ชื่อ-สกุล : นางKatharina Dela Cruz -Gosteli

สังกัดหน่วยงาน : Smart English , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : Bachelor of Secondary Education ( Pangasinan State University, Philippines )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 64104300236891

more...