ชื่อ-สกุล : ม.วสันต์ จันทรเสนา

สังกัดหน่วยงาน : งานเทคโนโลยีทางการศึกษา , ครูพิเศษมัธยม , กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : คอมพิวเตอร์ ( โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 62403041098713

more...