ชื่อ-สกุล : น.ส.รุ่งนภา ธีรภัทรกานต์

สังกัดหน่วยงาน : งานพยาบาล

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : พยาบาลศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยบูรพา )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...