ชื่อ-สกุล : มิสอมลธีรา เทพาชุมภู

สังกัดหน่วยงาน : ป.1 , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 63109000162286

more...