รหัสประจำตัว : 5610329

ชื่อ-สกุล : มิสศิริลักษณ์ ระบอบ

ฉายา :

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายวิชาการ , กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 62403041098616

more...