ชื่อ-สกุล : มิสศุภรานันท์ ดวงอุปะ

สังกัดหน่วยงาน : ม.5 , กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 60109000544061

more...