ชื่อ-สกุล : Mr.Richard Kearney

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : Bachelor of Public Administration ( Ramkhamhaeng University, Thailand )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : ต. 8759/2563

more...