ชื่อ-สกุล : น.ส.สุภาวดี บำเพ็ญพงษ์

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป , งานอาคารสถานที่ , งานซ่อมบำรุง , งานดูแลปรับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...