ชื่อ-สกุล : ม.วิฑูรย์ มานะจิตต์

สังกัดหน่วยงาน : ม.2 , Smart English , กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 64403040199610

more...