ชื่อ-สกุล : MissJoynel Cervantes Canosa

สังกัดหน่วยงาน : ครูพิเศษประถม , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : Bachelor of Elementary Education ( Bulacan State University, Philippines )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : ต. 10198/2564

more...