ชื่อ-สกุล : มิสสุรีพร ไชยโกฏิ

สังกัดหน่วยงาน : งานเทคโนโลยีทางการศึกษา , กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 62203040153372

more...