รหัสประจำตัว : 4310165

ชื่อ-สกุล : มิสภัณฑ์พิศ มหาสัทธา

ฉายา : แอ้

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายปกครอง , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย , ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : การศึกษามหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยบูรพา )

more...