ชื่อ-สกุล : มิสสุวิมล บูรณสมภพ

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 62403041098683

more...