี 3 เดือน


0 ปี 1 เดือน

ครูต่างประเทศ (จำนวน 53 คน)18 ปี 9 เดือน


18 ปี 4 เดือน


14 ปี 9 เดือน


13 ปี 3 เดือน


11 ปี 9 เดือน


10 ปี 5 เดือน


8 ปี 9 เดือน


6 ปี 9 เดือน


6 ปี 8 เดือน


5 ปี 9 เดือน


5 ปี 9 เดือน


5 ปี 9 เดือน


5 ปี 9 เดือน


5 ปี 9 เดือน


5 ปี 9 เดือน


5 ปี 8 เดือน


5 ปี 8 เดือน


5 ปี 5 เดือน


5 ปี 3 เดือน


4 ปี 11 เดือน


4 ปี 9 เดือน


4 ปี 9 เดือน


4 ปี 9 เดือน


4 ปี 9 เดือน


4 ปี 9 เดือน


4 ปี 8 เดือน


4 ปี 3 เดือน


3 ปี 8 เดือน


3 ปี 6 เดือน


3 ปี 3 เดือน


2 ปี 9 เดือน


2 ปี 9 เดือน


2 ปี 9 เดือน


2 ปี 7 เดือน


1 ปี 9 เดือน


1 ปี 9 เดือน


1 ปี 9 เดือน


1 ปี 9 เดือน


1 ปี 9 เดือน


1 ปี 8 เดือน


1 ปี 7 เดือน


1 ปี 6 เดือน


0 ปี 9 เดือน


0 ปี 8 เดือน


0 ปี 8 เดือน


0 ปี 7 เดือน


0 ปี 6 เดือน


0 ปี 4 เดือน


0 ปี 4 เดือน


0 ปี 3 เดือน


0 ปี 3 เดือน


0 ปี 3 เดือน


0 ปี 3 เดือน

บุคลากรทางการศึกษา (จำนวน 2 คน)6 ปี 10 เดือน


2 ปี 9 เดือน

บุคลากรอัตราจ้าง (จำนวน 2 คน)0 ปี 2 เดือน


0 ปี 2 เดือน