รหัสประจำตัว : 4010117

ชื่อ-สกุล : มิสประภาพันธุ์ ไชยศรี

ฉายา : นิด

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายกิจกรรม , ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร )

more...