ชื่อ-สกุล : MissHajjara Ssenkumba

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : Bachelor of Arts ( Makerere University, Uganda )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : ต. 6012/2563

more...