ชื่อ-สกุล : มิสกีรติ วงศ์ผะดาย

สังกัดหน่วยงาน : ม.5 , ครูพิเศษมัธยม

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : การศึกษามหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 61103040468139

more...