ชื่อ-สกุล : MissFennelyne Calado Leano

สังกัดหน่วยงาน : ครูพิเศษประถม , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : Bachelor of Elementary Education ( Benguet State University )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 62203040504914

more...