ชื่อ-สกุล : ม.สมหวัง อภิธรรมภูษิต

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ , ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยครูนครราชสีมา )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 62403041098730

more...