ชื่อ-สกุล : Mr.Samuel Sunday Olubunmi

สังกัดหน่วยงาน : ครูพิเศษมัธยม , Smart Science , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : Ph.D. in Educational Management ( Ifugao State University, Phillippines )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 62203040012621

more...