รหัสประจำตัว : 4410184

ชื่อ-สกุล : ม.จักรกฤษณ์ อินโพ

ฉายา : -

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : การศึกษาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยนเรศวร )

more...