ชื่อ-สกุล : นายฉัตรวิทย์ เอี่ยมปิ่น

สังกัดหน่วยงาน : ครูพิเศษมัธยม , Smart Science , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ( University of Wollongong, Australia )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...