ทำเนียบบุคลากร

เลือกกลุ่ม
ภราดา (จำนวน 3 คน)
ภราดา ดร.วิศิษฐ์ ศรีวิชัยรัตน์

0 ปี 4 เดือน 30 วัน
ภราดาวันวสันต์ สุกุล

1 ปี 4 เดือน 30 วัน
ภราดา ดร.สยาม แก้วประสิทธิ์

0 ปี 4 เดือน 30 วัน
ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ (จำนวน 11 คน)
มิสนงลักษณ์ ต. วิเชียร

36 ปี 10 เดือน 27 วัน
มิสมาริสา สิงหพันธุ์

35 ปี 4 เดือน 15 วัน
ม.รังสรรค์ จันทร์ธำรงกุล

30 ปี 0 เดือน 13 วัน
มิสสุวรรณี ฉลองธรรม

28 ปี 4 เดือน 30 วัน
มิสยุพาวดี ทองคำ

26 ปี 4 เดือน 18 วัน
มิสวรรณเพ็ญ เปรี่ยมเจริญ

26 ปี 4 เดือน 29 วัน
มิสนิอร แสงสุขา

26 ปี 4 เดือน 6 วัน
มิสประภาพันธุ์ ไชยศรี

25 ปี 4 เดือน 30 วัน
มิสภัณฑ์พิศ มหาสัทธา

22 ปี 4 เดือน 22 วัน
มิสสุวณีญาณ์ ไชยสิทธิ์

9 ปี 6 เดือน 6 วัน
มิสสุวาณีย์ สุทธิวิเศษ

9 ปี 6 เดือน 6 วัน
เจ้าหน้าที่(ทดลองงาน) (จำนวน 0 คน)
ครูสนับสนุนการสอน (จำนวน 17 คน)
ม.วสันต์ จันทรเสนา

24 ปี 4 เดือน 30 วัน
ม.มาโนช เกิดสว่าง

30 ปี 9 เดือน 12 วัน
มิสณัฐรดา แสนใหม่

26 ปี 4 เดือน 29 วัน
มิสเนตรดาว ชีพสมทรง

26 ปี 4 เดือน 10 วัน
ม.จิตประเสริฐ สุทธิชีวะ

22 ปี 4 เดือน 29 วัน
มิสวีรยา สุขาล

19 ปี 2 เดือน 30 วัน
มิสกรรณิการ์ มณีแสง

17 ปี 7 เดือน 28 วัน
มิสชลธิชา ชนะใหม่

16 ปี 4 เดือน 23 วัน
มิสศศพินทุ์ นพเดชารุ่งรัศมี

13 ปี 6 เดือน 8 วัน
มิสธารปาง ต.วิเชียร

12 ปี 5 เดือน 4 วัน
มิสศิริลักษณ์ ระบอบ

9 ปี 4 เดือน 17 วัน
มิสยุพาวดี ทองมา

8 ปี 4 เดือน 15 วัน
มิสชมัยพร อรชร

8 ปี 5 เดือน 29 วัน
มิสสุกัญญา นิ่มปราง

8 ปี 3 เดือน 29 วัน
มิสดวงสมร โพธิราบ

8 ปี 3 เดือน 29 วัน
มิสกันยารัตน์ แย้มกลิ่น

7 ปี 6 เดือน 6 วัน
มิสสุรีพร ไชยโกฏิ

7 ปี 4 เดือน 2 วัน
ครูผู้สอน (ทดลองงาน) (จำนวน 3 คน)
ม.ภานุพงศ์ บุพโกสุม

0 ปี 3 เดือน 29 วัน
มิสพรทิพย์ วิเชียรโชติ

0 ปี 3 เดือน 29 วัน
มิสนุชวรา ยงไพศาล

0 ปี 3 เดือน 29 วัน
ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย (จำนวน 14 คน)
มิสจินดาภรณ์ อุปการ

35 ปี 4 เดือน 15 วัน
มิสสายทิพย์ นิยม

28 ปี 4 เดือน 15 วัน
มิสละเอียด ลาภเวที

28 ปี 4 เดือน 30 วัน
มิสมัตติกา ฉัตรเงิน

27 ปี 4 เดือน 15 วัน
มิสดวงจันทร์ สมคะเน

23 ปี 4 เดือน 30 วัน
มิสสุวิมล บูรณสมภพ

15 ปี 5 เดือน 4 วัน
มิสปาริฉัตร กวดวงศ์ษา

9 ปี 10 เดือน 23 วัน
มิสณัฐชยา วิเศษเกื้อกูล

7 ปี 4 เดือน 20 วัน
มิสสรัณยา ศรีช่วย

2 ปี 4 เดือน 12 วัน
มิสพัชรา ไชยโกฎิ

1 ปี 7 เดือน 12 วัน
ม.ธนันชัย แจ่มแจ้ง

1 ปี 4 เดือน 30 วัน
มิสดวงทิพย์ จินะกาศ

1 ปี 4 เดือน 30 วัน
มิสลทิชา ธิโนชัย

1 ปี 3 เดือน 16 วัน
มิสอมลธีรา เทพาชุมภู

0 ปี 9 เดือน 22 วัน
ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ (จำนวน 22 คน)
มิสวีรยา ศรีชุมพล

30 ปี 10 เดือน 14 วัน
มิสวัณย์สการณ์ ประเสริฐสุข

27 ปี 3 เดือน 29 วัน
ม.ปัณณวัฒน์ เทียนสวัสดิ์

23 ปี 4 เดือน 28 วัน
มิสวาศนา แสงกาวิน

23 ปี 4 เดือน 12 วัน
มิสวริษฐา ฉายากุล

18 ปี 8 เดือน 23 วัน
มิสพัชมณ นวลนันตา

16 ปี 3 เดือน 29 วัน
มิสฟาติมา ไชยเผือก

8 ปี 2 เดือน 24 วัน
มิสยุวดี วรรณมูล

8 ปี 0 เดือน 27 วัน
มิสพรฑิพา สุพรรณพายัพ

7 ปี 6 เดือน 6 วัน
มิสกรปรียา คงแรง

7 ปี 5 เดือน 10 วัน
ม.เศรษฐวิทย์ โชติผดุงพงศ์

6 ปี 9 เดือน 29 วัน
มิสนุชสรา ป้องขันธ์

5 ปี 11 เดือน 4 วัน
มิสวานิสา ตรีไธสง

5 ปี 3 เดือน 29 วัน
มิสปาณิศา ศรียา

4 ปี 10 เดือน 15 วัน
มิสดวงรัตน์ สุขมหา

4 ปี 2 เดือน 29 วัน
มิสณัฏฐนันท์ กุลรัตน์

2 ปี 4 เดือน 12 วัน
มิสณัฐนันท์ เวทางค์ยะมาตร

2 ปี 4 เดือน 12 วัน
มิสเปรมวดี ปุริมาตัง

1 ปี 4 เดือน 30 วัน
มิสภัควลัญชญ์ ต๊ะสุทา

1 ปี 4 เดือน 30 วัน
มิสวรางคณา อุตะทอง

0 ปี 11 เดือน 3 วัน
มิสอรญา วุฒิปัญญากร

0 ปี 10 เดือน 26 วัน
มิสวรัญญา ภูมิมาโนช

0 ปี 4 เดือน 22 วัน
ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ (จำนวน 14 คน)
มิสอังคณา ลีจิตรจำ

28 ปี 3 เดือน 29 วัน
มิสนุชนาฏ ศรีประมงค์

27 ปี 4 เดือน 30 วัน
มิสกรรณิการ์ กิจเกตุก้อง

21 ปี 10 เดือน 27 วัน
มิสละไม แบบกัน

10 ปี 1 เดือน 27 วัน
มิสปัทมา อังคประสาทชัย

9 ปี 7 เดือน 27 วัน
ม.วุฒิพงษ์ สว่างวงษ์

8 ปี 4 เดือน 23 วัน
มิสพัฒนี สกุลช่างเสนาะ

7 ปี 4 เดือน 16 วัน
มิสณัฏฐา พัวพิสิฐ

6 ปี 11 เดือน 22 วัน
มิสศุทธดา เชียงอุทัย

6 ปี 11 เดือน 3 วัน
ม.ธนกฤต รุจิพรรณ

3 ปี 4 เดือน 18 วัน
มิสกีรติ วงศ์ผะดาย

2 ปี 9 เดือน 26 วัน
มิสศุภรานันท์ ดวงอุปะ

2 ปี 4 เดือน 12 วัน
ม.ปัถย์ปัญญวัฒน์ ขุนนาแก้ว

1 ปี 4 เดือน 30 วัน
มิสรัตนาพร คันธะวิชัย

0 ปี 11 เดือน 3 วัน
ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ (จำนวน 15 คน)
มิสปรินยา ฟุ้งพิทักษ์

32 ปี 4 เดือน 14 วัน
มิสนันทวัน มนต์ประสิทธิ์

27 ปี 4 เดือน 15 วัน
มิสนันทนา รัตนศรี

25 ปี 4 เดือน 14 วัน
มิสชลธิชา บุญเลี้ยง

22 ปี 4 เดือน 22 วัน
มิสเรณู อภินันธวัชพงศ์

19 ปี 10 เดือน 21 วัน
มิสกัญญ์ภัทร์ ชัชวาลธิติวัฒน์

14 ปี 4 เดือน 18 วัน
มิสกนกลักษณ์ คงเมือง

13 ปี 11 เดือน 3 วัน
มิสเสาวลักษณ์ ฉัตรเงิน

10 ปี 11 เดือน 4 วัน
มิสปารวี ลูกสีดา

10 ปี 5 เดือน 3 วัน
มิสนงลักษณ์ บุญกระจ่าง

9 ปี 11 เดือน 5 วัน
มิสพรเพ็ญ กะประโคน

7 ปี 4 เดือน 16 วัน
มิสเมวิกา แววมณี

5 ปี 4 เดือน 23 วัน
มิสอรอุมา ฟุ้งขจร

5 ปี 4 เดือน 23 วัน
มิสปัทมน ผลทรัพย์

2 ปี 9 เดือน 20 วัน
มิสรัตนาภรณ์ ชาวสวน

1 ปี 4 เดือน 30 วัน
ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ เทคโนโลยี (จำนวน 9 คน)
มิสมลิวัลย์ ยงพะวิสัย

25 ปี 4 เดือน 14 วัน
มิสพิชญพัชร์ ทองขาว

24 ปี 10 เดือน 27 วัน
มิสจรรยา นิลรดางกูร

24 ปี 8 เดือน 27 วัน
ม.สราวุธ ยงพะวิสัย

23 ปี 10 เดือน 24 วัน
มิสชุติกาญจน์ หว้าปราง

21 ปี 4 เดือน 22 วัน
ม.จักรกฤษณ์ อินโพ

20 ปี 10 เดือน 28 วัน
มิสเขมจิรา ปลงไสว

10 ปี 11 เดือน 26 วัน
มิสเต็มสิริ คูณสว่าง

5 ปี 1 เดือน 12 วัน
มิสศิลป์ศุภา สีเคน

2 ปี 4 เดือน 12 วัน
ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ (จำนวน 5 คน)
มิสลดา วนิชเวชารุ่งเรือง

27 ปี 4 เดือน 15 วัน
มิสจิรฐา กิจเจริญ

23 ปี 3 เดือน 16 วัน
มิสสุกัญญา ชวนฤทัย

18 ปี 0 เดือน 14 วัน
มิสบังอร แก้วมูล

17 ปี 9 เดือน 22 วัน
มิสจิรปรียา บำรุงสุข

8 ปี 3 เดือน 14 วัน
ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา (จำนวน 14 คน)
มิสสมคิด เจริญหิรัญ

34 ปี 4 เดือน 30 วัน
มิสเนาวรัตน์ ภิญวัย

32 ปี 4 เดือน 14 วัน
มิสอิศรางค์ ฤทธิเดช

32 ปี 3 เดือน 13 วัน
มิสอังคณา ศรีประเสริฐ

30 ปี 8 เดือน 26 วัน
มิสนิภาวรรณ ศิริแก้ว

28 ปี 10 เดือน 27 วัน
มิสศิริรัตน์ ไทยแสน

25 ปี 10 เดือน 22 วัน
ม.เรืองฤทธิ์ ไชยสนาม

21 ปี 4 เดือน 22 วัน
มิสศุภนุช วิสุทธิวรรณ

21 ปี 4 เดือน 22 วัน
ม.วิลาศ ศิริพันธ์

11 ปี 4 เดือน 22 วัน
ม.บรรณบวร สตาภิรมย์

8 ปี 6 เดือน 17 วัน
มิสเกศราภรณ์ ประกอบผล

7 ปี 6 เดือน 4 วัน
มิสมณฑกาญจน์ สิทธิ์ชูรักษ์

6 ปี 3 เดือน 16 วัน
ม.วิฑูรย์ มานะจิตต์

2 ปี 4 เดือน 12 วัน
มิสนาฎอนงค์ คายสุก

0 ปี 4 เดือน 22 วัน
ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ สุขศึกษา พลศึกษา (จำนวน 17 คน)
ม.สุขวันชัย เจริญกิจ

33 ปี 10 เดือน 27 วัน
ม.นิวัต ศักดิ์สิทธิ์

27 ปี 4 เดือน 15 วัน
ม.จำรูญ บรรเทิงสุข

26 ปี 10 เดือน 27 วัน
ม.สุทธิโรจน์ ทองขาว

26 ปี 4 เดือน 29 วัน
ม.ประเคน รักเรียน

19 ปี 2 เดือน 15 วัน
ม.เอกสิทธิ์ ปักกาเวสา

18 ปี 11 เดือน 5 วัน
ม.อุดมโชค คงเติมสิน

18 ปี 2 เดือน 18 วัน
มิสพเยาว์ โค้งนอก

14 ปี 3 เดือน 3 วัน
มิสไพจิตร ชูศิริ

13 ปี 2 เดือน 18 วัน
มิสอัมพร เพิ่มสุข

12 ปี 5 เดือน 4 วัน
ม.คมสัน เชื้อคำเพ็ง

12 ปี 2 เดือน 12 วัน
ม.เดชาธร กองเพิ่มพูล

8 ปี 4 เดือน 24 วัน
ม.อนุสิทธิ์ แม่นยำ

7 ปี 11 เดือน 5 วัน
ม.เสกสรร บุญรอด

6 ปี 4 เดือน 14 วัน
ม.ไทยคม ถ้ำมณี

4 ปี 4 เดือน 22 วัน
ม.เสฎฐวุฒิ แสงจันทร์

1 ปี 4 เดือน 30 วัน
ม.พงศกร พงค์แก้ว

1 ปี 4 เดือน 30 วัน
ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ ดนตรี ศิลปะ (จำนวน 12 คน)
มิสดวงเดือน พัฒนภูทอง

25 ปี 2 เดือน 30 วัน
ม.มาโนช พรหมจรรย์

25 ปี 0 เดือน 27 วัน
ม.อนวัฒน์ สารพัฒน์

19 ปี 2 เดือน 30 วัน
ม.เกรียงไกร คงเมือง

15 ปี 2 เดือน 5 วัน
ม.ยิ่งสยาม มาอ่อน

13 ปี 11 เดือน 3 วัน
มิสกนกวรรณ ไชยศร

10 ปี 11 เดือน 19 วัน
ม.ราม วิเศษสุวรรณ

8 ปี 1 เดือน 1 วัน
ม.ประสงค์ รอดคลองตัน

8 ปี 5 เดือน 28 วัน
ม.ธีรโชติ ศรีลาพล

8 ปี 1 เดือน 3 วัน
ม.อนันต์ อ่อนนา

5 ปี 4 เดือน 23 วัน
ม.ศาศวัต แสนศิริ

4 ปี 4 เดือน 22 วัน
มิสมุทิตา กว้างมาก

3 ปี 10 เดือน 16 วัน
ครูผู้สอนแผนก Smart Program (จำนวน 8 คน)
มิสกุหลาบ สอาด

32 ปี 4 เดือน 14 วัน
มิสนงนุช วรเวช

26 ปี 4 เดือน 29 วัน
มิสพิชชา สกนธวัฒน์

24 ปี 11 เดือน 0 วัน
ม.ปริญญา ปริญญาพล

24 ปี 5 เดือน 3 วัน
มิสรุ่งตวัน โพธิ์ไทร

20 ปี 4 เดือน 24 วัน
มิสอุมาพร รักเรียน

20 ปี 4 เดือน 24 วัน
มิสจุฑามณี บนกระโทก

12 ปี 5 เดือน 4 วัน
มิสศันสนียา ขำกลัด

11 ปี 4 เดือน 22 วัน
ครูผู้สอนฝ่ายปฐมวัย (จำนวน 37 คน)
มิสรมณีย์ อรรถเกษม

33 ปี 4 เดือน 30 วัน
มิสกรรณิกา คอนหน่าย

30 ปี 2 เดือน 13 วัน
มิสเกษร แก้วประดิษฐ์

29 ปี 4 เดือน 14 วัน
มิสสิรินุช ทัตตะพันธุ์

29 ปี 4 เดือน 14 วัน
มิสสายตา สีจันทร์

28 ปี 4 เดือน 30 วัน
มิสสุภัทรา รัตนกูล

28 ปี 4 เดือน 30 วัน
มิสมัลลิกา ทรัพย์คง

26 ปี 2 เดือน 29 วัน
มิสลาวัณย์ แสงผ่อง

25 ปี 8 เดือน 8 วัน
มิสมาลีรัตน์ ชูวังวัด

19 ปี 0 เดือน 20 วัน
มิสธนพรรณ ประสุวรรณ์

16 ปี 6 เดือน 11 วัน
มิสเสาวลักษณ์ อินทรศิริ

16 ปี 4 เดือน 23 วัน
มิสสุพิชญนันทน์ อรุณศักดิ์

16 ปี 3 เดือน 25 วัน
มิสละอองดาว รักบุญ

15 ปี 11 เดือน 5 วัน
มิสทองเครือ แจ่มศรี

14 ปี 8 เดือน 2 วัน
มิสสุนีย์ ทุมนาหาด

14 ปี 4 เดือน 18 วัน
ม.เกรียงไกร ภู่ระหงษ์

14 ปี 4 เดือน 18 วัน
มิสพัฒนา ศรีวิเชียร

13 ปี 8 เดือน 23 วัน
มิสกัญพัชร์ อาจหาญ

13 ปี 6 เดือน 5 วัน
มิสนิทรา จันทนี

13 ปี 2 เดือน 30 วัน
มิสมณีรัตน์ กันหานนท์

12 ปี 5 เดือน 4 วัน
ม.ชัยวัฒน์ ปักเกโส

11 ปี 4 เดือน 22 วัน
มิสพิชชานันท์ นีนพ

11 ปี 4 เดือน 22 วัน
มิสเด่นเดือน ใจดี

10 ปี 4 เดือน 20 วัน
มิสกิตติ์รวี สอดสี สอดสี

9 ปี 6 เดือน 6 วัน
มิสรุ่งฤดี สุเทพ

9 ปี 5 เดือน 27 วัน
มิสกมลวรรณ ดีนาค

8 ปี 3 เดือน 13 วัน
มิสวิไลวรรณ ศิลาชัย

7 ปี 5 เดือน 8 วัน
มิสจิตรวรรณ ฤกษ์ศรี

7 ปี 4 เดือน 20 วัน
มิสอาภาภรณ์ วิรุตม์พงศ์สกุล

7 ปี 4 เดือน 9 วัน
มิสโกสุม มั่นคง

6 ปี 4 เดือน 21 วัน
มิสดวงพร แจ่มอุลิตรัตน์

4 ปี 8 เดือน 25 วัน
มิสนิชาภา แก้วประดิษฐ์

4 ปี 6 เดือน 17 วัน
ม.สรศักดิ์ นันทพันธ์

2 ปี 4 เดือน 12 วัน
มิสกิติ์สิริญา นาแพง

1 ปี 8 เดือน 24 วัน
มิสชยาทิพ เมืองศิริ

1 ปี 4 เดือน 30 วัน
มิสจารุวรรณ ปัตตัง

0 ปี 9 เดือน 28 วัน
มิสกลรัตน์ เครือวัลย์

0 ปี 4 เดือน 22 วัน
ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ (จำนวน 41 คน)
ดร.Tacia Poschor

21 ปี 4 เดือน 17 วัน
MissTeresita Caloy

20 ปี 10 เดือน 28 วัน
นายAllan Thomas Ward

15 ปี 10 เดือน 27 วัน
น.ส.Ruth Magisan

14 ปี 4 เดือน 18 วัน
นายHepolito Jojo Niepes

13 ปี 0 เดือน 27 วัน
นายReginald Lumino

11 ปี 4 เดือน 29 วัน
น.ส.Cindy Calado Leano

8 ปี 4 เดือน 30 วัน
MissAkiapas Jerel Sinong

8 ปี 4 เดือน 17 วัน
MissZusie Dizon Villasenda

8 ปี 4 เดือน 17 วัน
Mr.Kim Laster Galvan

8 ปี 4 เดือน 17 วัน
Mr.Jestvent Barlis Arellano

8 ปี 4 เดือน 17 วัน
Mr.Raymond Chalipoy Agpawan

8 ปี 3 เดือน 14 วัน
MissBrichie Tambio Aquino

7 ปี 6 เดือน 12 วัน
MissEyryl Engngeg Palcon

7 ปี 4 เดือน 17 วัน
MissYa Ma

7 ปี 4 เดือน 10 วัน
MissMary Grace Nacario Bonaobra

7 ปี 3 เดือน 12 วัน
MissCelso Carmel Ranis Artezuela

3 ปี 8 เดือน 16 วัน
MissChylou Mie Abrigos

5 ปี 10 เดือน 7 วัน
Mr.Fei Zhao

5 ปี 4 เดือน 15 วัน
MissAlyssa Marie Bernardez

5 ปี 4 เดือน 15 วัน
Mr.Clayton Baday Bulayo

4 ปี 4 เดือน 15 วัน
MissVivian Ose Changilan

4 ปี 4 เดือน 15 วัน
Mr.John Vince A. Barlis

4 ปี 3 เดือน 2 วัน
MissGeraldine Lerus Jumawid

4 ปี 1 เดือน 1 วัน
MissKristine May Quirante Marquez

3 ปี 3 เดือน 6 วัน
นางKatharina Dela Cruz -Gosteli

3 ปี 2 เดือน 29 วัน
น.ส.Hazel Malate Montezon

3 ปี 1 เดือน 9 วัน
Mr.Bill Norbert Hernandez Santos

2 ปี 11 เดือน 8 วัน
MissJoynel Cervantes Canosa

2 ปี 11 เดือน 4 วัน
Mr.Richard Kearney

2 ปี 10 เดือน 24 วัน
MissMae Shielle Ann Raymunde

2 ปี 2 เดือน 29 วัน
MissHajjara Ssenkumba

2 ปี 1 เดือน 27 วัน
MissErmma Hazel Pragatos Alapoop

2 ปี 1 เดือน 18 วัน
MissFennelyne Calado Leano

1 ปี 11 เดือน 24 วัน
Mr.Marc Alan Turner

1 ปี 4 เดือน 14 วัน
MissJacquelyn Jacob Bandola

1 ปี 3 เดือน 29 วัน
Mr.Samuel Sunday Olubunmi

1 ปี 2 เดือน 26 วัน
MissLourme Roxas Siago

1 ปี 2 เดือน 19 วัน
Mr.Daniel Wekesa Simiyu

1 ปี 2 เดือน 19 วัน
Mr.Wounlong Akwo Derick

1 ปี 1 เดือน 19 วัน
MissChris Ziah joy Oriel

0 ปี 4 เดือน 12 วัน
เจ้าหน้าที่ (จำนวน 30 คน)
น.ส.บังอร นาสมใจ

19 ปี 2 เดือน 30 วัน
น.ส.ระพีพรรณ คำเรืองศรี

17 ปี 9 เดือน 22 วัน
นายมานิตย์ พากเพียร

16 ปี 4 เดือน 9 วัน
น.ส.รำพึง บุญมา

15 ปี 4 เดือน 5 วัน
นางปราณี จันทร์พิมาย

15 ปี 4 เดือน 5 วัน
นางเบญจมาศ ยมนัตถุ์

14 ปี 11 เดือน 5 วัน
น.ส.วรรณา เจริญชนม์

9 ปี 10 เดือน 27 วัน
น.ส.จันทรัตน์ อริยาภรณ์

9 ปี 1 เดือน 27 วัน
น.ส.ปนัดดา อินเผือก

9 ปี 0 เดือน 19 วัน
น.ส.จามจุรี โตฉิม

8 ปี 4 เดือน 17 วัน
น.ส.นารี พลอยล้วน

8 ปี 4 เดือน 24 วัน
น.ส.วารุณี สีหะวงษ์

8 ปี 3 เดือน 11 วัน
น.ส.ศิริภัสสร สหหาญลือชัย

8 ปี 3 เดือน 28 วัน
น.ส.พจนีย์ วงศ์สุรินทร์

7 ปี 4 เดือน 20 วัน
น.ส.อัญชนา ภิญโญทรัพย์

7 ปี 4 เดือน 25 วัน
น.ส.จันทิมา คุ้มวงษ์

6 ปี 4 เดือน 21 วัน
น.ส.รังสิมา นามงาม

5 ปี 4 เดือน 9 วัน
น.ส.อาทิตติยา ชาวโพธิ์

4 ปี 10 เดือน 28 วัน
น.ส.รุ่งนภา ธีรภัทรกานต์

2 ปี 8 เดือน 15 วัน
น.ส.ศิริวรรณ อภิธรรมภูษิต

2 ปี 4 เดือน 26 วัน
น.ส.จิตรสุภา ริมดุสิต

2 ปี 4 เดือน 26 วัน
น.ส.ชนกนันท์ เสนารัตน์

2 ปี 2 เดือน 29 วัน
นางชฎาพร ติราภิบาล

2 ปี 2 เดือน 29 วัน
นายภานุวัฒน์ ธรรมเม

2 ปี 1 เดือน 27 วัน
น.ส.ณัฐกานต์ ขำนวม

1 ปี 8 เดือน 24 วัน
น.ส.นลัทพร ใจหาญ

1 ปี 8 เดือน 24 วัน
นายกฤตณกร วงษ์เทศ

0 ปี 10 เดือน 27 วัน
น.ส.ณิชารีย์ ไชยยา

0 ปี 8 เดือน 8 วัน
น.ส.สุกัญญา สุทธินนทร์

0 ปี 4 เดือน 22 วัน
น.ส.สุภาวดี บำเพ็ญพงษ์

0 ปี 4 เดือน 8 วัน
บุคลากรทางการศึกษา (จำนวน 1 คน)
มิสเบญจภรณ์ ใจตา

5 ปี 4 เดือน 26 วัน
บุคลากรอัตราจ้าง (จำนวน 4 คน)
นายเรวิทย์ วงเวียน

45 ปี 3 เดือน 15 วัน
นายสมชาย ธนสายสัมพันธ์

25 ปี 9 เดือน 27 วัน
นายสมหวัง อภิธรรมภูษิต

22 ปี 6 เดือน 15 วัน
นายฉัตรวิทย์ เอี่ยมปิ่น

2 ปี 4 เดือน 12 วัน
พนักงาน (จำนวน 79 คน)
นางสมปอง ไชยแสง

39 ปี 8 เดือน 27 วัน
นางสุวรรณี บุญยะไทย

36 ปี 8 เดือน 27 วัน
นางเพียร ใจสำเร็จ

32 ปี 7 เดือน 27 วัน
นางวิไลวรรณ นามสงสาร

32 ปี 4 เดือน 20 วัน
น.ส.ประสงค์ สุขล้น

32 ปี 3 เดือน 29 วัน
นายสมชาย ใจสำเร็จ

32 ปี 3 เดือน 19 วัน
น.ส.ทับทิม นิพัฒน์

30 ปี 8 เดือน 27 วัน
นางปวัลรัตน์ พาพันธ์

29 ปี 10 เดือน 27 วัน
นางฉวีวรรณ ชุ่มชื่น

29 ปี 8 เดือน 27 วัน
นางกฤษณา ใจหาญ

29 ปี 3 เดือน 29 วัน
นางทองจันทร์ เจียงเพ็ง

25 ปี 4 เดือน 2 วัน
นายนัด เจียงเพ็ง

25 ปี 4 เดือน 1 วัน
น.ส.ประทุม อภิมา

25 ปี 3 เดือน 21 วัน
นางธันย์นิธรณ์ เพชรประจำ

23 ปี 4 เดือน 18 วัน
นางสมหมาย บำรุงพงษ์

21 ปี 10 เดือน 27 วัน
น.ส.มลิ ม่วงทอง

19 ปี 11 เดือน 0 วัน
นายทรงศักดิ์ รักบุญ

18 ปี 3 เดือน 28 วัน
น.ส.บังอร สินพูน

18 ปี 1 เดือน 23 วัน
น.ส.เอื้อมเดือน ปุนปอง

17 ปี 10 เดือน 6 วัน
น.ส.ดาว วันชัย

17 ปี 3 เดือน 4 วัน
น.ส.โสพิศ ภู่ระแก้ว

16 ปี 10 เดือน 27 วัน
น.ส.อุไรวรรณ นราพันธ์

16 ปี 4 เดือน 16 วัน
น.ส.ทัศนีย์ พรมโสภา

16 ปี 3 เดือน 10 วัน
นางนวรัตน์ ลาเบิกบาน

16 ปี 0 เดือน 10 วัน
น.ส.เทพี ดวงนภา

16 ปี 0 เดือน 3 วัน
นางนลินรัตน์ สุโข

15 ปี 9 เดือน 25 วัน
นางเอื้อน โพธิ์อ่อง

14 ปี 3 เดือน 27 วัน
นายวินัย เคราะห์ดี

13 ปี 9 เดือน 20 วัน
นางอุไรวรรณ ไชยเผือก

13 ปี 3 เดือน 10 วัน
น.ส.สมบัติ งันเกาะ

13 ปี 3 เดือน 4 วัน
นางคัคนนันท์ ขุนโสม

13 ปี 1 เดือน 2 วัน
น.ส.กมลชนก คำสุวรรณ

12 ปี 3 เดือน 27 วัน
นายวรพงษ์ แก้วพวง

11 ปี 5 เดือน 26 วัน
นางชลนา กล่อมแก้ว

11 ปี 3 เดือน 17 วัน
นายปรีชา สายน้ำใส

9 ปี 0 เดือน 23 วัน
นางกมลวรรณ กิ่งพิกุล

9 ปี 0 เดือน 19 วัน
นายอุเทน รัตนภักดี

8 ปี 7 เดือน 23 วัน
นายสรรชัย คำสุวรรณ์

8 ปี 6 เดือน 14 วัน
นายนิกร คำสุวรรณ

8 ปี 6 เดือน 14 วัน
น.ส.อริสา สมานุกูล

8 ปี 4 เดือน 12 วัน
น.ส.พนารัตน์ อนันต์

8 ปี 4 เดือน 11 วัน
น.ส.พราวภรณ์ พวงไธสง

7 ปี 10 เดือน 18 วัน
น.ส.กองเงิน เพชรภูเขียว

7 ปี 5 เดือน 0 วัน
น.ส.รัชดาชัย ว่องไว

7 ปี 4 เดือน 22 วัน
นางเพ็ญศรี ุบุญเสริม

7 ปี 4 เดือน 11 วัน
นางยุภาภัก สีน้อย

7 ปี 3 เดือน 26 วัน
นายธณา ล่วงพ้น

7 ปี 2 เดือน 25 วัน
นางทองจันทร์ วรรณาหาร

7 ปี 2 เดือน 30 วัน
นางลักขณา แก้วพินิจ

7 ปี 1 เดือน 23 วัน
น.ส.นิยม ภักดียุทธ

7 ปี 1 เดือน 5 วัน
น.ส.ปิยะมาศ โพธิ์อ่อง

6 ปี 7 เดือน 10 วัน
นางวันดี ขุนศักดา

6 ปี 4 เดือน 14 วัน
นางขวัญฤดี ทับทิมทอง

6 ปี 4 เดือน 14 วัน
น.ส.รวีวรรณ ขุนศักดา

5 ปี 3 เดือน 0 วัน
น.ส.เกศวดี โง้วเจริญ

5 ปี 1 เดือน 3 วัน
น.ส.นารี ชัยยันตร์

4 ปี 4 เดือน 15 วัน
นายปิยะ อยู่กล่ำ

4 ปี 4 เดือน 6 วัน
นายแสงทอง สารภีย์

4 ปี 2 เดือน 30 วัน
น.ส.นลินี นาคพิทักษ์

4 ปี 2 เดือน 24 วัน
นายสุรเชษฐ์ บุญเฟื่องฟู

4 ปี 0 เดือน 24 วัน
น.ส.วิไลพร แก้วเทพ

3 ปี 11 เดือน 0 วัน
น.ส.วนิดา สุรินทร์

3 ปี 0 เดือน 25 วัน
นายจำเริญ สุรินทร์

3 ปี 0 เดือน 25 วัน
น.ส.โสภา นิรันดร

2 ปี 10 เดือน 27 วัน
น.ส.สุชาดา ศรีทานนท์

2 ปี 2 เดือน 29 วัน
นางพนัชญา กลิ่นแก้วณรงค์

2 ปี 2 เดือน 29 วัน
นางอุไร วิทยานุกรณ์

2 ปี 2 เดือน 29 วัน
น.ส.สกาวเดือน แซ่ลิ่ม

2 ปี 2 เดือน 21 วัน
น.ส.รุจินันท์ ไชยวิจิตร์

2 ปี 1 เดือน 22 วัน
น.ส.บุณยานุช พาพันธ์

1 ปี 8 เดือน 24 วัน
น.ส.ธนภร เอมอุทัย

1 ปี 8 เดือน 10 วัน
น.ส.อังคณา เพียซิน

1 ปี 6 เดือน 20 วัน
นายฐานุศักดิ์ ถนอมญาติ

1 ปี 4 เดือน 28 วัน
น.ส.นิตา วงศ์ทิม

0 ปี 10 เดือน 27 วัน
นายณฤทธิ์ สุริยะมณี

0 ปี 10 เดือน 27 วัน
นายปราโมทย์ อยู่หมื่นไวย์

0 ปี 6 เดือน 22 วัน
น.ส.ดารา บุญเย็น

0 ปี 3 เดือน 23 วัน
นายนิติพล วารีอุดม

0 ปี 1 เดือน 27 วัน
น.ส.รัชนี อ่อนไหว

0 ปี 1 เดือน 27 วัน
";