ชื่อ-สกุล : มิสพัชรา ไชยโกฎิ

สังกัดหน่วยงาน : ม.1 , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : ท. 8879/2564

more...