ชื่อ-สกุล : น.ส.จิตรสุภา ริมดุสิต

สังกัดหน่วยงาน : งานร้านกาแฟ Hunsa Cafe

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 6 ( โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...