ชื่อ-สกุล : มิสวรรณเพ็ญ เปรี่ยมเจริญ

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน , ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 62403041098179

more...