ชื่อ-สกุล : ม.ธนกฤต รุจิพรรณ

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยมหิดล )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : ท. 8692/2564

more...