สารจากผู้อำนวยการ

(ผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญ ระยอง)