ชื่อ-สกุล : Mr.Marc Alan Turner

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : Bachelor Degree ( University of East Anglia )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : ต. 5243/2564

more...