ชื่อ-สกุล : มิสพรทิพย์ วิเชียรโชติ

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี ) ( มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 63209000715900

more...