ชื่อ-สกุล : ม.ภานุพงศ์ บุพโกสุม

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี ) ( จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...