ชื่อ-สกุล : น.ส.ณิชารีย์ ไชยยา

สังกัดหน่วยงาน : งานธุรการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยพะเยา )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...