ชื่อ-สกุล : นายกฤตณกร วงษ์เทศ

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป , งานโภชนาการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : คหกรรมศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...