ชื่อ-สกุล : มิสสรัณยา ศรีช่วย

สังกัดหน่วยงาน : ป.5 , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 62209000448440

more...