รหัสประจำตัว : 5910400

ชื่อ-สกุล : น.ส.ภัทริยา ควรหา

ฉายา : เก๋

สังกัดหน่วยงาน : งานทรัพยากรมนุษย์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช )

more...