ชื่อ-สกุล : นายFei Zhao

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : Bachelor of Teaching Chinese Language ( Kunming University of Science and Technology )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...