ชื่อ-สกุล : MissJacquelyn Jacob Bandola

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : Bachelor of Industrial Technology ( Bulacan University, Philippines. )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 64103070115760

more...