ชื่อ-สกุล : มิสภัณฑ์พิศ มหาสัทธา

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายปกครอง , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย , ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : การศึกษามหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยบูรพา )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 62403041098438

more...