ชื่อ-สกุล : มิสวรัญญา ภูมิมาโนช

สังกัดหน่วยงาน : งานวัดผลประเมินผล , ครูพิเศษมัธยม

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : การศึกษามหาบัณฑิต ( กศ.ม.) ( มหาวิทยาลัยบูรพา )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 64203040831679

more...