ชื่อ-สกุล : นายภานุวัฒน์ ธรรมเม

สังกัดหน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยธนบุรี )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...