ชื่อ-สกุล : มิสศุทธดา เชียงอุทัย

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต ( )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 60109000428214

more...