ชื่อ-สกุล : ม.จักรกฤษณ์ อินโพ

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : การศึกษามหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยนเรศวร )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 63403040104564

more...