ชื่อ-สกุล : MissChris Ziah joy Oriel

สังกัดหน่วยงาน :

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต ( ๊ืUniversity of Antique )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 64103040115613

more...