ชื่อ-สกุล : ภ. ดร.ประวัติ สุทธินนท์

สังกัดหน่วยงาน : ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 62409001097967

more...