ชื่อ-สกุล : ภราดา ดร.ประวัติ สุทธินนท์

สังกัดหน่วยงาน :

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 62409001097967

more...