ชื่อ-สกุล : มิสปัทมน ผลทรัพย์

สังกัดหน่วยงาน : ม.4 , กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ( มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 61109000460604

more...