ชื่อ-สกุล : มิสนาฎอนงค์ คายสุก

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต ( มหาวิทยาลัยรายภัฏนครสวรรค์ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 63403041452108

more...