ชื่อ-สกุล : Mr.Wounlong Akwo Derick

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : Bachelor of Science ( University of Buea )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 63102070382785

more...