ชื่อ-สกุล : น.ส.ชนกนันท์ เสนารัตน์

สังกัดหน่วยงาน : ครูพิเศษปฐมวัยและพี่เลี้ยง

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...