ชื่อ-สกุล : มิสลดา วนิชเวชารุ่งเรือง

สังกัดหน่วยงาน : ป.1 , กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต ( วิทยาลัยครูเลย )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 62403041098055

more...