รหัสประจำตัว : 5810391

ชื่อ-สกุล : มิสสุรีพร ไชยโกฏิ

ฉายา : สุ

สังกัดหน่วยงาน : งานเทคโนโลยีทางการศึกษา , กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี )

more...