ชื่อ-สกุล : น.ส.Hazel Malate Montezon

สังกัดหน่วยงาน : Smart Science , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : Master of Arts in Education ( University of Makati, Philippines. )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 64103040335737

more...